Afspraken vakantiedagen zorgsector

1

In de zorgsector gelden verschillende cao’’s. Voor de verschillende zorgtypen gelden verschillende afspraken over vakantiedagen.

Ziekenhuizen

De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 166 vakantie-uren per kalenderjaar. Hiervan zijn 144 uur wettelijk voorgeschreven (artikel 7:634 BW) en 22 uur bovenwettelijk toegekend.
De werknemer die vóór 1 januari 2008  gebruik maakt van artikel 6.13 (55-plusregeling) of 6.14 (lgpb) Cao Ziekenhuizen 2008-2009 heeft in plaats van 166 uur, recht op 184 vakantie uren per kalenderjaar.

Cao-tekst Ziekenhuizen 2011-2014

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

De werknemer met een volledig dienstverband (36 uur) heeft per kalenderjaar recht op 144 uur wettelijk en 26 uur bovenwettelijk vakantieverlof. 2 Het aantal uren vakantieverlof wordt, afhankelijk van de leeftijd die de werknemer  in het desbetreffende kalenderjaar bereikt, verhoogd overeenkomstig de hiernavolgende tabel (feb 2013):

Verhoging per leeftijd
30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur
40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur
45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur
50 jaar tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd: 36 uur

Cao-tekst Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

VVT

De werknemer heeft per kalenderjaar bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week, en afhankelijk van de leeftijd  die de werknemer in het betreffende kalenderjaar bereikt, recht op doorbetaald vakantieverlof, bestaande uit:

a. 224 uur basis-vakantieverlof. Dit basis-vakantieverlof bestaat uit 144 uur wettelijke vakantie-uren en 80 uur bovenwettelijke vakantie-uren;

b. Uren in een persoonlijk levensfasebudget (PLB), dat met ingang van 1 januari 2012 gefaseerd wordt ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het aantal bovenwettelijke (vakantie)-uren in het PLB 35 uren.

Cao-tekst VVT

Jeugdzorg

De werknemer met een volledig dienstverband heeft per kalenderjaar recht op 144 uur vakantie met behoud van salaris. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de gemiddelde arbeidsduur minder of meer bedraagt dan gemiddeld 36 uur per week wordt de vakantie vastgesteld naar rato van de omvang van het dienstverband.

Verlofbudget (bovenwettelijk verlof)

De werknemer met een volledig dienstverband heeft per kalenderjaar recht op 56 extra uur verlof met behoud van salaris. Daarmee heeft de werknemer de beschikking over een totaal verlofbudget van 200 uur.

Cao-tekst Jeugdzorg 2011-2013

Huisartsenzorg

Bij een arbeidsduur van 38 uur per week heeft de werknemer recht op 152 uur wettelijke vakantie en 38 uur bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. De wettelijke vakantie-uren vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan; de boven wettelijke vakantie-uren vervallen 5 jaar na het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan.

extra bovenwettelijke vakantie-uren.
Bij een arbeidsduur van 38 uur:
– 15 uur voor de werknemer in leeftijdscategorie 50 tot en met 54 jaar;
– 30 uur voor de werknemer in leeftijdscategorie 55 tot en met 59 jaar;
– 45 uur voor de werknemer in leeftijdscategorie 60 jaar en ouder

Cao-tekst Huisartsenzorg 2013

Geestelijke gezondheidszorg

De werknemer met een dienstverband van gemiddeld 36 uur per week heeft met behoud van salaris recht op 166 vakantie uren per kalenderjaar.

De werknemer ontvangt naast vakantie-uren het volgend aantal verlofuren per kalenderjaar, in de vorm van een levensfasebudget (LFB): in 2011, 30 uur en vanaf 2012 (jaarlijks) 35 uur. De werknemer benut zijn levensfasebudget voor zijn duurzame inzetbaarheid in elke levensfase.

Cao-tekst Geestelijke gezondheidszorg 2011-2013

Gehandicaptenzorg

De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar. Voor werknemers met een parttime dienstverband is de regeling naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers met een gemiddelde arbeidsduur boven de 1878 uur per jaar geldt eveneens een aantal vakantie-uren naar rato van de omvang van het dienstverband.

De vakantie dient in de regel in het desbetreffende kalenderjaar te worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kunnen werkgever en werknemer in overleg besluiten hiervan af te wijken. Behalve in het geval bedoeld in artikel 7:641 BW, wordt het recht op vakantie niet omgezet in een aanspraak op een uitkering in geld. Een uitzondering geldt voor de bovenwettelijke vakantie-uren van voorgaande kalenderjaren. Deze kunnen worden ingezet ten behoeve van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Cao-tekst Gehandicaptenzorg 2011-2014

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. J. Bertram op

    Kan iemand me een eenvoudig lijstje geven, waarin verschillen en overeenkomsten van PLBuren en vakantieuren vermeld zijn?
    Het is blijkbaar toch niet zo eenvoudig….

    Sjaak