Ouderschapsverlof

119

Iedere werknemer met een kind jonger dan acht jaar heeft recht op ouderschapsverlof. De precieze omvang en invulling van het verlof kunnen variëren. Hier ligt dan ook een kans voor de werkgever om werknemer hier en daar wat extra ruimte te geven.

Het ouderschapsverlof is in principe onbetaald. In diverse cao’s of bedrijfsregelingen is echter een regeling voor (gedeeltelijk ) betaald verlof opgenomen.

Voor welke werknemers?

Werknemers die in een familierechtelijke betrekking staan tot een kind zijn:

 • de moeder;
 • de vader van een kind dat tijdens het huwelijk geboren is;
 • de man die het kind als het zijne erkend heeft;
 • de adoptiefouder.

Of de werknemer de ouderlijke macht uitoefent, is hierbij niet van belang. De werknemer hoeft ook niet op hetzelfde adres te wonen als het kind.

Ook de werknemer die niet in een familierechtelijke betrekking tot het kind staat maar wel op hetzelfde adres woont, kan voor ouderschapsverlof in aanmerking komen. De werknemer moet dan duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind op zich nemen. Dit geldt onder meer voor:

 • de nieuwe partner van een gescheiden vader of moeder;
 • de ongehuwde partner van een moeder met kind
 • de ongehuwde vader die zijn kind niet erkend heeft;
 • de pleegouders;
 • de stiefouders.

Voorwaarden

De werknemer die aanspraak wil maken op ouderschapsverlof, moet aan drie voorwaarden voldoen:

 • het kind waar hij voor zorgt, moet jonger zijn dan acht jaar;
 • hij moet minstens een jaar in dienst zijn bij het bedrijf;
 • hij  moet het verlof minimaal twee maanden voor de ingang van de verlofperiode schriftelijk aanvragen bij de werkgever.

Omvang van verlof

Wat de omvang van het ouderschapsverlof is, kan in de praktijk verschillen. Er is een standaardformule, maar werkgever en werknemer kunnen daar met onderlinge afspraken van afwijken. Het kan ook zijn dat de cao afwijkende regels oplegt.

Standaardformule

Voor ouderschapsverlof opgenomen per 1 januari 2009 heeft de werknemer recht op verlof van 26 maal zijn wekelijkse arbeidsduur.

Normale werkweek in uren Totaal aantal uren ouderschapsverlof
40 1040
36 936
32 832
24 624
20 520
16 416
8 208

Afwijkende regelingen

Er zijn diverse manieren om van de standaardregeling af te wijken. Het is dus verstandig om na te gaan of een van deze mogelijkheden zich in een concreet geval voordoet. De werkgever kan bijvoorbeeld extra verlof mogelijk maken. Afspraken hierover komen nogal eens voor in cao’ s, maar het is ook mogelijk dat er een bedrijfsregeling voor is getroffen.

Afwijken mag ook in de individuele arbeidsovereenkomst, zolang het in het voordeel van de werknemer gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over doorbetaling van (een deel van) het loon, de lengte van het verlof of de spreiding ervan. Wijzigingen ten nadele van de werknemer zijn alleen mogelijk via de cao of bedrijfsregeling die is goedgekeurd door de ondernemingsraad. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de maximale verlofperiode wordt verkort. Het totale aantal verlofuren moet wel altijd minimaal overeenkomen met de wettelijke regeling.

Flexibele invulling verlof

De werknemer kan de werkgever verzoeken om gedurende een langere periode dan zes maanden minder uren verlof per week op te mogen nemen. Het omgekeerde is ook mogelijk: zo kan de werknemer bijvoorbeeld een voltijd verlof van drie maanden aankaarten.

Behoud van eigen werk

Bij het ouderschapsverlof in deeltijd is het uitgangspunt dat de werknemer parttime zijn eigen werk blijft doen. De werkgever mag de werknemer niet verplichten ander werk te doen, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan waardoor de werknemer de eigen werkzaamheden niet kan verrichten.

Bezwaar werkgever

Wanneer de werknemer gebruik wil maken van de flexibele regeling, kan de werkgever hiertegen bezwaar maken. Er moeten dan wel ‘ gewichtige redenen’ zijn. Van zo’ n gewichtige reden is bijvoorbeeld sprake als het flexibele verlof het bedrijfsproces duurzaam zou ontwrichten. Het belang van de werknemer weegt in dat geval niet op tegen het bedrijfsbelang. In overleg moeten werkgever en werknemer tot een werkbare oplossing komen.

Spreiding verlof

De werknemer kan bij de werkgever ook een verzoek indienen zijn verlofuren in de week te spreiden. Ook  hiertegen kan de werkgever alleen bezwaar aantekenen als hij ‘ gewichtige redenen’ kan aanvoeren. De bezwaarmogelijkheid vervalt geheel als de werkgever vier weken voor het ingaan van het verlof geen bezwaar heeft gemaakt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

119 reacties

 1. Ik heb de volgende vraag: is het mogelijk om een deeltijdcontract op het moment dat het ouderschapsverlof ingaat om te zetten in een voltijdscontract, en dan direct een aantal uren ouderschapsverlof in te laten gaan. Dus dan blijf je feitelijk hetzelfde aantal uren werken als bij het deeltijdcontract, waarbij de ouderschapsverlofuren voor een deel (bijv. 50%) worden uitbetaald? Weet iemand dit?

 2. Alwin Verhoog op

  Dit is wel mogelijk, maar er zal geen werkgever zijn die hier aan mee wil werken als het geld gaat kosten.

 3. Vraag: ik heb ouderschapsverlof aangevraagd, 4 uur per week (heb een 36 urige werkweek). Gezien het aantal uren ouderschapsverlof kan ik dus 4,5 jaar 4 uur per week opnemen. De reactie van mijn werkgever is, dat zij mij 2 jaar verlof toestaan en na die 2 jaar het opnieuw willen beoordelen.
  Wat als mijn werkgever mij geen verlenging geeft … alle uren weg ??

 4. Dag Marcel,

  Het recht op ouderschapsverlof blijf je behouden tot je kind zijn of haar achtste levensjaar heeft bereikt.

 5. Goedemorgen, Weet iemand hoe het zit (Wettelijk) met de snipperdagen? blijf ik gewoon recht hebben als voltijdmedewerker of krijg ik, als ik ouderschapsverlof hebt, naar rato de vrije dagen berekend?
  Alvast bednakt voor het antwoord.

  Mvgr
  Mark

 6. Is het toegestaan (fiscaal) om een standaard 36 urige werkweek om te zetten naar een 40 urige werkweek en vervolgens 8 uur ouderschapsverlof per week op te nemen?

 7. jeffrey buitenhuis op

  ik heb in 2010 ouderschapsverlof opgenomen en na 4 maanden stopgezet
  kan ik nu de uren die over zijn van dit kind nog gebruiken of moet ik de aanvraag op mijn andere kind doen?

 8. In mijn cao boekje staat dat ik 25% betaald krijg van de uren die ik verlof pak,maar dat ik dat terug moet betalen als ik daarna besluit minder te gaan werken.Kan dat?

 9. M. Stallmann-v.d.Velden op

  ik heb een 32 urige werkweek op papier, maar neem al een jaar lang iedere week een snipperdag op van 8 uur zodat ik op een 24 urige werkweek zit i.v.m mijn kindjes. Nu wil ik ouderschapsverlof aan vragen, dus is mijn vraag krijg ik die over de 32 uur of over de 24 uur

 10. Je werkt volgens je contract 32 uur, over die uren heb je recht op OV. Hoe neem jij trouwens het hele jaar door elke week een snipperdag, heb je zoveel vrije dagen dan??

 11. Ik heb ooit gehoord/gelezen,maar kan nergens meer terug vinden, dat je voor een x-periode nadat je ouderschapsverlof is afgerond, je je huidige contract moet behouden. Weet je hoe lang? Daarmee bedoelen ze dus dat je als het “op” is, je niet gelijk mag vragen om minder te gaan werken.

 12. Hans van Dongen op

  @Yolanda: Ouderschapsverlof is een tijdelijke situatie/periode waarin de werkweek bekort wordt door ouderschapsverlofsuren op te nemen (meestal onbetaald).

  Na afloop van de ouderschapsverlofperiode herleeft automatisch het oude/oorspronkelijke arbeidscontract en dienstrooster.

  Het gebeurt echter vaker dat een werknemer na het ouderschapsverlof gebruik maakt van de Wet Aanpassing Arbeidsduur/WAA, hetgeen onder de huidige WAA betekent dat de werkweek definitief bekort wordt (het inmiddels ingediende wetsvoorstel van Minister Kamp maakt een gebruik van de WAA overigens ook tijdelijk mogelijk: invoering in 2012?).

  Als aan de WAA-aanvraageisen/-periode wordt voldaan kan dat direct volgen op het gebruik van ouderschapsverlof. Ik heb geen weet van een minimale termijn die er tussen moet liggen.

  Mogelijk dat u denkt aan de tweejaarstermijn waarbinnen slechts eenmaal een WAA-verzoek ingediend kan worden (ook dit verandert met het ingediende wetsvoorstel van Kamp: waarschijnlijk in 2012?).

  Meer verlofweetjes: steunpuntarbeidszaken.nl

 13. Mijn werkgever zegt dat na de maand ouderschapsverlof die ik opneem, de rest van mijn ouderschapsverlof komt te vervallen, omdat ik maar 1 keer mag opnemen en ik kies voor ‘maar’ 1 maand. Klopt dat? Hoe zit dat? Ik dacht dat ik de rest kan bewaren totdat het kind 8 jaar is? Weet iemand waar je dat terug kan vinden op internet? De overheidssite vind ik erg onduidelijk daarin.

 14. Ik werk 40 uur in de week en wil 4 uur per week ouderschapsverlof op gaan nemen. Aangezien ik (per kind) dan 1040 uur maximaal op mag nemen kan ik hier dan 5 jaar over doen. Tenminste t/m mijn kind 7 jaar is.
  Volgens mij klopt bovenstaande, maar mijn werkgever zegt dat een maximale verlofduur van 1? jaar geld, dit om te voorkomen dat je het recht op uitkering van de sociale verzekeringen verliest. En dit maximum is zelfs ongeacht het aantal kinderen.
  Weet iemand hoe dit zit en waar ik een duidelijk antwoord kan vinden om aan mijn werkgever te laten zien?

 15. sinds terugkomst van zwangerschapsverlof neem ik 4 uur ouderschapsverlof per week op. nu wil ik dit aantal uren wijzigen (lees: verhogen) naar 12 uur per week. kan dat? en als dat niet mag, kan ik dan een verzoek indienen om contract naar deeltijd aan te (laten) passen?

 16. @Erik:

  Met uw medeling/verzoek om uw ouderschapsverlofsaldo op te souperen via 4 uur verlof per week wijkt u af van de standaardverlofaanvrage, maar dat is wettelijk gezien gewoon mogelijk. Alleen een zwaarwegend bedrijfsbelang kan effectuering ervan blokkeren. Waar in de wettelijke ouderschapsverlofregeling staat het opnemen van het verlof de 1,5 jaar niet mag overtreffen weet ik niet.

  Zelfs vanuit de WW geredeneerd, want daar doelt de werkgever waarschijnlijk op, is het genieten van het (meestal) onbetaalde ouderschapsverlof geen probleem tenzij je het wel heel bijzonder bont maakt door 78 weken onbetaald voltijdverlof voor veel kinderen op te nemen. In redelijk normale verlofsituaties zoals die u wilt is er geen effect op de duur van de WW-uitkering, en valt het effect op de hoogte van een onverhoopte WW-situatie na 78 weken mee.

  Als de werkgever iets anders bedoeld laat hem dat dan aangeven.

  Hans / SAZ / 11-11-2011

 17. @mmm:

  Ik begrijp dat u uw ouderschapsverlofverzoek in 1 blok heeft aangevraagd (dus niet in maximaal 6 blokken) waarbij u gedurende dat ene blok 4 uur/week geniet. Uw werkgever is hier in mee gegaan en dan moet hij niet (doch mag hij wel) gevolg geven aan uw nieuwe wens. U kunt hem niet dwingen, maar overleg is mogelijk.

  Stopt u zelf met het genieten dan kan/mag dat maar dan is dat stoppen definitief.

  Een verzoek tot een definitieve verkorting van de werkweek kan geschieden op basis van de Wet Aanpassing Arbeidsduur/WAA. Zo’n verzoek is, anders dan het genieten van ouderschapsverlof, een definitieve wijziging van het arbeidscontract.

  P.S. Volgend jaar worden de verlofmogelijkheden voor de werknemers geflexibiliseerd maar daar hebben de huidige verlofgangers geen baat bij.

  Hans / SAZ/ 11-11-2011

 18. ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever maar wil wel graag ouderschapsverlof aanvragen. Mijn werkgever wil hier wel in mee werken. Is dit wettelijk mogelijk en zitten hier dan extra consequenties aan?

 19. Beste Simon,

  Je moet wettelijk gezien eerst 1 jaar bij je huidige werkgever zitten om voor ouderschapsverlof in aanmerking te komen. Anders kan je werkgever je natuurlijk alsnog onbetaald verlof geven.

 20. Ik werk 40 uur per week en wil graag 1 dag per week ouderschapsverlof aanvragen. Mijn baas wil hier niet aan meewerken. Ik zit in de verkoop buitendienst. Mijn baas zegt dat mijn functie niet in 4 dagen in de week uitgevoerd kan worden. Mijns inziens kan dat prima, aangezien ik de afgelopen jaren ruimschoots targets heb behaald. 26 x 20 uur/week wil hij al helemaal niet. Maar dat is de standaard regeling die mij sowieso niet ontzegd mag worden. Toch? Ik hoor graag van ??n van jullie. Dank!

 21. Hans van Dongen op

  @Herman d.d. 16/1/2012:

  Als u aan de basisvoorwaarden voldoet (o.a. kind nog geen 8 jaar oud) is de standaard mogelijkheid tot ouderschapsverlof welhaast een 100% werknemersrecht. Afwijkende invulling van het verlof kan afgewezen worden maar dan moet de werkgever wel met hele goede argumenten komen.

  “Kan niet”‘ of “Wil niet” of “Dan komen anderen ook met een verzoek” is onvoldoende reden. Het “verkoper zijn dus is 4 dagen onmogelijk”, is ook geen hard gegeven om uw verzoek te weigeren.

  Laat de werkgever dus schriftelijk en inhoudelijk precies aangeven waar het (onoverkomelijke?) probleem voor hem zit. Bent u verkoper buitendienst all over the world met meerwekelijkse afwezigheid van huis, dan is het begrijpelijker dat de werkgever er problemen mee heeft dan als u alleen in de provincie Zuid-Holland werkt.

  Kortom, laat de werkgever helder zijn beweegredenen/afwijzingsgronden en/of zijn alternatieven mededelen en kom er vervolgens gezamenlijk uit.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 18-1-2012

 22. Ik heb een 40 urige werkweek en heb na de geboorte van onze dochter 8 uur per week ouderschapsverlof opgenomen. In overleg met toen mijn leidinggevende en salarisadministratie. Afgesproken was dat het in principe iedere vrijdag een verlofdag was, en wederzijds een verschuiving kon plaats vinden, waardoor ik soms 2 dagen in de week had en andere week niet of dat ik een donderdag vrij was ipv een vrijdag.

  Nu het einde van de verlof in zicht is, heb ik een mail ontvangen van de salarisadministratie. Zij geven aan dat mijn verlof afgelopen is, terwijl naar mijn berekening nog 4 dagen moeten volgen.

  Verschil zit hem in de feestdagen. Zij zegt dat een feestdag zoals kerst of nieuwjaar op een vrijdag valt, dat dit mij een verlofdag kost. Terwijl het in mijn ogen geen verlofdag kost, maar doorgeschoven wordt. Is hier wettelijk iets over bekend? Het is toen wel mondeling afgesproken dat het zo zal gaan, maar zowel leidinggevende als de persoon van de salarisadministratie zijn niet meer in dienst.

 23. Hans van Dongen op

  @ Haijma d.d. 27/1:

  Jammer dat er geen bewijzen zijn in de vorm van een schriftelijke afspraak (want mondeling) of van getuigen (zijn vertrokken).

  De praktijk van de afgelopen ouderschapsverlofperioden/weken zal dus moeten uitwijzen dat uw zienswijze ook de afspraak was: wisselende ouderschapsverlofdagen per week of zelfs per 2 weken was mogelijk.

  De logica gebiedt verder ook te zeggen dat een werknemer geen (onbetaald) ouderschapsverlof zal willen genieten in plaats van een (betaalde en toch al vrije) nationale feestdag. Tevens neem je ouderschapsverlof op om vrijgesteld te zijn van werk, en niet van een dag waarop je toch al niet had behoeven te werken.

  Ik hoop dat uw praktijk tezamen met de logica uitwijst dat u nog een klein tegoed heeft.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 30-1-2012

 24. Mijn partner heeft een contract voor 38 uur per week, in de praktijk werkt hij echter 40 uur per week waardoor hij 2 uur ADV per week opbouwd. Hij geniet sinds 1 augustus 2011 ouderschapsverlof en om de week de gehele vrijdag (dit is echter flexibel, mocht zijn collega vrij willen dan verschuift mijn partner zijn dag). Volgens mijn bereking heeft hij recht op 988 uur per kind (wij hebben twee kinderen).

  Mijn eerste berekening, ook die van mijn partner zijn werkgever was, dat als eerst die 2 uren ADV per week worden ingeleverd en dat de resterende 2 uur per week van het salaris worden ingehouden. Kortom 8 uur salaris per maand minder (even grof gerekend allemaal). Hierdoor vervallen uiteraard wel al zijn ADV uren.

  Nu is zijn werkgever plots met nieuwe voorwaarden gekomen waarbij ze zeggen dat het wettelijk niet is toegestaand om het ouderschapsverlof te verrekenen middels de ADV uren en dat hij die uren dus gewoon behoud. Maar het gaat, volgens de werkgever, ook niet meer aan salaris kosten??!! Dat kan toch niet.

  Daarnaast zegt de werkgever van mijn partner dat hij deze regeling maar gedurende 1 jaar per kind mag toepassen. Het kan eventueel nog met een jaar verlengd worden maar dan moeten zijn dat wel goed vinden en ze geven nu al aan daar niet mee akkoord te gaan. Vooral dit laatste klopt volgens mij niet. Volgens mij zijn ze in de war met de standaard regeling (gedurende 1 voor 50% werken). Hij mag feitelijk gewoon zijn uren souperen en deze regeling voor ongeveer 4,5 jaar per kind kunnen volhouden. (hij zou al tevreden zijn met 4 jaar, tot de jongste naar school gaat).

  Kunt u mij wellicht meer toelichting geven over hoe het zit met de ADV uren en de periode waarover je het ouderschapsverlof opneemt?

  Bij voorbaat dank,
  C. Passau

 25. Hans van Dongen op

  @C. Passau d.d. 10/2:
  Een 100% waterdicht antwoord is helaas niet te geven omdat het verschijnsel van de ADV bedrijfstak (CAO) of zelfs bedrijfsgebonden is. ADV kan dus op verschillende manieren ingevuld zijn/worden afhankelijk van de ADV-regeling waar uw partner onder valt.

  Ik kan echter een mogelijke uitlegpoging wagen. Uw partner werkt als fulltimer gemiddeld 38 uur per week. Zijn recht op (meestal onbetaald) ouderschapsverlof is dan ook 26×38 = 988 uur/kind jonger dan 8 jaar. Deze (meestal onbetaalde) uren komen in de plaats van (betaalde) werkuren.

  Uw partner heeft blijkbaar een dienstrooster van 40 arbeidsuren per week (bijv. ma t/m vr: 5 x 8 uur arbeid). Hij werkt er 40 maar krijgt er in zijn basisloon maar 38 uitbetaald. Om op de gemiddeld 38 uur uit te komen verkrijgt hij daarom ter compensatie 52 weken x 2 ADV-uren (= 13 ADV-dagen).

  Ik zou het het meest logische vinden om tijdens een periode van ouderschapsverlof niet meer “van de 40-arbeidsurige dienstroosters met effectieve ADV-opbouw” uit te gaan, maar “van een 38-urig dienstrooster: bijv. ma t/m di 4 x 8 uur plus vr 1 x 6 uur plus evt 2 “niet-effectieve” ADV-uren, en daarin vervolgens de ouderschapsverlofuren plannen in plaats van bepaalde arbeidsuren.

  Deze aanpak lijkt mij praktisch gezien geen ADV-discussie meer op te leveren.

  De nieuwe-voorwaarden-openbreek-discussie (tijdens de wedstrijd de regels veranderen?) en de 1 jaarsdiscussie kan ik zonder nadere uitleg even niet plaatsen.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 10-2-2012

 26. Bedankt tot zover voor uw reactie. Dit is duidelijk en lijkt mij ook de meest praktische oplossing.

  Met betrekking tot de 1 jaarsdiscussie geeft u aan nadere uitleg nodig te hebben. Wat zou u dan exact willen weten.

  Groeten,
  C. Passau

 27. Hans van Dongen op

  @C. Passau:
  Ik ken geen maximumtermijn van 1 jaar in het kader van het ouderschapsverlof, dus kan ik de mededeling van de werkgever van uw partner als hij zegt “dat deze regeling maar gedurende 1 jaar per kind mag worden toegepast” niet plaatsen.

  Meent de werkgever dat er een maximale termijn van een jaar uit een wet, of uit een CAO, of uit een bedrijfseigenregeling volgt? En in welk kader past hij deze 1-jaars-termijn precies toe (“deze regeling” is mij iets te vaag: de wettelijke ouderschapsverlofregeling alszodanig, of de specifieke invullingswens van uw partner of iets anders?).

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 13-2-2012

 28. Geachte heer Van Dongen,

  Daar zit hem nou ook voor een gedeelte het probleem. Mijn partner is gisteren nogmaals een gesprek aangegaan met de directeur. En hij wilde niet eens uitleggen waarop hij deze 1-jaars regel heeft gebasseerd. Hij wilde uberhaupt nergens over praten met betrekking tot het ouderschapsverlof maar goed.

  Gezien zijn bewoordingen ga ik er van uit dat hij meent dat ze wettelijk gezien een maximale termijn van 1 jaar kunnen opleggen. En dit is ongeacht de invulling van het ouderschapsverlof (1 dag per week, een middag per week, dit doet er dus niet toe).

  Tijdens het gesprek gisteren is mijn partner ook meerdere malen gezegd dat hij maar een andere baan moest zoeken als het hem allemaal niet beviel (alleen in wat minder nette bewoording).

  Nogmaals bedankt voor uw reacties!

  Groeten,
  C Passau

 29. Maaike Berger op

  geachte Hans van Dongen,

  Ik heb een vraag als werkgever. is er een richtlijn wat we als werkgever als tegemoetkoming kunnen vergoeden aan werknemers die ouderschapsverlof opnemen. het gaat om een klein bedrijf met 10 werknemers.

  vriendelijke groet Maaike

 30. Hans van Dongen op

  @Maaike d.d. 21/2:
  Ik weet niet precies waar u heen wilt met “een tegemoetkoming” vanuit de werkgever.

  Wettelijk gezien is het genieten van ouderschapsverlof een onbetaalde vorm van verlof. Sommige sectoren kennen echter een betaald ouderschapsverlof. U mag dus ook (let op: bruto) loon blijven doorbetalen over de verlofuren. Een netto vergoeding over de onbetaald verlofuren vergoeden zal fiscaal niet mogen.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 22-2-2012

 31. dag, sinds een jaar neem ik 4 uur per week ouderschapsverlof op. Binnenkort wil ik een nieuwe aanvraag indienen, voor wederom 4 uur per week. Mijn werkgever heeft te kennen gegeven dat parttime werken in mijn huidige functie eigenlijk niet haalbaar is ( ik doe dat wel al een jaar en meerdere collega’s werken parttime). kan een werkgever de verlenging makkelijk weigeren of eisen dat er een ander functie uitgeoefend gaat worden?

  Groet,
  Saskia

 32. Hans van Dongen op

  @Saskia d.d. 5-3:
  Ik hoop dat uw nieuwe aanvrage volgt uit een opname van uw oorpronkelijke verlof in meerdere delen (en het verlof is nog niet op) voor een bepaald kind, of vanwege verlof voor een ander kind van u jonger dan 8 jaar.

  Waarom het opnemen van verlof niet haalbaar is (terwijl dat al een jaar gebeurt) is aan de werkgever om te verhelderen. Heeft hij onoverkomelijke probleemsituaties gehad in dat jaar met uw verlof voor 4 uur/week? Overigens kan de bedrijfssituatie zo gewijzigd zijn dat een eerder gehonoreerd verzoek en dat van collega’s geen verlof-recht-automatisme oplevert voor de toekomst. Maar laat de werkgever zijn tegenbelangen voor verlof in uw eigen functie maar aangeven.
  Groet,
  Hans van Dongen / SAZ / 6-3-2012

 33. Er is afgesproken om aansluitend aan het zwangerschapsverlof het eerste blok ouderschapsverlof op te nemen. Echter, door ziekte t.g.v. de zwangerschap is er voor onbepaalde tijd nog geen zicht op terugkeer in het werk. Betekent dit dat de afspraken die gemaakt zijn t.a.v. het ouderschapsverlof automatisch verschuiven met de duur van de arbeidsongeschiktheid? Of komen deze te vervallen en dienen er tzt nieuwe afspraken gemaakt te worden?

  Groet,
  Debby

 34. Mijn werkgever keurt standaard bijna alle aanvragen voor ouderschapsverlof af. Het is alleen mogelijk de uren aansluitend op te nemen (dus 3 maanden afwezigheid) of als halvering van het aantal uur. 1 dag per week minder werken wordt niet toegestaan. Er is al eens een zaak voor de rechter uitgevochten, in het voordeel van de werknemer. Daarom mijn vraag, in hoeverre is de flexibiliteit van de regeling van belang? Heeft een werknemer rechten op dat terrein of is men alsnog uitgeleverd aan de grillen van de werkgever? Die vrij lang kan schermen met zwaarwegende belangen tot de rechter daar een uitspraak over doet. Een proces trekt immers een nogal zware wissel op de arbeidsrelatie, en dat weerhoudt veel mensen om hun ouderschapsverlof op te nemen. Vast bedankt!

 35. Hans van Dongen op

  @Debby: het is zeker niet ongebruikelijk om de ouderschapsverlofopname afhankelijk te laten zijn (dus onder voorbehoud) van hoe de zwangerschap/bevallingsperiode verloopt, mede omdat men niet zo ver van te voren weet wanneer het kind feitelijk geboren wordt en wanneer de bevallingsperiode precies afloopt. Is er gesproken over dat voorbehoud?

  @Masja: het ouderschapsverlof is zo goed als een voldongen werknemersrecht (de werkgever kan er maar zeer moeilijk onderuit). Op de spreiding van de nog te werken uren heeft hij wel meer invloed.

  Als de werkgever echter, ondanks goed en open overleg negatief tegenover het ouderschapsverlof staat en het verzoek weigert, rest helaas niets anders dan de weg naar de rechter. En deze doet meestal (dus niet altijd) een uitspraak in het voordeel van de werknemer.

  Het effect op de arbeidsrelatie laat zich raden als het via een rechter gespeeld moet worden. Dus liever alles via goed overleg.

  In de loop van dit jaar wordt het ouderschapsverlof overigens nog flexibeler voor de werknemer gemaakt.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 7-3-2012

 36. Beste,

  mijn zoon is geboren in juli 2008. T/m 2010 heb ik per week 4 uur ouderschapsverlof opgenomen. In totaal kwam het neer op 13 weken * 40 uur waar ik recht op had (dus in totaal ongeveer 540 uur).
  Maar in 2008 is de regeling volgens mij gewijzigd naar 26 weken * 40 uur.
  Heb ik nu nog recht op ouderschapsverlof van juli 2008 tot 2010?

  Groet,

  Cyrus Lutgens

 37. Aangaande mijn vorige bericht: ik bedoel dus: heb ik nog recht op ouderschapsverlof van juli 2010 t/m juli 2012?

  Cyrus Lutgens

 38. Hans van Dongen op

  @C. Lutgens d.d. 9/3:
  Per 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof verlengd van simpel gezegd 13 weken naar 26 weken. Deze nieuwe 26 weken ouderschapsverlof gelden alleen indien de werknemer voor dat kind v??r 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof had opgenomen. U heeft dat wel dus u valt voor dat kind onder de oude 13 weken regeling.

  Met de verwachte verdere flexibilisering van het ouderschapsverlof ergens dit jaar zal hetzelfde gelden: alleen voor nieuwe gebruikers zullen de nieuwe flexibelere regels gelden.

  Hans van Dongen / SAZ / 9-3-2012

 39. Ik heb een contract van 36 uur, werk bijna twee jaar in vaste dienst. Ik wil na mijn zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof opnemen, 8 uren per week.
  Mijn intentie is om na het ouderschapsverlof 28 uur te gaan werken en dus mijn contract te laten omzetten.

  Op hoeveel uren ouderschapsverlof heb ik nu en kan ik mijn contract zomaar over laten zetten naar minder uren?

  Ik verneem graag uw reactie.

 40. Hans van Dongen op

  @Marjolein 18/3:

  Het recht op ouderschapsverlof bedraagt voor uw aanstaande kind: 26 x 36 uur = 936 ouderschapsverlofuren.
  Deze uren kunt u inderdaad opsouperen via 8 uur verlof per week (evt in maximaal 6 delen).
  Daaropvolgend kunt u, gebruik makende van de Wet Aanpassing Arbeidsduur, uw werkweek definitief bekorten naar 28 uur.

  Kijk ook uw CAO er nog even op na.

  Overigens zal dit jaar de ouderschapsverlofregeling nog flexibeler voor de werknemer gaan worden.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 19-3-2012

 41. Hoe zit het met een werknemer die al voor 1 januari 2009 ouderschapsverlof heeft opgenomen bij haar vorige werkgever. Zij wil nu de rest opnemen, moeten we dan kijken naar de contracturen die ze toen werkte of naar de contracturen die ze nu werkt?

  Kan hier eigenlijk niets over terug vinden.

 42. Hartelijk dank Hans.

  Nu is de vervolg vraag, ik werk in een mbk bedrijf waar geen cao is. Er staat niets hierover omschreven in het personeelsreglement en ook niet in mjin arbeidscontract.

  Hoe sterk is mijn onderhandeling positie (mijn recht eigenlijk)

  Ik verneme het graag.

 43. Hans van Dongen op

  @Marjolein d.d. 20/3:
  Uw positie is wettelijk gezien heel sterk. Denk wel aan het behoud van de goede verhoudingen als u uw wens deponeert en het vervolgoverleg ingaat. Ga dus niet direct “met de wet zwaaien” of “met de vuist op tafel”.
  Hans/20-3-2012

 44. Beste Hans van Dongen,

  ik werk op dit moment 40 uur per week, maar mijn jaarcontract loopt 3 dagen na mijn uitgerekende datum af.
  Ik hoop dat ik aansluitend een contract voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week aangeboden krijg – deze contractwissel zal dus tijdens mijn zwangerschapsverlof plaatsvinden.

  Als ik aansluitend recht krijg op ouderschapsverlof, geldt dan het moment van aanvraag of het moment van ingaan voor de berekening van hoeveel uren ik recht op ga hebben? Ga ik recht hebben op 936 uur of 1040 uur de eerste 8 levensjaar van mijn kind?
  (ik neem aan dat het recht op ouderschapsverlof na vaststelling niet meer verandert, ook al zou ik later weer een 40-urig contract krijgen?)

 45. P.S. zou ik beter het contract eerst kunnen laten vaststellen op 40 uur per week, en pas na mijn ouderschapsverlof, gebruik makende van de Wet Aanpassing Arbeidsduur, mijn werkweek definitief bekorten naar 36 uur?

  Alvast bedankt voor uw antwoord!

 46. Goedenavond,

  Ik reageer op het antwoord van 20 mrt jl.
  Ik heb 8 uur per week ge?nitieerd, de komende 117 weken. Mijn manager zegt akkoord te gaan met de wettelijke termijn van een jaar, dus 8 uur per week 52 weken. Waar beroept hij zich op. Ik kan er niets over terug vinden. Wat gebeurt er met de rest van mijn verlofuren waar ik recht op heb?
  Ik ben het er zowiezo niet mee eens. Nu heb Gwlezen dat hij allen beroepen op gewichtige redenen, die zijn er niet.
  Ik wil weten hoe Ik mijzelf kan verdedigen…

  Daarnaast noemde u dat de regels voor de werknemer nog flexibeler worden, waar kan ik hier bron info van vinden?

  Ik hoor graag van u

  Marjolein

 47. Hallo!

  Mijn werkgever werkt gelukkig graag en goed mee als het gaat om de invulling van mijn ouderschapsverlof. In de kleine conceptovereenkomst die ze mij hierover hebben toegestuurd staat echter een passage waar ik niet zo goed van weet wat ik ermee moet:

  “Houdt er rekening mee dat slechts akkoord is met de opname van het verlof zolang de opdrachtgever hiermee ook instemt. Indien de opdrachtgever een ander rooster wenst verwachten wij dan ook dat je je flexibel opstelt en hierin tegemoet komt.”

  Ik werk als consultant, en daarom veel bij klanten van mijn werkgever. Kan mijn werkgever mij mijn ouderschapsverlof toezeggen om het vervolgens een half jaar later, als ik bij een andere klant aan de slag ga die mij alleen fulltime wil inhuren, weer in te trekken?

  Met vriendelijke groeten,

  Bart

 48. Hans van Dongen op

  @Marjolein 30/3:

  Dat er een max van 1 jaar voor het ouderschapsverlof zou gelden kan ook ik zonder nadere uitleg van de werkgever niet plaatsen. De werkgever zal bij afwijking/afwijzing van het/uw verzoek dat schriftelijk moeten doen met heldere/goede argumenten, dus als hij dat niet heeft gedaan: vraag er om.

  Op 11/8/2011 is er een wetsvoorstel ingediend ter verruiming en flexibilisering van diverse verlofvormen op grond van de Wet Arbeid en Zorg waaronder de ouderschapsverlofverlofregeling. Dit wetsvoorstel modernisering verlof kent nummer 32.855 en is o.a. terug te vinden op de website van de rijksoverheid.nl. Het zal echter alleen gaan gelden voor nieuwe gevallen. Oude gevallen vallen onder de huidige ouderschapsverlofregeling. Met het vallen van het Kabinet zal het allemaal wel weer langer gaan duren.

  Hans van Dongen/Steunpunt Arbeidszaken/24-4-2012

 49. Hans van Dongen op

  @Bart 18/4:
  Het onder zo’n voorwaarde toekennen van uw verzoek tot ouderschapsverlof (een soort van ontbindende voorwaarde) is wettelijk gezien niet aan de orde.

  Wijziging van wezenlijke omstandigheden bij u zelf of bij de werkgever kunnen uiteraard wel in alle redelijkheid leiden tot nader overleg.

  Hans van Dongen / 24-4-2012

 50. Ik werk 24 uur per week en wil om de week 8 uur opnemen (dus 4 uur per week gemiddeld). Wanneer ik van werkgever verander vervallen dan mijn ouderschapsverlofuren?

  Ik heb een geschil met mijn werkgever over het opnemen van ouderschapsverlof, dit speelt al een paar maanden. Nu ik elders aan het solliciteren ben is het wel mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Maar als ik wordt aangenomen bij een nieuwe werkgever en dan mijn verlofuren vervallen wil ik nu geen ouderschapsverlof meer opnemen.
  Groetjes Martine.

 51. Hans van Dongen op

  @Martine 25/4:
  De huidige ouderschapsverlofregeling gaat er van uit dat er tenminste een jaar dienstverband moet zijn vooraleer er ouderschapsverlof genoten kan worden. Een nieuwe werkgever kan het verlof dus hierop afwijzen. De in de pen zittende wetswijziging zou ook bij kortere dienstverbanden een ouderschapsverlofrecht gaan geven, maar daar heeft u nu nog niets aan (het Kabinet is ook nog gevallen en de behandeling van de nieuwe wetgeving zal wel weer wat uitgesteld gaan worden).

  Indien u echter kiest voor het opdelen van uw ouderschapsverlofsrechten in max 6 perioden, kan het resterende recht wel mee naar de nieuwe werkgever.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 25-4-2012

 52. bedankt Hans,

  Ik zal nog even iets duidelijker zijn. Ik werk bij mijn huidige werkgever 10 jaar, mijn zoon is 3.
  Ik heb enkele maanden geleden ouderschapsverlof aangevraagd zoals eerder beschreven. Dit werd vooralsnog geweigerd omdat er eerst nieuw personeel geworven moest worden om mijn uren op te vangen. Dit heeft een paar maanden geduurd. Inmiddels zou ik per half mei om de week mijn gewenste 8 uur op kunnen nemen. Maar momenteel zit ik zelf in een sollicitatie procedure en hoop ik per 1 juli as daar te beginnen. (voor 20 uur per week) Kan ik de komende weken nog ouderschapsverlof opnemen zonder verlies van uren als ik inderdaad naar een niewe werkgever ga? Wat zou uw advies zijn? Met vriendelijke groet martine.

 53. Hans van Dongen op

  @Martine d.d. 25/4: Bij uw huidige werkgever kunt u ouderschapsverlof opnemen tot het einde van het dienstverband bij hem.

  Uw nieuwe werkgever kan het genieten van ouderschapsverlof bij hem afwijzen omdat u niet aan de eis voldoet van een minimale duur van het dienstverband bij hem van een jaar.

  Alleen als u uw ouderschapsverlof bij uw huidige baas zou aanvragen en verleend zou krijgen opgedeeld in max 6 perioden kunt u de niet bij u huidige baas genoten gedeelten van het ouderschapsverlof bij uw nieuwe baas opnemen (na overleg met hem uiteraard), zonder dat u aldaar voldoet aan het minimale dienstverbandduur van een jaar.

  Hans van Dongen / SAZ / 26-4-2012

 54. hallo,
  ik werk 21uur met ouderschapsverlop,
  mijn werkgever heeft mij in de a.s. zomermaanden ongeveer 30uur ingeroosterd. mag dat????
  mag je werkgever je meer inplannen dan je aangevraagde ov uren?
  alvast bedankt voor de reactie.

 55. Hans van Dongen op

  @Danielle: Met het invullen van uw ouderschapsverlofswens liggen de werktijden en de ouderschapsverlofuren vast.

  Ik kan mij voorstellen dat in een bijzondere situatie, denk aan een noodsituatie er langer gewerkt wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar om bij dienstrooster eenzijdig zonder overleg langere werkweken tijdens het ouderschapsverlof vast te leggen dan oorspronkelijk afgesproken (en het niet meer een incidentele/tijdelijke afwijking is maar structureel) kan ik wettelijk gezien niet plaatsen. Vraag dus naar op basis waarvan de werkgever tot deze stap is overgegaan.

  Hans van Dongen / SAZ / 1-5-2012

 56. Ik heb op dit moment een contract voor 40 uur. Graag wil ik gebruik gaan maken van het ouderschapsverlof t.w. 1.040 uur. Ik wil 4 uur per week opnemen.
  Veranderd in deze situatie mijn contract van 40 naar 36 uur?

  Mijn werkgever geeft aan dat volgens de autoregeling het maximum leasebedrag naar rato van de parttime% wordt berekend. De eigen bijdrage gaat daarmee flink omhoog. Klopt dit?

  En zo ja, is dit alleen in het geval wanneer je daadwerkelijk je contract laat wijzigen naar 36 uur of is dit ook wanneer je gebruik maakt van het ouderschapsverlof? (wordt je contract dan automatisch omgezet naar 36 uur?)

  Alvast bedankt voor de reactie!

 57. Hans van Dongen op

  @Debbie d.d. 3/5:

  Het opnemen van ouderschapsverlof is in deze vergelijkbaar met het opnemen van onbetaald verlof: het arbeidscontract blijft gewoon op 40 uur/week staan, maar een gedeelte ervan wordt er niet gewerkt vanwege het verlof (onbetaald ouderschapsverlof of onbetaald verlof). Sommige pensioenregelingen kennen overigens de mogelijkheid om tijdens onbetaald ouderschapsverlof nog gewoon volledige pensioenrechten te blijven opbouwen (dat kan normaal niet bij parttimers).

  U wordt dus met het opnemen van ouderschapsverlof geen parttimer, sterker nog na afloop van het ouderschapsverlof herleeft het arbeidscontact automatisch op de 40 uur. Alleen een expliciet verzoek tot parttime werken (Wet aanpassing arbeidsduur) zal het arbeidscontract terugbrengen naar 36 uur.

  Het hangt dus af van de precieze omschrijving van de auto van de zaak afspraak of de werkgever hier naar rato kan gaan verrekenen. Als er echt alleen verwezen wordt naar de echte parttime situatie dan meen ik dat dat niet gelijk te stellen is aan de situatie van het genieten van onbetaald ouderschapsverlof.

  Groeten,

  Hans van Dongen / SAZ / 3-5-2012

 58. Ik zit op dit moment gedetacheerd bij een opdrachtgever en werk daar 40 uur per week. Nu wil ik met ingang van september ouderschapsverlof opnemen. Mijn werkgever heeft het ouderschapsverlof, 8 uur per week, goedgekeurd. Alleen mijn opdrachtgever niet. Is er wettelijk iets geregeld waardoor ook mijn opdrachtgever hier mee akkoord moet gaan?

  Groetjes Rianne

 59. Angelique op

  Op dit moment heb ik ouderschapsverlof voor 5 uur per week. Voor aanvang van het verlof had ik een contract van 36 uur per week.
  Mijn verlof zal over ongeveer een jaar afgelopen zijn en dan wil ik mijn contract definitief laten aanpassen naar 31 uur. Mijn werkgever heeft al aangegeven dat in mijn functie iemand voor 36 uur per week wil hebben en dat hij niet accoord kan gaan met aanpassing van het contract.
  Klopt dit?

 60. Hans van Dongen op

  @Rianne d.d. 23/5: ik heb geen weet van een verplichting van de opdrachtgever (dus niet zijnde uw eigenlijke werkgever) om op grond van de Wet Arbeid en Zorg ook verplicht mee te werken aan uw invullingswens van de ouderschapsverlofregeling.

  @Angelique d.d. 31/5: kijk een eventuele CAO erop na, is er in de CAO geen regeling op dit punt dan geldt na uw ouderschapsverlof de wettelijke mogelijkheid om de 36 uur qua arbeidspatroon aan te passen aan uw wensen of op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur een definitief parttime verzoek op 31 uur invulling te geven. Een werkgever zal met hele harde argumenten moeten komen om uw WAA-wens teniet te kunnen doen (tijdens uw ouderschapsverlof ging het toch ook?).

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 31-5-2012

 61. Ik heb een vraag over wijziging van ouderschapsverlofregeling. Mijn partner neemt nu 12 uur per week ouderschapsverlof op(o.b.v. 36 uur contract). Inmiddels zwanger van de volgende en er is behoefte de huidige afspraken na het zwangerschapsverlof aan te passen.

  Ik neem aan dat mijn partner nu het beste een verzoek tot tijdelijke stopzetting van de huidige regeling kan indienen. Na het zwangerschapsverlof gaat het ouderschapsverlof dan weer lopen. Echter wil mijn vrouw daarna iets laten wijzigen in de gemaakte afspraken. Momenteel heeft zij zich flexibel opgesteld en afgesproken 24 uur te verdelen over di-vrijdag. Zit in detachering en is hierdoor makkelijker uitplaatsbaar voor opdrachten. Vanwege mijn huidige functie en vaste dagen kinderopvang is flexibiliteit nu afgenomen en kan mijn partner daarom 3 vaste dagen per week beschikbaar zijn. Kan je hier een wijziging voor aanvragen? En mocht werkgever dat verzoek weigeren, kan je dan een aanvraag ouderschapsverlof indienen voor de helft van arbeidsuren contract? Deze vorm mag toch iet geweigerd worden? Als je 36 uur contract hebt met 1 vaste dag vrij (dus 4x 9 werkt) dan kan een werkgever bij halvering werkuren toch niet eisen dat de 18 uur dan ineens over 3 dagen gespreid moeten worden? Halvering uren betekent in dit geval toch ook halvering dagen? Na geboorte van volgende kind is onze situatie anders en daarom ook behoefte aan aanpassing huidige ouderschapsverlof. Dit moet m.i. Toch mogelijk zijn?
  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Vriendelijke groet,
  Jan

 62. In januari heb ik geen recht meer op op ouderschapsverlof. Als werknemer ben je verplicht hierna weer 6 maanden je oude betrekking te aanvaarden. Wil je minder gaan werken, dan moet je een deel terug betalen. Graag wil ik weten wat de gevolgen zijn als ik in die 6 maanden weer met zwangerschapsverlof moet?
  Met vriendelijke groet, Daphne

 63. Moet je op een dag als bv 2e pinksterdag, het bedrijf is dicht waar je werkt, je ouderschapsverlofuren voor opnemen of krijg je deze dag doorbetaald ??

 64. Hans van Dongen op

  @Jan 31/5 en @Marieke 4/6:

  Kijk eerst of de CAO bepaalde zaken regelt, zo niet dan geldt de wet. Hoofdregel vanuit de huidige wet is dat een ouderschapsverlofverzoek en toestemming/invulling/uitvoering niet meer gewijzigd wordt. Het loopt gewoon door zoals afgesproken.

  @Jan: Echter, de wet geeft een afwijking over het (niet) doorlopen ervan als er sprake is van de 16 weken zwangerschap/bevallingsverlof tijdens de ooit voorziene/afgesproken ouderschapsverlofperiode. De werkgever moet dan, eenvoudig gezegd, een werkneemsterverzoek tot niet meer genieten van het ouderschapsverlof honoreren (uiterlijk binnen vier weken na het verzoek). Het resterende ouderschapsverlof wordt dan opgeschort. Nader overleg kan leiden tot het weer opnemen ervan, eventueel ook in een andere vorm. Hierbij geldt zondermeer niet het uitgangspunt dat 4×9 automatisch ook 4×4,5 wordt. Op de spreiding van de nog te werken uren heeft de werkgever meer invloed. Hij kan het van zijn kant echter ook niet eisen. Overleg dus.

  @Marieke: Omdat uw situatie niet onder de zwangerschapsuitzondering noch onder een onvoorziene situatie valt, loopt het ouderschapsverlof gewoon door als afgesproken op de maandag. Logisch zou zijn geweest om bij de aanvrage van het verlof goed te kijken wanneer er bijzondere feestdagen vallen om in die week een andere dag ouderschapsverlof op te nemen.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-6-2012

 65. Hans van Dongen op

  @Daphne dd 3/6:
  Ik kan uw verplichting om na afloop van het ouderschapsverlof tenminste 6 maanden conform het oude stramien te moeten werken niet plaatsen (mede gelet op de aanpassingsmogelijkheid van het arbeidstroon en de WAA).

  Noch snap ik het “iets moeten terugbetalen” (van wat?) als u de werkweek binnen de 6 maanden na afloop van het ouderschapsverlof wilt terugbrengen.

  Staat zoiets in uw CAO? Welke CAO is dat dan?

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-6-2012

 66. Ik heb een vraag waarbij ik hoop dat iemand me kan helpen.
  Afgelopen week heb ik te horen gekregen dat ik wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Nu stelt mijn werkgever voor de ww-uitkering aan te vullen tot 80% voor een maximum van 12 maanden. Bij de pro forma berekening gaat hij echter uit van een 32 uurs werkweek. Hier ontstaat dan ook mijn vraag. Ik heb een 40 uren contract. Eind 2008 ben ik vader geworden van een tweeling. Ouderschapsverlof bleek al snel nodig om een balans in de nieuwe hectiek te vinden. Eerst heb ik op naam van de eerste zoon 8 uur ouderschapsverlof per week opgenomen. Dit liep af in februari 2012. Vervolgens aangegeven aan werkgever dat ik van het zorgverlof voor mijn tweede zoon van maart tot november 2012 gebruik wil maken (tevens voor 8 uur per week). Dit was geen enkel probleem. In verschillende folders van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (folder:verlof, en folder: Onbetaald verlof en uw inkomen) is terug te vinden dat ouderschapsverlof geen invloed heeft op de ww-uitkering. Op rijksoverheid.nl staat er echter onder ww-uitkeringen bij aangevuld: als de verlofperiode korter is dan 18 maanden. Verdere details over de regeling blijken moeilijk boven water te krijgen.
  Nu is mijn huidige ouderschapsverlof, zoals vermeld, gestart afgelopen maart 2012. Wat op zich dus korter is dan 18 maanden. Maar de discussie ontstaat wanneer bijvoorbeeld mijn werkgever beide ouderschapsverloven bij elkaar gaat tellen om zo boven de 18 maanden uit te komen. Ik heb inmiddels zelfs mensen van UWV gesproken die hier geen sluitend antwoord op hebben. Het lijkt er momenteel op dat nergens staat omschreven dat er een periode dient te zitten tussen twee afzonderlijke ouderschapsverloven en hoelang deze eventueel dient te zijn. Bovendien heb ik sterk mijn twijfels of de maanden op deze wijze mogen worden opgeteld.
  Omdat de financi?le gevolgen zeer groot zijn voor mijn gezin (32 uur was minimum om alle lasten fatsoenlijk te kunnen dragen) is het van belang dat duidelijk is of ik recht heb op een uitkering gebaseerd op 40 of op 32 uur. Ik hoop echt dat u mij kan helpen.
  Bij voorbaat dank voor uw tijd.

 67. Hans van Dongen op

  @ Maurice d.d. 7/6:
  Terechte vraag maar een ramp om te beantwoorden (en ook voor mij), niet alleen vanwege de vele verschillende (onleesbare) wetsartikelen maar juist ook omdat (hetgeen u al heeft ondervonden) de berichtgeving over ouderschapsverlof en de WW-gevolgen niet eenduidig is.

  Zelfs uw UWV-contactpersonen komen er blijkbaar niet zo maar uit.

  Ik kom voor uw situatie waarin u feitelijk vele jaren achtereen tot en met de laatste betalingsperiode voor uw ontslag, eigenlijk opeenvolgend voor uw twee kinderen, 8 uur onbetaald ouderschapsverlof per week opneemt tot het volgende (al die jaren van ft 40 uur naar “pt” 32 uur ivm ouderschapsverlof).

  Voor de duur van uw WW-uitkering in maanden (minimaal 3 maanden tot maximaal 38 maanden) maakt het zo lang hebben genoten van onbetaald ouderschapsverlof tot 32 uur/week niet uit.

  U voldoet aan de 26 uit 36 weken-eis (artikel 17 en 17a WW, er hoeft bij u niet voorverlengd te worden tot max 78 maanden want u bent gewoon met uw 32 uur/week 26 weken lang als werknemer werkzaam geweest) en aan de 4 uit 5 jaren eis (artikel 42 en 42a WW: ouderschapsverlof staat in deze gelijk aan loondagen).

  Echter, er is voordat men toekomt aan de beoordeling van deze twee referte-eisen nog een ander oordeel nodig: bent u wel werkloos conform artikel 16 WW? U moet minstens 5 uur van uw arbeidsduur verliezen en wat is in deze “uw arbeidsduur”?

  Uw arbeidsduur wordt als gemiddelde berekend over de 26 weken voorafgaand aan het arbeidsurenverlies. Echter, onbetaald verlofweken tellen niet mee tot een maximum van 78 weken. U heeft voorafgaande aan uw arbeidsurenverlies/ontslag echter veel langer dan 78 weken op 32 uur/week gezeten vanwege uw onbetaald ouderschapsverlof. En dan gaat men, zo ik het lees, gewoon uit van het alsdan tot stand gekomen gemiddelde: 32 uur is uw aantal arbeidsuren van waaruit het werkloos zijn wordt bekeken en dus niet van de 40 uur waarvoor u als fulltimer was aangenomen. Er liggen in de 78 weken voor uw ontslag namelijk helemaal geen weken van 40 feitelijke werkuren.

  Ik vrees dat uw situatie dus overeenkomt met de werknemer uit rechterlijke uitspraak met LJN AZ0564 (gewoon te googlen of op rechtspraak.nl terug te vinden): zeer langdurige onbetaald ouderschapsverlof heeft consequenties voor de WW-uitgangspunten. Uit deze uitspraak blijkt helaas ook dat de info-voorziening op dit gebied te wensen overlaat.

  Ik wil u dus adviseren om de/uw zaak/vraag gewoon schriftelijk aan het UWV voor te leggen en te kijken wat zij schriftelijk antwoorden om meer zekerheid te hebben.

  Sterkte,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 13-6-2012

 68. Hans van Dongen op

  Aanvulling op @Maurice d.d. 7/6:
  En vraag ook nog even bij de werkgever en het UWV na hoe zij uw dagloon in Euro’s vaststellen en op welk dagloon zij feitelijk uitkomen.

  En kijk in de eventuele afkoopsomdiscussie met de werkgever nog even naar of zij uitgaan van uw “parttime”-loon tijdens ouderschapsverlof of van uw ongekorte fulltime loon. In deze wordt (behoort) tegenwoordig meestal de fulltimeloonsituatie als basis te worden genomen naar aanleiding van een Europese Hof uitspraak.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 14-6-2012

 69. Tamara Lensink op

  Hallo,
  Afgelopen februari ben ik bevallen van mijn vierde dochter. Echter ben ik met 37 weken van de trap gevallen en heb ik op twee plaatsen mijn been gebroken. Door de zwangerschap leverde dit veel complicaties op. Ik zit nu dus nog in de ziektewet. Ik werk normaal 32 uur in de week en wil voor 4 uur in de week ouderschapsverlof aanvragen. Op dit moment ben ik op therapeutische basis weer drie keer in de week 1 uur aan het werk. Ik weet niet exact wanneer ik weer volledig aan het werk kan gaan. Nu moet ik ouderschapsverlof twee maanden van te voren aanvragen. Maar hoe moet ik hier dan een datum voor bepalen? En als ik op die datum nog niet volledig hersteld ben, gaat dan toch mijn ouderschapsverlof al in? (en krijg ik dus geen ziektegeld meer voor 32 uur, maar voor 28?)
  Vraag 2. Op 1 oktober wordt mijn oudste dochter 8 jaar, dus voor haar kan ik geen ouderschapsverlof meer aanvragen. Mijn tweede dochter is net 6 geworden. Maar als ik mijn ouderschapsverlof verdeel over 4 uur in de week kan ik (832 uur delen door 4 uur in de week is 208 weken) 208 weken ouderschapsverlof opnemen. Echter is dat langer dan de tijd die het duurt voordat mijn dochter 8 wordt. Gaat mijn verlof dan automatisch over op kind nummer 3? Of moet ik als mijn tweede dochter 8 wordt weer opnieuw ouderschapsverlof aanvragen voor dochter 3?

 70. Hans van Dongen op

  @Tamara:
  Vraag 1: Probeer gewoon in overleg met de werkgever de ingangsdatum van het ouderschapsverlof af te spreken als: per de eerste dag van volledige arbeidsgeschiktverklaring. Dus geen exacte datum maar een heldere omschrijving van de datum.

  Vraag 2.Ouderschapsverlof voor een kind eindigt/stopt automatisch op de 8 jarige leeftijd. Wilt u dus ook na de verjaardag van uw dan 8-jarige kind (op 1-10) verder gaan met genieten van ouderschapsverlof dan zal dat een expliciet verlofrecht en -verzoek moeten zijn van een ander kind. Er gaat niks zonder ouderschapsverlofsmelding/-verzoek automatisch over op een ander kind.

  Groeten,

  Hans van Dongen / 26-6-2012

 71. Goedenmorgen,

  Het eerste jaar na de geboorte van mijn dochter heb ik 9 uur per week ouderschapsverlof opgenomen (36 uur contract). Nu wil ik graag de komende twee jaar 4,5 uur per week gaan opnemen. Mijn werkgever wil hier echter met mij over in gesprek. Nu is mijn vraag als volgt:
  Mag mijn werkgever mijn contracturen aanpassen, gebaseerd op het aantal uren dat ik het laatste jaar (met OV) heb gewerkt, in dit geval dus 27 uur? Of heb ik er recht op om mijn 36-urig contract te behouden?
  Ik hoor het graag! Alvast bedankt voor het antwoord.

 72. Hans van Dongen op

  @Sam d.d. 28/6:

  Ouderschapsverlof tast het oorspronkelijke arbeidscontract qua arbeidsduur/week niet aan. Gedurende het ouderschapsverlof heeft u door het opnemen van de (meestal onbetaald) ouderschapsverlofuren uw praktijk-werkweek weliswaar teruggebracht van 36 uur naar 27 uur, maar bij het stopzetten/beeindigen van het ouderschapsverlof gaat het contract gewoon weer “herleven” op uw oude 36 uur.

  Als uw werkgever uw werkweek definitief wenst te terug te brengen naar 27 uur (of welk ander aantal uren) zal dat alleen maar kunnen met uw expliciete instemming.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 28-6-2012

 73. Goedemiddag,

  Afgelopen vrijdag hebben mijn collega’s en ik te horen gekregen dat we collectief worden ontslagen. We worden vrijgesteld van werkzaamheden per 1 augustus en we blijven officieel in dienst tot 31 jan 2013. Vanaf 1 aug t/m 31 jan hebben we recht op doorbetaling van ons loon en zijn we vrijgesteld van werk. Nou heb ik momenteel 16 uur per week ouderschapsverlof. Is het terecht dat ik tijdens de komende 6 maanden mijn ouderschapsverlof wil intrekken vanwege onvoorziene omstandigheden? als ik namelijk geweten had dat ik zou worden ontslagen, had ik natuurlijk geen ouderschapsverlof opgenomen om zo nog wat financiele reserves te kunnen opbouwen voor de periode na beeindiging van contract. Ik heb bewust voor ouderschapsverlof gekozen omdat ik dan slechts tijdelijk genoegen hoefde te nemen met minder salaris. Ik ben er dan ook altijd vanuit gegaan dat ik na afloop van mijn ouderschapsverlof op 31-12-2012 weer fulltime zou kunnen werken. Nu krijg ik dus een ww uitkering per 31-01-2012, die natuurlijk veel lager is dan mijn fulltime loon. Ik zou me erg benadeeld voelen door mijn ouderschapsverlof, als mijn werkgever mij de komende 6 maanden slechts 24 uren uren uitbetaald. Graag reactie.

  Gr Joyce

 74. Beste,

  Begin dit jaar ben ik na mijn zwangerschapsverlof 24 uur gaan werken. Ik heb een 36 uur contract en neem dus 12 uur per week ouderschapsverlof op. Bij mijn werkgever heb ik aangegeven dat ik het ongeveer een half jaar wil aankijken hoe het bevalt om 3 dagen te werken. Mijn werkgever heeft mij een periode toegezegd van 5 maanden.Hij wil graag dat ik, in mijn functie, minimaal 28 uur ga werken. Nu zijn de 5 maanden om en heb ik op tijd aangegeven dat ik een jaar lang deze invulling van ouderschapsverlof wil aanhouden. Nu heeft mijn werkgever het verlengt met 3 maanden…Naar mijn mening heeft hij geen zwaarwegende redenen om mijn verzoek te weigeren. Ik heb toch ook gewoon recht op een jaar lang achter elkaar ouderschapsvelof waarin ik zelf mag bepalen naar de invullen ervan? of kan een werkgever ook zonder redenen mijn verzoek van een jaar lang weigeren?Graag een reactie

 75. Hans van Dongen op

  @Jolijn d.d. 2/7: Het ouderschapsverlof is een werknemersrecht, de standaardinvullingswijze van 50% gedurende 12 maanden ook. Afwijkende varianten door de werknemer gemeld/verzocht (zoals de uwe), kunnen echter door de werkgever aangepast/gewijzigd/afgewezen worden op zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ik weet niet de werkgeversargumentatie om aan uw duurwens (in maanden) en invullingswens (in uren per week en spreiding over de week) te tornen, maar de werkgever moet dat wel expliciet aan u aangeven.

  Bent u het er niet mee eens dat uw verzoek wordt afgewezen dan zult u naar de rechter moeten. Zwaarwegende werkgeversbelangen worden aldaar overigens niet al te snel aanwezig geacht.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 3-7-2012

 76. Hans van Dongen op

  @Joyce/Sandy 2/7:
  Er vindt blijkbaar een hele grote reorganisatie plaats. Is uw situatie geen onderwerp van overleg (geweest) tussen de werkgever en de OR/PVT/vakbonden?

  Op zich is het begrijpelijk dat u met een ft betaald vrijgesteld worden van 1/8 tot einde dienst beter af bent dan het blijven genieten van uw onbetaald ouderschapsverlof. Had u van een reorganisatie geweten met de bijbehorende betaald werkverlofperiode dan had u nooit om ouderschapsverlof verzocht. Zeker waar. Maar het is juridisch de vraag of deze situatie valt onder de wettelijke “onvoorziene omstandigheden” waaronder de werknemer een ouderschapsverlofsperiode kan intrekken (waar de werkgever aan mee moet werken). Normaal liggen de onvoorziene omstandigheden bij de werknemer of zijn gezin. En de reden waarom u nu wilt afzien van verder gebruik van het ouderschapsverlof ligt bij de werkgever.

  Desondanks lijkt mij overleg met uw werkgever (kan dat niet voor u door OR/vakbond opgepakt worden) voor de hand, eventueel op grond van goed werkgeverschap.

  Overigens heeft ouderschapsverlof van minder dan 78 weken achtereen geen effect op de WW.

  Sterkte in het overleg met uw werkgever om onder het ouderschapsverlof uit te komen (ik vrees echter dat de financiele gevolgen/lasten voor de werkgever in deze tijden hem zeer slecht uit zullen komen).

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken /3-7-2012

 77. Hans van Dongen op

  @Sandy 3/7:
  Ik heb tot op heden ook nergens precies uw situatie kunnen terugvinden, ook niet in de wetsvoorstellen ter aanpassing van het ouderschapsverlof dat er waarschijnlijk dit kwartaal nog doorkomt (zij het dat u “als lopend geval” onder de huidige, straks dus oude regeling blijft vallen).

  Zijn er tussen die grote hoeveelheid getroffenen niet collega’s die in hetzelfde schuitje zitten?

  Staat er in het Sociaal Plan echt niets over vermeld, dan is het beeindigingsvoorstel vanuit de werkgever inderdaad een mooie gelegenheid om iets “te regelen”, zeker als dat iets niet eerder de aandacht heeft gehad van werkgever/OR/vakbonden (dan hoeft de werkgever ook niet voor grote olievlekwerking te vrezen als zij u op het ouderschapsverlofgebied tegemoet komen).

  Sterkte,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 3-7-2012

 78. Beste Han,

  het gaat inderdaad om een grote landelijke reorganisatie voor een groot landelijk uitzendconcern. De reden voor het collectief ontslag is dat de organisatie anders zal worden ingedeeld om kosten te besparen. De collega’s van mijn vestiging zijn allemaal boventallig verklaard en onze vestiging wordt gesloten. Op korte termijn heb ik al een gesprek waarbij we een concept van de vaststellingsovereenkomst te zien krijgen. Er is een sociaal plan opgesteld en er is al een aantal keren gezegd dat ze er alles aan willen doen om de zaken zo goed mogelijk af te handelen. Hiervoor is ook een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld. Gezien onze intensieve klantcontacten is het mijn werkgever ook aan het hart gelegen om alles zo goed mogelijk af te handelen, zodat er zo min mogelijk met modder gegooid gaat worden. Aangezien het om een collectief ontslag gaat, voor meer dan honderd personen, hebben ze voor zover ik het kan inschatten dan ook geen zin om met tig mensen individueel te gaan procederen. Ik ben dus erg benieuwd naar de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

  Ik heb hier gereageerd omdat ik erg nieuwsgierig ben naar hoe mensen met een P&O achtergrond aankijken tegen mijn persoonlijke situatie. Er is nergens iets over terug te vinden. In ieder geval bedankt voor je reactie Han.

  Gr Sandy

 79. Hallo Hans,
  Mijn man heeft vorig jaar enkele uren, gedurende 2 maanden, ouderschapsverlof opgenomen. Er staat dus nog een restant aantal uren. Kan hij dit nu gewoon weer inzetten of zijn die vervallen (zoals veel mensen zeggen, maar ik nergens bevestigt zie)?

 80. Hans van Dongen op

  @sen d.d 17/7: Er zijn sowieso twee situaties denkbaar:

  1) Het ouderschapsverlof is in een aaneengesloten periode/deel opgenomen en uw man heeft besloten er mee te stoppen na 2 maanden. In dat geval is hij het resterende recht kwijt.

  2) Uw man heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn ouderschapsverlof in maximaal 6 perioden (van elk minimaal een maand) op te nemen. In dat geval staat het restant nog open. Uiteraard geldt hiervoor nog immer wel een maximale leeftijd van het kind van 8 jaar.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 17-7-2012

 81. Geachte heer van Dongen,

  Mijn baas wil mijn tijdelijke contract van 40 uur alleen verlengen met 32u terwijl ik gewoon 8u in de week ouderschapsverlof wil opnemen. Kan dat zomaar?

 82. Hans van Dongen op

  @Maaike d.d 6/8: Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt en er is vanwege bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden nog wel een mogelijkheid om te blijven werken maar voor minder uren, dan kan in gezamenlijk overleg een vervolgarbeidscontract voor minder uren afgesproken worden (van 40 uur naar bijv 32 uur/week).

  Het alleen maar vanwege het genieten van ouderschapsverlof het nieuwe arbeidscontract terug willen brengen naar een kortere werkweek waardoor het recht op ouderschapsverlof ook geen effect meer sorteert en na afloop van het verlof niet meer teruggevallen kan worden op de ft-werkweek, staat op gespannen voet met de Wet Arbeid en Zorg: “Artikel 6:1a. Bescherming tegen benadeling.
  De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte het recht op verlof, bedoeld in artikel 6:1, geldend maakt of ter zake bijstand heeft verleend.”

  Maar zoals zo vaak: toon maar eens aan dat het ouderschapsverlof de reden is en als u niet akkoord gaat met een vervolg arbeidsrelatie (een aanbod) op 32 uur heeft u misschien helemaal geen baan meer.

  Sterkte,

  Hans van Dongen /Steunpunt Arbeidszaken / 7-8-2012

 83. hallo Hans.
  14 april ben ik gestart met 8 uur ouderschapsverlof op te nemen, ik werkte 32 uur per week dit ouderscahpsverlof loopt tot 31 augustus. nu wil ik dit verlengen maar ik wil ook minder gaan werken ( 23.5 uur) . ik had 26 x 32 uur = 832 uur ouderschapsverlof, als ik minder ga werken wordt het totaal aantal uren verlof dan ook minder of behoudt ik die 832 uur?

 84. Hans van Dongen op

  @Inge d.d. 8/8: Ik begrijp dat u uw ouderschapsverlof niet in een keer maar in meerdere perioden (maximaal 6 van elk tenminste een maand) heeft willen opnemen. De huidige periode heeft u voor 8 uur/week van uw 32 urige werkweek aangevraagd en voor deze periode (14-4 tot 31-8) ook gehonoreerd gekregen.

  Voor de nog resterende perioden dient u het normale meldt/aanvraagtraject te doorlopen. Echter, als u zelf ervoor kiest om van parttime 32 uur naar 23,5 uur te gaan, zal uw ouderschapsverlofwens (en verlofpot) voor de toekomst ook worden aangepast.

  Het dubbele verzoek: de parttime werkweek terugbrengen (op grond van de WAA) en vervolgens in uw nieuwe werkweek weer ouderschapsverlof opnemen (WAZO) zult u dus (tijdig) met uw werkgever moeten bespreken.

  Hans van Dongen / 8-8-2012

 85. Beste Hans,

  In 2009 is mijn dochter geboren en heb toen der tijd voor 2 jaar (tot dec 2011) 2 uur per week verlof aangevraagd. in 2011 werd mijn tweede kind geboren en heb ik besloten om vanaf jan 2012 tot mei 2013, 4 uur per week op te nemen. Dit is, mijns inziens, eigenlijk een nieuw contract tussen mij en werkgever.

  Nu heb ik een aanbod voor een andere baan gekregen, dus moet ouderschapsverlof terugbetaald worden. Echter vraag ik mij af of de werkgever al het verlof mag verrekenen met mij (dus inclusief contract van 2010-2011 of alleen het huidige contract dus jan 2012 tot heden?

  Het lijkt mij redelijker dat men alleen naar het huidige contract kijkt.

 86. Hans van Dongen op

  @DvG d.d. 14/9: Hoezo wordt het ouderschapsverlof “terugbetaald”? Hoezo wordt het verlof’ “verrekend”?

 87. In feite val ik onder de ambtenaren CAO en hier in staat dat als je een bedrijf verlaat en naar een niet overheid instantie gaat, binnen 6 maanden na het genieten van ouderschapsverlof, je het genoten betaalde ouderschapsverlof moet terugbetalen. Echter vraag ik mij af over welke periode want dit kan ik nergens terug vinden.

  Nu krijg ik een rekening te zien vanaf 2010 tot heden en moet ik alle bedragen die de werkgever betaald heeft (en teveel opgebouwd pensioen) terug betalen aan de werkgever.

  Mijn gevoel zegt me dat dit niet helemaal juist is en dat ik eventueel het huidige contract (4u/week) terug zou moeten betalen

 88. Hans van Dongen op

  @DvG 14/9: Van ambtenaren-CAO’s heb ik niet veel kaas gegeten, dus ik had voor u gehoopt dat een ander zou reageren.

  Nu dat nog niet is gebeurd ben ik even in de gemeenteambtenaren-CAO met VNG-uitleg gedoken. En de gegeven uitleg luidt als volgt:

  “Als de medewerker binnen zes maanden na het einde van het betaald ouderschapsverlof ontslag neemt of disciplinair wordt ontslagen, moet hij de bezoldiging die gedurende het verlof is doorbetaald, terugbetalen. Deze verplichting geldt niet wanneer de medewerker een baan accepteert bij een andere gemeente. Ook geldt deze verplichting niet als de medewerker zijn partner volgt, die elders in het land een baan accepteert. Als de medewerker binnen drie maanden na het einde van het betaald ouderschapsverlof op eigen verzoek minder gaat werken, moet hij over de uren dat hij minder gaat werken de tijdens het betaald ouderschapsverlof doorbetaalde bezoldiging terugbetalen.

  Voorbeeld: Froukje werkt 36 uur per week en heeft van 1 januari tot 1 juli voor 18 uur per week betaald ouderschapsverlof opgenomen. Zij doet een verzoek om de arbeidsduur aan te passen. Vanaf 1 september wil zij 32 uur per week gaan werken. Dit betekent dat zij de kosten van haar ouderschapsverlof over 4 uur per week moet terugbetalen.

  NB: de termijnen van deze terugbetalingsverplichting starten op het moment van be?indiging van het betaald ouderschapsverlof. Alleen bij betaald ouderschapsverlof is er immers sprake geweest van een financieel voordeel voor de medewerker.”

  Kortom, als uw CAO-regeling (ook) zo luidt, lijkt het verdedigbaar dat er bij u sprake is van twee echt verschillende betaald ouderschapsverlofperioden voor twee verschillende kinderen. Omdat u niet binnen 6 maanden vertrekt na het afgesloten eerste ouderschapsverlof tot dec ’11, maar wel binnen 6 maanden na het ouderschapsverlof voor het tweede kind, is het te verdedigen dat u niet meer verschuldigd bent dan de terugbetaling van de tweede betaalde ouderschapsverlofperiode.

 89. Beste,
  Mijn partner geniet sinds deze maand van ouderschapsverlof. Het ziet er echter naar uit dat zijn jaarcontract (per begin november) niet verlengd gaat worden. Wat zijn hiervan de consequenties mbt het recht op ouderschapsverlof? Volgens mij verloopt het recht op ouderschapsverlof na een jaar als je er eenmaal van genoten hebt. En aangezien hij bij een toekomstige nieuwe baas nog geen jaar werkt, gaat het neerkomen op 2 maanden ouderschapsverlof (1 dag per week bij een fulltime baan). Zo zal hij dus om 4 dagen per week te kunnen blijven werken een contract van 4 dagen moeten aangaan bij een n

 90. Hans van Dongen op

  De huidige wettelijke ouderschapsverlofregeling gaat er van uit dat alleen indien een werknemer zijn ouderschapsverlofrecht in max 6 delen opneemt, het nog niet genoten deel mee naar een nieuwe werkgever kan worden genomen. Is het ouderschapsverofrecht net in delen opgenomen dan is het pech hebben.

  Echter, er staat een wetswijziging voor de deur waarin is geregeld dat het resterende ouderschapsverlof wel mee kan naar de nieuwe werkgever. Dit zal hoogstwaarschijnlijk slechts gaan gelden voor nieuwe gevallen en niet voor al lopende ouderschapsverlofsituaties.

 91. In verband met een reorganisatie (bankwezen) word ik naar alle waarschijnlijkheid per 1 december boventallig en ben op dat moment dus ook vrijgesteld van werk. Deze boventalligheids duurt maximaal 9 maanden en per 1 september zou ik dan de WW in gaan. Op dit moment neem ik 4 uur ouderschapsverlof op per week. Mijn vraag is tweeledig:
  – enerzijds de financiele kant maar voor mij nog belangrijker, zonde van de verspilde uren, wil ik mijn ouderschapsverlof stopzetten per 1 november. Kan dit zomaar?
  – En is het zo dat in geval van reorganisatie, waarbij het dus niet je eigen keuze is, je de overgebleven uren, jammer maar helaas, verliest. En dus bij een nieuwe werkgever geen ouderschapsverlofuren meer hebt? (in het sociaal plan en de CAO kan ik hierover niets vinden)

  Alvast bedankt voor je reactie

 92. Hans van Dongen op

  @HLP d.d. 1-10:
  De huidige wettelijke ouderschapsverlofregeling gaat er van uit dat “eens aangevraagd/verstrekt” ook blijft staan.

  Op zich is het zo dat u met een volledig betaald vrijgesteld worden, beter af bent dan het blijven genieten van uw (waarschijnlijk) onbetaald ouderschapsverlof, maar daarin voorziet de wet niet.

  Artikel 6.6 WAZO biedt slechts onder bijzondere omstandigheden de mogelijkheid om het ouderschapsverlof “stop te zetten” bij onvoorziene situaties, maar het is juridisch de vraag of deze bedrijfseconomische situatie valt onder de wettelijke “onvoorziene omstandigheden” omdat deze onvoorziene omstandigheden normaal een achtergrond bij de werknemer of zijn gezin moeten hebben. En de reden waarom u nu wilt afzien van verder gebruik van het ouderschapsverlof ligt bij de werkgever.

  Desondanks lijkt mij overleg met uw werkgever (kan dat echt niet voor u door OR/vakbond opgepakt worden) voor de hand, eventueel op grond van goed werkgeverschap. De stopzetting zal bij een onbetaald ouderschapsverlof een hoger loon inhouden tot einde dienst, maar het verlofsaldo zult u kwijtraken omdat u het niet bij uw huidige werkgever kunt opnemen voor einde dienstverband en u het verlof niet in max 6 delen had opgenomen.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 3-10-2012

 93. Beste Hans,

  Momenteel heb ik een contract van 36 uur en neem ik 12 uur ouderschapsverlof op per week.
  De periode loopt van 3 maart 2102 tot 31 augustus 2013.

  Nu zou ik graag per 1 januari mijn contract willen laten omzetten naar 24 uur. En dan de resterende uren ouderschapsverlof opnemen voor 4 uur per week.

  Mag dit? En hoe kan ik dan uitrekenen hoeveel uren ouderschapsverlof ik nog over heb? Nu is het op basis van 36 uur, maar na de wijziging op basis van 24.

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 94. Hans van Dongen op

  @Deb d.d. 9-10-2012: de combinatie van het wijzigen van de arbeidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur) plus het daarbij wijzigen van het ouderschapsverlof (Wet Arbeid en Zorg) zal alleen maar kunnen met volledige instemming van de werkgever. Hij “moet” niet met deze wijzigingscombinatie akkoord gaan, hij “kan”/”mag” dat wel.

 95. is er al bekend of de ouderschapsverlofkorting in 2013 blijf? en in 2014
  mijn situatie:
  1 febr begin ik weer met werken. al jaren fullime gewerkt.
  nu ga ik daadwerkelij maar 20 uur per week werken.
  dus fbr 20per week ouderschapsverlof
  mrt 20 uur per wee ouderschapsverlo.
  daana contract naar 24 uur, endus elke week 4 uur verlof tot dat het op is. maar op hoeveel uur heb ik totaal recht.?

 96. Hans van Dongen op

  @Willemsen en @Deb: Hoe een niet in de wet voorziene wijziging (ogv WAADI en ouderschapsverlof) op te lossen?

  Voorbeeld Deb: Er was: 36 uur x 26 weken = 936 uur ouderschapsverlof. Elke week 12 uur betekent 78 weken ouderschapsverlof, in casu van 1-3-12 tot eind augustus 13.

  Op 31-12-12 zijn er zo’n 43,5 weken x 12 = 522 ouderschapsverlofuren gebruikt. Over zijn er dus 936-522= 414 obv de 36 urige werkweek.

  Per 1-1-13 wordt teruggegaan naar een 24-urige werkweek. Naar rato is dit 414 x 24/36 = 276 resterende ouderschapsverlofuren.

  Als er dan 4 uur ouderschapsverlof/week genoten gaat worden kan dat nog 276:4 = 69 weken lang.

  Nogmaals dit is een mogelijke oplossing en alleen mogelijk als de werkgever daaraan wil meewerken.

  Hans van Dongen / 19-10-2012

 97. Ik heb de volgende vraag: Mijn vriendin gaat bijna bevallen en ze wil Ouderschapsverlof aanvragen na haar bevallingsverlof. Ze wil 1,5 dag vrij krijgen per week (werkweek 40 uur). Als ik het goed begrijp heeft ze dan recht op 20 maanden verlof. Is het handig om dit in de brief te communiceren ad. 20 maanden of is het beter om dit op te splitsen in 6 periodes als je later nog wat wil wijzigen???

  P.S. is dit nou een aanvraag ouderschapsverlof of deeltijdverlof?

  Dank,

  Rogier

 98. Hans van Dongen op

  @Rogier,
  Er ligt een wetsvoorstel voor waarin oa. het ouderschapsverlof geflexibiliseerd wordt en ook de Wet aanpassing arbeidsduur ruimer wordt voor de werknemer.

  Maar uitgaande van de huidige wetgeving is het verzoek van uw vrouw er een op basis van de Wet Arbeid en Zorg, dus het ouderschapsverlof. Er is recht op 26×40 uur ouderschapsverlof dat in max 6 gedeeltes kan/mag worden opgenomen, zolang elke gedeelte maar minstens een maand beslaat. 1040 uur levert bij 12 uur per week opnemen veel meer maanden op dan 20. Maar voor een eerste (van de max 6) periode kan dit.

  Sla ook nog even een van toepassing zijnde CAO erop na.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 24-10-2012

 99. Hans van Dongen op

  @Rogier, U heeft uiteraard op zich gelijk met de 20 maanden, maar niet in elke week behoeft de 12 uur opgenomen/genoten te worden: denk aan bedrijfssluitingen, eigen snipper-/ vakantieperioden, ADV, nationale feestdagen etc.

  Wil men t.z.t. nog iets kunnen wijzigen dan kan het verlof van 1040 uur beter in max 6 delen aangevraagd worden dan in een keer.

 100. Een vraag: ik ben nog geen jaar in dienst bij mijn nieuwe werkgever. Ik was al zwanger toen ik solliciteerde maar kan dus nu geen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling. Heb ik dan wel recht om nadat ik 1 jaar in dienst ben alsnog (betaald) ouderschapsverlof verlof op te nemen? Volgens de CAO heb ik recht op deels betaald ouderschapsverlof.

 101. Hans van Dongen op

  @Nina: de huidige wettelijke regeling (hij gaat veranderen in het voordeel van de werknemer) gaat er van uit dat voor kinderen tot 8 jaar ouderschapsverlof genoten kan worden. Dus als/zodra u aan de voorwaarde van de duur van het dienstverband voldoet, kunt u voor uw kind (dat dan uiteraard nog lang geen 8 jaar is) uw verlof opnemen. Ouderschapsverlof behoeft dus niet direct op het bevallingsverlof aan te sluiten.

  Als een werkgever dat ook wil kan in overleg overigens ook al tijdens het eerste dienstjaar ouderschapsverlof genoten gaan worden (ten voordele van de werknemer van de wet afwijken mag gewoon en sla hiervoor ook de CAO erop na).

 102. @Hans: hartelijk dank voor uw reactie! Kunt u aangeven wat er in de wettelijke regeling precies gaat veranderen?

 103. Een vraag: Mijn zoon wordt in april 8. Ik wil graag ouderschapsverlof opnemen ingaande voor die periode. Mag het verlof ook doorlopen tot na de achtste verjaardag (puur wettelijk gezien)?

 104. Hans van Dongen op

  @Nina 15/11: het wetsvoorstel is nr 32855 en ligt al geruime tijd bij de 2e Kamer en staat in week 3 2013 weer op de agenda aldaar.

  @Johan 6/12: het ouderschapsverlof geldt voor kinderen tot 8 jaar. Ook lopende ouderschapsverlof-gevallen eindigen dus met de 8-jarige leeftijd.

 105. Beste,
  Volgend jaar 2013 zal ik m’n eerste kindje krijgen. Nu werk ik op t moment 4x9uur in de week en wil dan na m’n zwangerschapsverlof 3x9uur gaan werken. M’n werkgever wil dan m’n contract laten terugzetten naar 27uur, omdat hij zo dan weer iemand voor die 9uur kan aannemen. Als ik m’n contract laat terugzetten, snij ik mezelf dan in de vingers, of kan ik beter m’n ouderschapsverlof opnemen en daarna m’n contract laten terugzetten? Ik kan niet duidelijk terugvinden op internet welke optie de voorkeur geeft voor de werknemen en waarom. Zijn er ook financi?le of andere voordelen van de een tov de andere of maakt dat niet uit, bv belastingtechnisch? Heb de belastingdienst er ook over opgebeld, maar die kunnen me niet adviseren. Ik weet niet wat ik nu moet doen….. Ik hoop dat u me advies kan geven!
  M.v.g. Vaden

 106. Hans van Dongen op

  @ Vaden d.d. 14/12: Bij het genieten van ouderschapsverlof geniet de werknemer (meestal) onbetaald verlof, maar zal het oude (slechts deels “opgeschorte”) arbeidscontract na afloop van het ouderschapsverlof weer geheel gaan herleven. Voor u dus op 4×9 uur.

  Brengt u definitief uw uren terug via aanpassing van het arbeidscontract dan wordt er dus geen ouderschapsverlof genoten en zal het 4×9 verhaal ook niet meer automatisch terug komen.

  Bovendien kennen sommige pensioenregelingen de mogelijkheid om tijdens ouderschapsverlof het gehele pensioen te laten door lopen. Dat is bij een nieuw parttime contract niet het geval.

  Bij een onverhoopt ontslag tijdens het ouderschapsverlof wordt een afkoopsom bepaald aan de hand van het oude aantal uren (bij u 4×9) en bij een parttime contract van 3×9 slechts op deze 3×9 uur.

 107. Ik werkte altijd 4 dagen, studie op vrijdag.
  Mijn studie is klaar en nu zou ik graag 5 dagen willen werken met 1 dag ouderschapsverlof.
  Is het mogelijk dat ik een tijdelijk en aanvullend contract krijg voor 6 uur en daarnaast 6 uur ouderschapsverlof opneem??

 108. Linda Timmerman op

  Kan je het ook zeer flexibel opnemen? Mijn man werkt voor defensie en in de periodes dat hij van huis is zou ik graag de avonduren niet werken….
  Er staat soms niet weken van tevoren vast wanneer mijn man weggaat…..dus het is echt flexibel opnemen….kun je daar ook afspraken over maken denk je?
  Het gaat dan om 2,5 uur per week…..en dan dus alleen als hij er niet is!
  De andere weken werk ik dan “gewoon”…

  gr. Linda

  Hoop iets te horen, want wil iets meer duidelijkheid voordat ik het bij mijn werkgever ga vragen..

 109. Hans van Dongen op

  @Klaas 7/1: bij u gaat het zo ik begrijp om twee verschillende wetten waar u gebruik van wilt maken: de Wet Aanpassing Arbeidsduur/WAA om eerst uw werkweek uit te breiden en het ouderschapsverlof om de werkweek vervolgens direct weer te bekorten. Uw werkgever behoeft met deze constructie niet akkoord te gaan (maar mag dat wel).

  @Linda/10-1: Als de/een CAO niets ten voordele van de werknemer (afwijkends) regelt ten opzichte van de wettelijke ouderschapsverlofregeling, dan is het zo flexibel opnemen van ouderschapsverlof (wettelijk in maximaal 6 perioden van minimaal 1 maand elk) niet mogelijk. Nader overleg met uw werkgever kan natuurlijk soelaas bieden maar hij is niet verplicht om mee te werken aan uw verzoek op grond van de huidige wettelijke ouderschapsverlofregeling.

  De nieuwe wettelijke regeling die voor de deur staat zal de werknemer meer flexibiliteit gaan bieden, maar daar heeft u nu nog niets aan (Den Haag doet al haast een jaar over deze nieuwe wet dus kan het nog wel een extra tijdje duren).

  Hans van Dongen / SAZ / 12-1-2013

 110. Vermeulen Delfien op

  Hallo, mijn kindje moet in november 2013 voor de eerste keer naar school. Ik heb onderling overeengekomen met mijn werkgever om om de twee weken een volledige vrijdag thuis te blijven. Dus zou dit gaan om 17uren ouderschapsverlof per maand. Maar mijn sociaal bureau zegt dat het niet kan, dat dit te weinig is? Maar ik ben zo overeengekomen met mijn werkgever omdat elke week te veel zou zijn aangezien we maar met twee bedienden werken. Hoe moet ik dit nu oplossen. Kan ik 17uren per maand opnemen? Dit zou dan voor 58 maanden zijn. Kan iemand mij helpen aub?

 111. Hoi ,
  Ik heb ook een vraag over ouderschapsverlof waar ik exht niet aan uit kom.ook van mijn werkgever krijg ik niet echt duidelijkheid.
  Ik heb gezien mijn contract uren recht op 760 uur ouderschapsverlof uren. Nu werk ik op vrijdag maar twee uur, en dus wilde ik de vrijdag als ouderschapsverlof op gaan nemen, aangezien dit maar twee uur in de week is, kon ik dit heel lang volhouden. Helaas werd hier niet mee ingestemd en hebben ze gezegd dat de ouderschapsverlof uren binnen een jaar opgemaakt moeten worden. Het restant aan uren vervalt wordt er gezegd. Ik vraag mij twee dingen af: mag er een termijn aan gesteld worden waarin de uren opgemaakt moeten worden? En als tweede vraag: vervallen deze uren echt? In mijn geval zou er dan meer dan 600 uur vervallen.ik werk overigens in de kinderopvang. In de cao kan ik er niks duidelijks over terug vinden.

  Gr. Sandra

 112. ik heb een 28 urige werkweek, maar neem nu geruime tijd een dag vrij per week. Zodat ik uit kom op 20 uur per week. Ik wil nu ouderschapsverlof aanvragen. Op de website http://www.ouderschapsverlof.nl staat dat ik dit ontvang over mijn contractsduur krijg, dus over de 28 uur dat ik op papier sta. Klopt dit? Groeten Harry

 113. Ik heb drie jaar een tijdelijk contract gehad bij de gemeente om vervolgens dezelfde werkzaamheden uit te voeren maar nu via het uitzendbureau met een onbepaalde tijd contract (ingangsdatum nov 2012). Nu ben ik april jl. bevallen en wordt er gezegd dat ik geen recht heb op ouderschapsverlof, deze kan pas ingaan in november. Klopt dit? Ik voer nu al bijna vier jaar dezelfde werkzaamheden uit. Alleen mijn wg is veranderd. Bestaat er iets van een tussen oplossing?

 114. Hallo,

  In oktober 2008 is kind 1 geboren. In nov. 2009 ben ik gestart bij mijn huidige werkgever. Toen kind 2 in sept. 2010 is geboren heb ik vanaf febr. 2011 OSV opgenomen op basis van kind 1. Toen ik na de geboorte van kind 3 OSV op wilde nemen op basis van kind 2 werd er gezegd dat dit alleen op basis van kind 3 kon omdat ik niet kon aantonen dat ik bij mijn oude werkgever geen OSV voor kind 1 heb gehad. P&O had bij de aanvraag voor de eerste keer OSV hier niet over gesproken. Ik heb contact gezocht met mijn oude werkgever maar mijn personeelsdossier van toen is bij een ander bedrijf opgeslagen.
  Hoe kan ik nu aantonen dat ik bij mijn oude werkgever geen OSV heb gehad?

  Mvg. Linda

 115. amanda van dreunen op

  hallo,
  kan iemand mij vertellen hoe je berekent wat het je kost als je ouderschapsverlof op wilt nemen,bij een werkweek van 40 uur 1 dag minder gaan werken!
  de baas kwam met een berekening die haast niet kan kloppen maar ik kan nergens vinden hoe je dit moet berekenen en waar je rekening mee moet houden.
  alvast bedankt

 116. Beste,

  Ik heb een contract voor 32 uur en 8 uur ov (ouderschapsverlof) opgenomen per week, tot het einde. Is het mogelijk om de periode van de ov tussentijds aan te passen?
  Kan een werkgever je ‘ verplichten’ , ‘ overtuigen’ om je ov uit te breiden?

 117. m Van Wissen op

  Beste,
  mijn vrouw heeft durende een tijdelijk contract genoten van ouderschapsverlof (ca 12 maanden 1 dag per week) Moet haar werkgever haar contract verlengen met de dagen die zij verlof genoten heeft? Of kan deze de arbeidsovereenkomst beëindigen zodra haar tijdelijk dienstverband afgelopen is? Geld dit zelfde ook voor zwangerschapsverlof.Er is in de periode dat ze verlof gehad heeft geen vervanging voor haar ingehuurd. Gezien ze alleen aan 1 specifiek onderzoeksproject werkt waarvoor specifieke kennis nodig is was vervanging niet mogelijk.

 118. Graag uw antwoord/mening op mijn vraag:

  Orgineel contract was 40 uur. Na bevalling kind aanvraag gedaan voor contract 32 uur. Gekregen. Niet goed ingelicht door hr. Over mogelijkheid ouderschapsverlof. Na 6 mnd is contract om mijn verzoek terug gezet naar 40 uur zodat ik 8 uur per week ouderschapsverlof op kon nemen.
  Nu bijna 1040 uur verder en loopt ouderschapsverlof af. Opnieuw verzoek ingedient om contract terug te zetten naar 32 uur. Werkgever doet moeilijk en moet ‘gewoon’ weer 40 uur werken.
  Mijn kind is inmiddels 3 jaar en ik wil en kan geen 40 uur gaan werken.
  Wat zijn mijn rechten in deze?
  Hoop heel graag van u te horen.