Ziekte en privacy

0

Zieke werknemers klagen steeds meer over schending van hun privacy, aldus medewerkers van het Breed Platform Verzekerden en Werk. Zo zouden bedrijfsartsen vaak vertrouwelijke medische informatie doorgeven aan instanties die hier niets mee te maken hebben. Aan welke regels moet u zich als P&O’er houden op het
gebied van ziekte en privacy?

Als een werknemer ziek is, hoort hij dat zo snel mogelijk aan de afdeling P&O te melden. Duurt de ziekte langer dan tien dagen, dan moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een heel raderwerk in werking treden. Er is dan ook heel wat informatie nodig over de werknemer en zijn ziekte. Dit kan zorgen voor een spanningsveld met het recht op de privacy van de werknemer. De vraag dringt zich op wat privé is en wat niet. Met andere woorden: waar mag u wel naar vragen en op welke terreinen moet u pas op de plaats maken?

Ziekmelding

De werknemer die door ziekte niet kan komen werken, hoort dit aan u te melden. Hij hoeft tegenover u niet in detail te treden over de aard en de oorzaak van zijn ziekte. Wel hebt u recht op een globaal inzicht in de maatregelen die de zieke werknemer treft voor zijn genezing. Als werkgever kunt u bovendien controlevoorschriften opstellen waaraan zieke werknemers zich moeten houden. Voorwaarde is dat deze voorschriften redelijk zijn. Als een werknemer zich niet aan de voorschriften houdt, mag u het doorbetalen van het loon opschorten.

Bedrijfsarts

De zieke moet tegenover de bedrijfsarts wél volledige openheid van zaken geven. U mag vervolgens van de bedrijfsarts die informatie vragen, die noodzakelijk is om vast te stellen of het loon van de werknemer doorbetaald moet worden. De arts moet dus duidelijk maken of de werknemer in staat is te werken of niet. Zonder toestemming van de werknemer mag de arts echter niet in detail treden over de medische gegevens waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd.

Verzekeraar

Als werkgever heeft u bij ziekte vaak niet alleen met de bedrijfsarts te maken. Indien u zich tegen de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid hebt verzekerd, keert de verzekeraar een percentage van het doorbetaalde loon uit. De verzekeraar kan echter niet zelf controleren of de bewuste werknemer daadwerkelijk ziek is. Ook hij zal dus moeten vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts en verzekeraar mogen gegevens uitwisselen. Hierbij geldt dat dit met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren.

Probleemanalyse

Om re-integratie van de zieke werknemer mogelijk te maken, moet u kunnen beschikken over informatie over de vermoedelijke duur van de ziekte en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Deze informatie staat in de probleemanalyse van de bedrijfsarts die u uiterlijk na zes weken ziekte moet ontvangen. Dat u daarbij bepaalde medische gegevens te zien krijgt, is onvermijdelijk. De zieke werknemer kan hier geen bezwaar tegen maken: hij kan immers niet aan de ene kant loondoorbetaling eisen en aan de andere kant volledig weigeren zijn medische gegevens openbaar te maken. Wel mag hij uiteraard van de bedrijfsarts verlangen dat alle informatie die deze door wil geven, ook werkelijk relevant is voor de re-integratie. Dit geldt ook als u eventueel informatie wilt doorgeven aan een re-integratiebedrijf.

Re-integratiedossier

Zodra u van de bedrijfsarts hebt gehoord dat langdurige ziekte dreigt, moet u aandacht besteden aan het aanleggen en bijhouden van een re-integratiedossier. Het dossier bevat de gegevens over het verloop van het ziekteverzuim en de re-integratieactiviteiten van werkgever en werknemer. Ook bevat het alle documenten en correspondentie rond verzuim en re-integratie. Omdat dit privacygevoelige informatie is, hoort het dossier niet voor iedereen vrij inzichtelijk te zijn.

Plan van aanpak

Als de bedrijfsarts van mening is dat langdurig ziekteverzuim op de loer ligt, moet u ook een plan van aanpak voor de re-integratie van de werknemer opstellen. Dit plan moet uiterlijk acht weken na de ziekmelding klaar zijn. Het plan van aanpak bestaat concreet uit een serie afspraken over de activiteiten gedurende het re-integratieproces, evaluatiemomenten en het aanwijzen van een casemanager. Privacygevoelige informatie opnemen is niet direct nodig en zelfs weinig zinvol.

Re-integratieverslag

Als het ondanks alle re-integratie-inspanningen niet lukt de zieke werknemer weer aan de slag te krijgen, komt langzamerhand een WIA-uitkering in beeld. Een aanvraag voor deze uitkering moet binnen 21 maanden na de ziekmelding worden ingediend bij UWV en moet vergezeld gaan van een re-integratieverslag. Het indienen is een verantwoordelijkheid van de werknemer. De inhoud van het verslag is afkomstig van meerdere partijen. Als werkgever neemt u alle gemaakte afspraken en verrichte activiteiten rond de re-integratie van de zieke werknemer op. De bedrijfsarts verzorgt de medische informatie. Doordat de werknemer uiteindelijk degene is die de WIA-aanvraag en het bijbehorende re-integratieverslag indient, is zijn privacy gewaarborgd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.