Afspraken vakantiedagen onderwijs

0

In de onderwijssector gelden verschillende cao’’s. Voor de verschillende schooltypen gelden verschillende afspraken over vakantiedagen.

Cao primair onderwijs

Voor werknemers in de functies van directie, onderwijsgevend personeel, of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken geldt dat zij vakantie hebben gedurende de schoolvakanties met behoud van loon. In de cao staat wel dat werknemers enkele dagen tijdens de zomervakantie beschikbaar moeten zijn, indien dat nodig is. Dit mogen alleen de eerste of de laatste dagen van de zomervakantie zijn, of een combinatie daarvan, met een maximum van drie dagen per schooljaar.

Ondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken

Het vakantieverlof bedraagt:

– bij een werkweek van 40 uur 427 uur verlof per jaar (waarvan 160 uur wettelijk verlof is)
– bij een werkweek van 38 uur 322 uur verlof per jaar (waarvan 152 uur wettelijk  verlof is)
– bij een werkweek van 36 uur 218 uur verlof per jaar (waarvan 144 uur wettelijk  verlof is)
– bij een werkweek van 36,86 uur 263 uur verlof per jaar (waarvan 147,44 uur wettelijk verlof is)

Voor werknemers in verschillende leeftijdscategorieën zijn er aanvullende afspraken gemaakt. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de cao-tekst.

Het vakantieverlof is inclusief de arbeidsduurverkorting en de algemeen erkende feestdagen. Het verlof wordt bij voorkeur in de schoolvakantie verleend.

Voor combinatiefunctionarissen en onderwijsassistenten in opleiding geldt dat zij recht hebben op 428 klokuren per jaar vakantieverlof, waarvan drie weken aaneengesloten in de zomervakantie.

Cao-tekst primair onderwijs 2016

Cao voortgezet onderwijs

De cao voor het voortgezet onderwijs bestaat uit twee delen. In één van de delen staan afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de vakantieregeling. Op schoolniveau mag in positieve zin van deze afspraken worden afgeweken. De cao-onderhandelingen over de cao voor het voortgezet onderwijs verliepen stroef in 2013. Daarom hebben we gekeken naar de afspraken rondom vakantiedagen, zoals die te vinden zijn in de cao 2011/2012.

Leraren en directie
De werknemer die behoort tot de functiecategorie directie, dan  wel tot de functiecategorie leraar, geniet gedurende de schoolvakanties vakantieverlof met behoud van loon. Buiten de schoolvakanties geniet de werknemers geen vakantieverlof. Op verzoek van de werknemer kunnen werkgever en werknemers samen wel tot overeenstemming komen over omzetting van het vakantieverlof naar een ander moment. Net als in het primair onderwijs kan de werkgever in bijzondere omstandigheden aan de werknemer opdragen om zich in het belang van de instelling beschikbaar te houden voor het verrichten van werkzaamheden tijdens het vakantieverlof.

Onderwijsondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel heeft uiteraard recht op het wettelijk aantal vakantie-uren.

In aanvulling op de wettelijke vakantie-uren bedraagt bovenwettelijk vakantieverlof:

– bij een werkweek van 40 uur 266 uur verlof per jaar (wettelijk verlof = 160 uur)
– bij een werkweek van 38 uur 170 uur verlof per jaar (wettelijk verlof = 152 uur)
– bij een werkweek van 36 uur 74 uur verlof per jaar (wettelijk verlof = 144 uur)

Daarnaast zijn er aanvullende afspraken over het aantal vakantiedagen voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Cao-tekst Voortgezet onderwijs 2016

Er is ook een aparte cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. In deze cao Bestuurders VO 2014 staat dat werknemers die onder deze cao vallen recht op 30 vakantiedagen per jaar hebben.

Beroeps- en volwasseneducatie (BVE)

De CAO BVE 2007-2009 werd diverse malen verlengd en is op 1 april 2011 geëxpireerd. In 2011 is een cao-werkgroep met deelnemers van werknemers- en werkgeverszijde aan de slag gegaan om de cao-tekst te herschrijven naar een overzichtelijke en heldere cao. Dit leverde in maart 2013 een document waar partijen tot een goede basistekst waren gekomen om het overleg over een nieuwe CAO BVE te starten. De onderhandelingen verliepen echter niet soepel dit jaar en er is op dit moment dus geen cao voor BVE.

Hoger Beroepsonderwijs (hbo)

De werknemer met een werkweek van:

– 36 uur heeft per kalenderjaar recht op 219 uur vakantie met  behoud van salaris
– 38 uur heeft per kalenderjaar recht op 323 uur vakantie met behoud van salaris
– 40 uur heeft per kalenderjaar recht op 428 uur vakantie met behoud van salaris

Cao-tekst Hoger Beroepsonderwijs 2016

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.