Berekening maandsalaris bij transitievergoeding

0

De transitievergoeding die per 1 juli 2015 door de werkgever betaald moet worden bij ontslag, wordt berekend op basis van het maandsalaris. Maar wat wordt er bij de opbouw van de transitievergoeding verstaan onder het maandsalaris?

Opbouw transitievergoeding

De eerste 10 dienstjaren geven aanspraak op Y! maandsalaris per gewerkt halfjaar, daarna geeft elk gewerkt halfjaar aanspraak op ¼ maandsalaris. Medewerkers van 50 jaar of ouder die minimaal 10 jaar in dienst zijn hebben nà het bereiken van de 50-jarige leeftijd aanspraak op ½ maandsalaris per gewerkt halfjaar. Daarvoor geldt de normale opbouw.

Berekening maandsalaris

Bij de berekening van het maandsalaris wordt aangehaakt bij de B(elonings)-factor in de kantonrechtersformule. Dat betekent dat wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

Bij contracten zonder vast aantal arbeidsuren, of ingeval van ander variabel, structureel loon(componenten), moet worden uitgegaan van het gemiddelde maandsalaris over de laatste drie tot vijf jaren (of zoveel korter als het dienstverband heeft geduurd).

Buiten beschouwing blijven (behoudens zeer uitzonderlijke gevallen die bij Algemene Maatregel van Bestuur verduidelijkt zullen worden) het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

Verrekening kosten

Kosten die de werkgever maakt om de werknemer naar ander werk te helpen of de WW-periode te bekorten (verlenging opzegtermijn, outplacement, omscholingskosten) en kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van de werknemer komen (studiekosten)  mits daarover tussen partijen vooraf schriftelijke overeenstemming bestaat – voor verrekening in aanmerking.

Kosten van loondoorbetaling bij ziekte en kosten van re-integratieverplichtingen kunnen niet van de transitievergoeding worden afgetrokken.

De transitievergoeding moet betaald worden als er sprake is van een arbeidsovereenkomst die minimaal twee jaar heeft bestaan. Het soort arbeidsovereenkomst maakt hierbij niet uit. Lees meer hierover.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.