Checklist plan van aanpak re-integratie

0

Het opstellen van een plan van aanpak vormt een cruciale stap in de re-integratie van een zieke werknemer. Zo’n plan omschrijft nauwkeurig hoe de re-integratie gestalte zal krijgen en moet in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen. Deze checklist helpt bij het maken van een plan van aanpak en zorgt er voor dat u geen belangrijke zaken vergeet.

Algemeen

Is de naam van de bedrijfsarts bekend en in het plan van aanpak genoteerd?
 Vindt er eens in de zes weken contact plaats tussen werkgever en werknemer?
 Vindt er eens in de zes weken contact plaats tussen werknemer en bedrijfsarts?
Informeert de bedrijfsarts de werkgever over zijn bevindingen na het contact met de werknemer?

Opstellen plan van aanpak

Is de probleemanalyse in de zesde week ontvangen van de bedrijfsarts?
Heeft ook de zieke werknemer een exemplaar ontvangen?
Is er tijdig een afspraak gemaakt om de probleemanalyse te bespreken?
Heeft er overleg plaatsgevonden met de werknemer om de probleemanalyse te bespreken?
Heeft de werknemer ter voorbereiding informatie over zijn rechten en plichten ontvangen?
Heeft de werkgever informatie verzameld over mogelijke re-integratieactiviteiten?
Heeft hij ter voorbereiding nogmaals de probleemanalyse goed doorgelezen?
 Heeft ook de werknemer zich op het opstellen van het plan van aanpak voorbereid?
 Is het alle betrokkenen na het eerste gesprek volledig duidelijk wat de situatie is, voor welke opgave ze staan en wat ze van elkaar kunnen verwachten?
Heeft het eerste gesprek een globaal idee opgeleverd van het doel dat werkgever en werknemer samen zullen nastreven?
 Zijn tijdens het tweede overleg de maatregelen besproken en vastgesteld die herstel moeten bespoedigen?
 Is een planning voor het verloop van de re-integratieactiviteiten overeengekomen?
 Is er een duidelijke taakverdeling tussen werkgever en werknemer vastgesteld?
Is in het overleg een casemanager aangewezen die toezicht houdt op het re-integratieproces?
Zijn alle afspraken door de werkgever in het plan van aanpak opgenomen?
 Hebben werkgever en werknemer eventuele afwijkingen van het advies van de bedrijfsarts voldoende gemotiveerd?
 Heeft de werkgever een exemplaar van het plan van aanpak gestuurd aan de zieke werknemer, de casemanager (als hij dit niet zelf is) en de bedrijfsarts?
 Is dit plan van aanpak uiterlijk in de achtste week in het bezit van de bedrijfsarts?
 Wordt het re-integratieproces regelmatig (in ieder geval eenmaal in de zes weken) door werkgever, werknemer en casemanager geëvalueerd?
 Komt de werkgever de verplichtingen na zijn die vastgelegd in het plan van aanpak?
 Voeren werkgever en werknemer een eerstejaarsevaluatie uit als de werknemer na bijna een jaar ziekte nog altijd niet volledig is hersteld?

Bijstellen plan van aanpak

 Wordt het plan van aanpak tijdig bijgesteld als de gestelde doelen en termijnen niet worden gehaald?
 Worden de redenen voor dergelijke tegenvallers op tijd door werkgever, werknemer en casemanager besproken en slagen zij erin werkbare vervangende afspraken te maken?
 Komt de bedrijfsarts tijdig met medische of andere adviezen als de re-integratie dreigt te mislukken of mogelijk vertraging oploopt?

Mislukken re-integratie

 Wordt de werknemer tijdig en voldoende aangesproken op het niet nakomen van afspraken en verplichtingen?
 Is er een re-integratieverslag opgesteld dat de WIA-aanvraag van de werknemer moet begeleiden?
 Worden de re-integratieactiviteiten na het indienen van de WIA-aanvraag voortgezet?
 Vindt er na eventuele sancties van UWV een evaluatie plaats waaruit de werkgever lering kan trekken voor de toekomst?

♦ Lees meer op de Pagina Verzuim »


 

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.