3 tips bij privacy van zieke werknemer

0

Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft beleidsregels opgesteld, om te zorgen dat je de privacy wetgeving niet overtreedt.

1. Deze gegevens vallen buiten privacy wetgeving

De werkgever mag bij de ziekmelding van de werknemer alleen de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer vragen en registreren:
– het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
– de vermoedelijke duur van het verzuim;
– de lopende afspraken en werkzaamheden;
– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
– of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid);
– of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt).

2. Vangnetbepaling

Zoals hierboven beschreven mag je vragen of de werknemer onder een vangnetbepaling uit de Ziektewet valt. Let op: je mag niet vragen onder welke vangnetbepaling hij valt, want je mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. De vangnetregeling geldt voor:

  1.  werkneemsters die doorzwangerschap arbeidsongeschikt zijn;
  2. werknemers die door orgaandonatie arbeidsongeschikt zijn;
  3. werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden die binnen vijf jaar na indiensttreding opnieuw arbeidsongeschikt worden en oudere werknemers die voorafgaand aan de indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding (langdurig) ziek worden (zogenoemde noriskpolis).
  • In Xpert HR vind je een onderdeel met alle ins en outs over de zieke werknemer en privacy. Lees meer >>>

3. Arbeidsongeval

Als werkgever mag je aan een werknemer vragen of de ziekte is veroorzaakt door een arbeidsongeval. Op grond van artikel 9 van de Arbowet ben je wettelijk verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie.

4. Verkeersongeval

Wanneer het verzuim van een zieke werknemer het gevolg is van een ongeval/incident waarbij een aansprakelijke derde is betrokken, heeft de werkgever op grond van artikel 6:107 a, tweede lid, BW de mogelijkheid om het netto doorbetaalde salaris te verhalen op die aansprakelijke derde, ook wel regres genoemd.

De beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hier te downloaden.

Lees meer over:

Over Auteur