Transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer

0

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Zoals: hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag van een langdurig zieke werknemer?

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van de overeengekomen arbeidsduur en het laatstverdiende bruto loon. Ziekte heeft geen gevolgen voor de hoogte van het brutoloon en de arbeidsduur bij de berekening van de transitievergoeding, zo blijkt uit de toelichting op het Besluit Loonbegrip aanzegtermijn en transitievergoeding. Dit houdt in dat bij berekening van de vergoeding van een zieke werknemer moet worden uitgegaan van het laatstverdiende bruto loon (niet: het laatstelijk uitbetaalde loon).

Stel dat de werknemer 44 is als zijn werkgever hem na twee jaar ziekte ontslaat. En stel dat hij op dat moment acht jaar bij het bedrijf in dienst was en zijn bruto maandloon op het moment van ontslag € 4.050,- bedroeg. Op basis van de cao kreeg hij in het tweede ziektejaar 70% uitbetaald. De transitievergoeding wordt dan berekend door één zesde van het laatst verdiende bruto loon (€ 4.050,-) te vermenigvuldigen met het aantal halve dienstjaren dat de werknemer voor het bedrijf heeft gewerkt (€ 675,- x 16). De vergoeding waar de werknemer recht op heeft, bedraagt dan € 10.800,-.

Compensatie

Naar aanleiding van de ontstane verontwaardiging en protesten van werkgevers dat zij – nadat zij gedurende twee jaar lang het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen – ook nog eens de transitievergoeding moeten betalen, is het kabinet van plan om een regeling te treffen waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Die compensatie kan plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar uiteraard een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. De minister zal deze wijziging neerleggen in een wetsvoorstel dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden. Asscher verwacht dat dit wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.