Onderwerp: Wet aanpak schijnconstructies

Per 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Alleen het onderdeel dat ziet op de wijzigingen in de Wet minimumloon en daarmee verband houdende wijzigingen is deels op 1 januari 2016 in werking getreden en een deel treedt op 1 januari 2017 in werking. Zie verder Wet aanpak schijnconstructies. Belangrijkste onderdeel van deze wet is de invoering van een ketenaansprakelijkheid. Die ketenaansprakelijkheid houdt in dat, naast de werkgever, ook de inlener, aannemer of opdrachtgever aansprakelijk is voor de voldoening van het door de werknemer verschuldigde loon. Aan aansprakelijkheid kan worden ontkomen indien de inlener/aannemer of opdrachtgever in rechte aannemelijk kan maken dat hem, gelet op de omstandigheden van het geval, geen verwijt kan worden gemaakt dat het loon waarop de werknemer recht had niet is voldaan. Van de inlener/aannemer/opdrachtgever wordt verwacht dat hij die maatregelen treft die van hem redelijkerwijs mogen worden verwacht.

Artikelen over het onderwerp wet aanpak schijnconstructies

Arbeidsmarkt
Asscher: Gelijk loon voor gelijk werk

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt vrijdag een voorstel naar Eurocommissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken). Hij pleit hierin voor een gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek in de Europese Unie.

Belonen
Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies besproken in Kamer

De Tweede Kamer bespreekt vandaag het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies van minister Asscher (Sociale Zaken). Onder deze nieuwe wet zijn opdrachtgevers verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden bij onderaannemers. Door deze wet moet de uitbuiting van Oost-Europese werknemers worden tegengegaan.

E-hrm
Aanpak schijnzelfstandigheid: impact op HR

De overheid gaat schijnzelfstandigheid van freelancers aanpakken. Daarom verandert de wet- en regelgeving voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Welke impact heeft dit op het werk van de HR professional?

Arbo
Asscher pakt ontduiken minimumloon aan

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris voortaan niet meer volledig contant worden uitbetaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moet minimaal een salarisgedeelte dat gelijk is aan het minimumloon giraal worden overgemaakt. Werkgevers mogen ook ziektekostenpremies en dergelijke niet meer verrekenen met het minimumloon.