5 stappen bij verhaalsrecht (regres)

0

Als sprake is van verzuim als gevolg van letsel waar een derde aansprakelijk voor is en de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, dan kan hij op grond van artikel 6:107a BW, het verhaalsrecht, de netto-loonkosten en de re-integratiekosten van de verantwoordelijke derde vorderen.

Stap 1

Zodra de werknemer zich ziek meldt, moet navraag worden gedaan bij de werknemer of sprake is van letsel als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een (verkeers)ongeval, een medische misser of een mishandeling het geval kan zijn.

Als inderdaad blijkt dat het (mogelijk) gaat om letsel als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan moet er bij de werknemer gedetailleerde informatie worden opgevraagd, zoals:

  • de datum en het tijdstip van het ongeval/voorval;een omschrijving van het ongeval/voorval; of een of meerdere derde(n) betrokken was/waren bij het ongeval/voorval; Zo ja, de gegevens van de derde(n) en (voor zover bekend) van zijn/hun verzekeraar;
  • of de derde naar de mening van de werknemer verantwoordelijk is voor het ongeval;of de derde aansprakelijkheid heeft erkend;of een schadeformulier is ingevuld; zo ja, vraag dan een kopie van het schadeformulier op;
  • of de werknemer beschikt over andere relevante stukken zoals een situatieschets, foto’s, getuigenverklaringen, enzovoort; zo ja, vraag dan een kopie van deze stukken op.

Tip

De werkgever doet er verstandig aan om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin de werknemer wordt verplicht om de werkgever per omgaande te informeren als sprake is van verzuim als gevolg van een gebeurtenis waarvoor (mogelijk) een derde aansprakelijk is.
Daarvoor zou de volgende bepaling gebruikt kunnen worden:

‘Als de werknemer arbeidsongeschikt is en als de ongeschiktheid tot werken (mogelijk) het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dient de werknemer onverwijld aan de werkgever alle informatie te verstrekken en alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de werkgever in staat te stellen het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek uit te oefenen.’

Zie: Voorbeelddocument – Formulier verhaalsrecht (regresrecht) werkgever

Stap 2

Als de feiten en omstandigheden helder zijn en daaruit blijkt dat de derde inderdaad (deels) aansprakelijk is (of zou kunnen zijn), dan is de volgende stap dat de werkgever de derde aansprakelijk stelt voor de geleden en nog te lijden schade.

Stap 3

Als de verantwoordelijke derde niet reageert op de aansprakelijkstelling, dan is het verstandig om nog een rappelbrief te sturen.

Stap 4

Als de verantwoordelijke derde ook niet op de rappelbrief reageert, dan kan deze derde in een procedure worden betrokken.

Stap 5

Als die derde aansprakelijk is gesteld, dan moeten de schadeposten zo goed mogelijk worden bijgehouden, waarbij dus in aanmerking moet worden genomen dat alleen het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.