Wat zeggen de grootste cao’s over verzuim?

0

De cao’s VVT, Ziekenhuizen, Metalektro en Primair onderwijs zijn de grootste cao’s die Nederland kent. Wat staat er in deze cao’s over ziekte en verzuim?

Natuurlijk heeft elke cao wel algemene verzuiminformatie over ziekmelding, doorbetaling bij ziekte, et cetera. Maar daarnaast hebben de vier grootste cao’s behoorlijk specifieke aanbevelingen over het terugdringen van het ziekteverzuim. Want in feite is dat een gemene deler van die grootste cao’s: ziekteverzuim is een bijzonder punt van aandacht.

Zo staat letterlijk in de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT): ‘Het langdurig ziekteverzuim in de VVT stijgt. Dit baart sociale partners zorgen.’ In de cao Metalektro staat iets dergelijks: ‘Partijen zien het verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid als een blijvend punt van zorg.’ Als we de CBS-cijfers ernaast leggen, zien we dat die zorg terecht is, aangezien veel ziekteverzuimcijfers stijgen. Hoe pakken de verschillende cao’s dit verzuim vervolgens aan? We lopen ze een voor een langs.

Cao VVT

In de VVT-branche zijn ongeveer 365.000 mensen werkzaam. Het ziekteverzuimpercentage is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen naar 6,39 (bron: A+O VVT). Opvallend in de cao is de rol die de ondernemingsraad krijgt bij de aanpak van ziekteverzuim. Zo heeft de OR begin 2018 via het A+O VVT scholing aangeboden gekregen over de laatste inzichten van verzuimbeheersing. De focus van de training lag op de rol die de OR heeft bij de aanpak van ziekteverzuim. Doel ervan was de OR zo te trainen dat bij ‘het overleg over de verzuimaanpak de OR een krachtige en deskundige gesprekspartner is voor de bestuurder’.

Cao Ziekenhuizen

De cao Ziekenhuizen, waar 211.700 werknemers onder vallen, is het meest uitgebreid over ziekteverzuim. In de bijlagen is zelfs een heel protocol over dit onderwerp opgenomen: het ‘Protocol aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in ziekenhuizen en ter bestrijding van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk’. Interessant in dat protocol is onder meer dat cao-partijen vaststellen dat:

  • reductie van beheersbaar ziekteverzuim de continuïteit van de zorgverlening versterkt en kan bijdragen aan een verbetering van het imago voor de branche ziekenhuizen;
  • goede samenwerking en structureel overleg tussen werkgever en ondernemingsraad van belang is voor het terugdringen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk.

Ook in deze cao dus een belangrijke rol voor de OR. Concreet beveelt de cao Ziekenhuizen het volgende aan voor de samenwerking tussen werkgever en OR:

  • Werkgever en ondernemingsraad komen overeen welke maatregelen worden genomen indien de kwantitatieve omvang van het verzuim hoger ligt dan de in overleg tussen werkgever en ondernemingsraad gestelde doelen.
  • De werkgever draagt zorg voor een adequate opvang van werknemers die een traumatische ervaring hebben gehad die verband houdt met de uitoefening van de functie. De werkgever ontwerpt daartoe een regeling in overleg met de ondernemingsraad.

Cao Primair onderwijs

Over een nieuwe cao voor het Primair onderwijs wordt momenteel onderhandeld. Al in de vorige cao wordt ziekteverzuim met nadruk genoemd, met daarbij een opvallende rol voor het tegengaan van psychische overbelasting, agressie en geweld op school. Afgesproken is dat een werkgever als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie op schoolniveau een plan van aanpak vaststelt. Dit moet onder andere zijn gericht op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim, met daarbij speciale aandacht voor de psychische overbelasting. Maar ook voor het voorkomen en beperken van de arbeidsrisico’s door agressie en geweld op school. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan adequate scholing en begeleiding van werknemers met toezichthoudende taken.

Cao Metalektro

Ook over een nieuwe cao voor de Metalektro wordt nog onderhandeld. In de bestaande cao valt op dat de verantwoordelijkheid voor verzuim laag wordt neergelegd, namelijk op het niveau van de onderneming: ‘verzuim dat voortvloeit uit het werk moet in eerste instantie op het niveau van de onderneming moet worden aangepakt’. Om te komen tot een integrale aanpak ter voorkoming van vermijdbaar ziekteverzuim en mogelijke arbeidsongeschiktheid wordt aanbevolen ‘dat ondernemingen in de bedrijfstak in overleg met de ondernemingsraad of de VGW-commissie een plan van aanpak gericht op de eigen onderneming ontwikkelen’.
In dat plan van aanpak zou met name aandacht moeten zijn voor ‘lawaai, ergonomische omstandigheden, sociale arbeidsomstandigheden en gevaarlijke stoffen’.

  • Een werkgever kan aanzienlijk voordeel behalen door zorg te besteden aan een goed verzuimbeleid. De voornaamste winst zit hem in het voorkomen van langdurig verzuim,
    omdat daar grote kosten aan verbonden zijn. Preventie is daarom een belangrijk onderdeel van verzuimbeleid. Voorkomen is immer beter dan genezen. Door te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, kan veel verzuim worden voorkomen. In deze whitepaper worden een aantal veel gestelde praktijkvragen over verzuimpreventie behandeld. Download de whitepaper >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.