Tag: verlofregelingen

Verlof en vakantie
De Ramadan op de werkvloer. Speel je daarop in?

Van 6 juni tot en met 5 juli vindt dit jaar de Ramadan plaats. Deze maand wordt ook wel vastenmaand genoemd, omdat moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten of drinken. Spelen we op de werkvloer in op mensen die meedoen met de Ramadan en zo ja, hoe doen we dit dan?

Verlof en vakantie
EU wil betere positie moeders

Brussel wil de positie van moeders op de werkvloer verbeteren en de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten. Concrete voorstellen moeten in 2016 komen, maar mogelijk worden het vaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang aangepast.

Verzuim
Verzuim veel kostbaarder dan bedrijven denken

Wat zijn de totale kosten van betaald verzuim als percentage van de loonkosten? Niet veel bedrijven zullen daar antwoord op kunnen geven. Vooral niet wanneer ook de indirecte kosten worden meegenomen in de berekening. Kronos Incorporated deed er onderzoek naar.

Arbeidsmarkt
Verwachting: door moederschap nadeel op de arbeidsmarkt

Vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden verwachten dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig zullen veranderen als zij een kind zouden krijgen. Ook mannen denken dat het ouderschap veel meer effect heeft op de arbeidskansen van vrouwen dan van henzelf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Verlof en vakantie
Zorgverlof: hoe zit het nou?

Al sinds 2001 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht in Nederland. In deze wet is vastgelegd wanneer werknemers het recht hebben om bijzondere vormen van verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Welke aanpassingen zijn sinds 1 januari 2015 van kracht?

Verzuim
Ziekmelding weigeren?

Een werkgever kan niet zomaar een ziekmelding weigeren en de werknemer vervolgens de opdracht geven zelf een afspraak te maken met de bedrijfsarts. De rechter vond wel dat de werknemer de afspraak wel wat eerder had moeten maken.

Verlof en vakantie
Ongeoorloofd verlof reden voor ontslag?

Een werknemer vraagt al vroeg om verlof tijdens een populaire vakantieperiode maar de werkgever wil geen toestemming geven totdat duidelijk is wie er dan allemaal vrij willen. Als de werknemer uiteindelijk zonder toestemming op vakantie gaat, wordt hij op staande voet ontslagen.

Algemeen
Wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden

Het is de bedoeling dat werknemers de uren van de werkweek straks makkelijker kunnen aanpassen. De (toenmalige) minister van Sociale Zaken heeft op 11 augustus 2011 hierover een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In overleg met de sociale partners wordt bekeken of dit wetsvoorstel aanvullingen behoeft. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel?

Verlof en vakantie
Vakantiedagen afkopen wordt niet gunstiger

Het kabinet is niet van plan het fiscaal aantrekkelijker te maken bovenwettelijke vakantiedagen af te kopen. Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zou dat leiden tot een ongelijke behandeling van werknemers, omdat niet iedereen over extra dagen beschikt. Ook zijn de gevolgen voor de schatkist onduidelijk als vakantiedagen tegen een lager tarief kunnen worden afgekocht.

Verlof en vakantie
Politiek verlof: meer dan de tijd voor het bijwonen van vergaderingen

In deze zaak konden werkgever en werknemer het niet eens worden over de omvang van het door de werknemer gevraagde politiek verlof. De werkgever was van mening dat alleen rekening gehouden hoefde te worden met de vergadertijd. De kantonrechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat bij het vaststellen van politiek verlof rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval en dus niet alleen met de tijd voor het bijwonen van vergaderingen.