Besteedt u voldoende aandacht aan zieke werknemers?

1

Langdurig zieke werknemers vormen een stevig risico. Door een gebrekkig re-integratieplan blijven deze medewerkers dikwijls onnodig lang langs de kant staan. Met niet geringe financiële gevolgen. Besteed je voldoende aandacht aan zieke werknemers?

Het rendement van duurzame inzetbaarheid is voor werkgevers in veel gevallen pas op langere termijn zichtbaar. Dat geldt niet voor de investering in werknemers die al te kampen hebben met langdurige gezondheidsproblemen en daardoor verzuimen. Voldoende aandacht aan zieke werknemers voorkomt een enorme kostenpost.

Wet verbetering Poortwachter
Een werkgever is verplicht een zieke werknemer zolang het contract duurt maar tot een maximum van 104 weken door te betalen. In die periode wordt er van de werkgever verwacht dat hij zich houdt aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

De WVP is erop gericht om een medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen: in eigen werk, en als dat niet lukt in ander werk, binnen of buiten het bedrijf.

De bepalingen in de wet verplichten de werkgever om binnen zes weken een probleemanalyse via de bedrijfsarts te laten opmaken. In samenwerking met de werknemer moet de werkgever een plan van aanpak voor re-integratie opstellen. Tegen het einde van het eerste verzuimjaar moeten werkgever en werknemer het resultaat ervan toetsen en zo nodig bijstellen (eerste-jaars evaluatie).

Voorkom een vervelende verrassing
Na twee jaar beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV of een werkgever daadwerkelijk genoeg heeft gedaan om een werknemer weer aan het werk te helpen. Is dat niet in het geval dan kan er een loonsanctie opgelegd worden. Dat betekent dat een werkgever verplicht wordt om nog een jaar loon door te betalen. Het is dus belangrijk voldoende aandacht aan zieke werknemers te besteden. In 2013 legde het UWV 2800 loonsancties op.

Ten tweede beoordeelt het UWV hoe groot de WGA-rechten zijn van de werknemer. Weinig werkgevers zijn zich ervan bewust dat de financiering van de uitkeringen gebeurt uit de premie die de werkgever betaalt aan het UWV: de werkgeverspremie WGA. Werkgevers met een loonsom boven 300.000 euro krijgen een opslag op die premie als werknemers instromen in de WGA. Deze opslag kan oplopen tot 2-3 x het jaarloon over 10 jaar.

Een loonsanctie of een opslag kan voor een werkgever als een verrassing komen. Het UWV beslist dat achteraf en hanteert daarbij zijn eigen spelregels. Je leunt immers mede op de deskundigheid van de bedrijfsarts die de medische beperkingen en de re-integratiemogelijkheden vaststelt. Dat oordeel komt helaas niet in alle gevallen overeen met dat van de verzekeringsarts.

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de re-integratie en de genomen besluiten. Om als HR-professional de grote financiële risico’s van langdurig verzuim zo veel mogelijk af te dekken dien je het oordeel van de bedrijfsarts te kunnen toetsen. Dat kan door een andere arts op tijd om een second opinion te vragen op zo’n  moment in de loondoorbetalingsperiode dat je nog tijd hebt om bij te sturen indien nodig. Daarmee wantrouw je niet het oordeel van de bedrijfsarts, maar heb je als werkgever de zekerheid dat je genoeg investeert in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Lees ook: Bedrijfsarts of verzekeringsarts: wiens oordeel is doorslaggevend?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Bert-Jan van der Mieden op

    Het op basis van ruim 22 jaar ervaring door Pyramide ontwikkelde individuele traject ‘Levensregisseur’ van acht gesprekken, met begeleiding per telefoon en mail, biedt voor kort en lang ziekteverzuim – en voor de preventie daarvan – de oplossing. Ieder neemt diens eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit worden weer hersteld. Het bespaart niet alleen heel veel geld, maar het levert ook heel veel op.