Werkkostenregeling levert hoofdbrekens op

1

U bent gewaarschuwd!

 

Ondanks het feit dat het kabinet demissionair is, is volstrekt duidelijk dat op 1 januari 2011 de nieuwe werkkostenregeling van kracht zal gaan worden. Gevolg daarvan is dat bedrijven (zowel in de profit als in de nonprofit sector) totaal anders om moeten gaan met hun huidige arbeidsvoorwaardenbeleid. Veel van de nu bestaande vrijstellingen of bijzondere waarderingsregels gaan verdwijnen. Dit heeft een enorme impact op bijvoorbeeld cao’ s en individuele loonafspraken. Kent een bedrijf nu bijvoorbeeld in het kader van arbeidsvoorwaarden à la carte een fietsregeling, de mogelijkheid om vakbondscontributie onbelast te laten vergoeden, een bedrijfsfitnessregeling én is het gebruikelijk om één keer per jaar een personeelsfeest te organiseren, dan durf ik nu al te voorspellen dat dit bedrijf fors zal schrikken als het alle gevolgen van de werkkostenregeling in kaart heeft gebracht. U bent dus gewaarschuwd.

Loonbegrip

De basis voor alle komende perikelen ligt in de nieuwe omschrijving van het loonbegrip:  loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking . Met name rond dit zeer ruime loonbegrip dat ook nog eens stevig is aangezet, verwacht ik veel onbegrip bij medewerkers. Hoe gaat u aan een timmerman uitleggen dat als hij zijn hamer mee naar huis mag nemen, dat die dan belast moet worden? Gereedschappen die op de werkplek blijven, zijn wel onbelast. Leuke discussies zijn er in de wetshistorie al geweest over grafkransen, toiletpapier et cetera!

Er komt slechts een zeer beperkt aantal gerichte vrijstellingen (met name voor reiskosten, studiekosten, verblijfskosten, extraterritoriale uitgaven, verhuiskosten en hypotheekrentevergoedingen). Er zijn geen specifieke vrijstellingen meer voor andere zaken. Daarvoor in de plaats komt een meer algemene vrijstelling voor aangewezen werkkosten ter grootte van 1,4 procent van de fiscale loonsom. U mag bijvoorbeeld uw huidige fietsregeling voor maximaal 749 euro als werkkosten aanwijzen en financieren uit de 1,4 procent forfaitaire ruimte die u krijgt. Alleen al daarvoor heeft u dan wel een loonsom van 53.500 euro nodig, wat meer is dan anderhalf keer modaal! Zo ben je dus wel heel snel door je financiële ruimte heen. Wat je meer aan aangewezen werkkosten uitgeeft, kost de werkgever 80 procent-heffing. Dit kan blijkens berekeningen die ik inmiddels heb gezien op basis van huidige arbeidsvoorwaardenpakketten zeer fors in de papieren gaan lopen. Vandaar de waarschuwing om u tijdig te beraden op de potentiële impact van de werkkostenregeling voor uw organisatie. Eerst inventariseren en dan besluiten nemen. Wat gaat u doen? Welke ruimte heeft u overigens op grond van uw cao (die naar ik aanneem ook gewijzigd zal moeten worden)? Hoe gaat u vervolgens communiceren met uw medewerkers? Welke ruimte heeft u arbeidsrechtelijk gezien om het arbeidsvoorwaardenbeleid te wijzigen? Heeft u een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in uw arbeidsvoorwaardenregelingen? Zo niet, wat zijn dan uw alternatieven? Om het geheel nog even af te maken: ook uw financiële administratie zal normaliter aangepast moeten worden aan de nieuwe werkkostenregeling. Nu boekt u waarschijnlijk uw kosten exclusief btw, maar voor de bepaling of u binnen de financiële ruimte van 1,4 procent blijft, moet u onder de reikwijdte van de werkkostenregeling naar de kosten kijken inclusief btw.

Werkkostenproof

De toenmalige staatssecretaris van Financiën De Jager heeft aangegeven dat hij verwacht dat een derde tot de helft van alle bedrijven direct bij de introductie van de werkkostenregeling de overstap daar naartoe zullen maken. Ik ben hier veel pessimistischer over. Naar mijn mening zal het maar voor een beperkt deel van de Nederlandse inhoudingsplichtigen aantrekkelijk zijn om direct over te stappen naar de toepassing van de werkkostenregeling. Met name voor die werkgevers die met relatief ‘ kale cao’ s’ zitten of een sober arbeidsvoorwaardenbeleid. Het merendeel van de Nederlandse werkgevers doet er naar zijn mening goed aan om bewust te kiezen voor toepassing van de overgangsmaatregelen. In de op deze manier gekregen ‘ extra tijd’ moet dan het arbeidsvoorwaardenbeleid zodanig worden aangepast dat die ‘ werkkostenproof’ wordt. Dat is alleen al uit arbeidsrechtelijk oogpunt benaderd, bepaald geen eenvoudige opgave.

Mijn conclusie: bereid u goed voor op hetgeen komen gaat. De werkkostenregeling vraagt echt de aandacht van een ieder die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid, de salarisadministratie én de financiële administratie. U bent gewaarschuwd, maar u heeft gelukkig nu ook nog de tijd om de juiste stappen te zetten. Succes!

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie