3 opvallende cao-afspraken over verzuim

0

Protocollen, reglementen, beleidsafspraken: in de meeste cao’s is er wel iéts centraal geregeld rondom verzuim. Zijn er ook cao’s waar opvallende afspraken in staan?

1. Bonussen, uitkeringen, premies

Het komt nogal eens voor dat als een werknemer niet of weinig verzuimt, hij een uitkering tegemoet kan zien. De ene keer heet deze een bonus, de andere keer een premie. Profcore Business Services heeft een extra opvallende bonusregeling, omdat de eenmalige uitkering direct gekoppeld is aan het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het hele bedrijf. Daarbij geldt de volgende staffel:

Gerealiseerd 12 maanden gemiddeld ziekteverzuim Eenmalige uitkering
> 5 % 0,0 %
4,5 – 5 % 0,3 % x (tabelloon x 12)
4 – 4,5% 0,5 % x (tabelloon x 12)
< 4 % 0,7 % x (tabelloon x 12)

 

Varianten hierop komen overigens ook voor. Zo kent Codi International een resultaatuitkeringsregeling, waarbij een werknemer een eenmalige uitkering krijgt op basis van het bedrijfsresultaat van het jaar. Wanneer echter het verzuim van de individuele werknemer meer bedraagt dan 30%, vindt de uitkering naar rato plaats.

2. HR-regeling

DHL Express is een voorbeeld van een organisatie waar verzuimbeleid is vastgelegd in een specifieke HR-regeling. Blijkens de cao streeft de werkgever ‘continue (sic) naar verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, de gezondheid op het werk te beschermen en het welzijn van werknemers te bevorderen. Zij zal zonodig naast de wettelijke voorschriften zoals de Arbeidsomstandighedenwet, zelf beveiligingsregels opstellen en beveiligingsmiddelen verstrekken. Een verdere uitwerking van het beleid inzake arbeidsomstandigheden is te vinden in de HR regeling Arbeidsomstandighedenbeleid.’

3. Sancties

Naast organisaties die het niet-verzuimen belonen (zie punt 1 over bonussen, uitkeringen en premies) zijn er ook organisaties die het wél-verzuimen of het overtreden van verzuimregels bestraffen. In de cao Zoetwarenindustrie (voorheen Snoep en Koek) staat bijvoorbeeld een passage over zogenoemde Controleregels. Deze regels en bijbehorende sancties hebben het karakter van een vangnetbepaling. In een bijlage van deze cao staat vervolgens een leidraad voor het opstellen van bedrijfsspecifieke controleregels. In overleg met de OR kan elke afzonderlijke onderneming die onder de cao valt, van deze regels afwijken.

Een voorbeeld van een controleregel is ‘De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep op het spreekuur van de arts van de arbodienst te verschijnen.’ Als deze wordt overtreden, kan de werkgever een sanctie toepassen. Maar: ‘Toepassing van deze sancties kan er in geen geval toe leiden dat de loondoorbetaling verder zou worden gekort dan tot 70 % van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.