Tag: ri&e

Arbo
Checklist: aanpakken te hoge werkdruk

Een (te) hoge werkdruk zorgt in Nederland nog voor een grote mate van verzuim. In totaal hebben 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken met hoge werkeisen wat resulteert in 1,7 miljoen verzuimdagen. Een goede aanpak tegen een hoge werkdruk is daarom noodzakelijk.

Arbo
Risico’s bij inhuren extra personeel december

Met de feestdagen voor de deur worden de personeelsplanningen van ondernemers in het MKB flink opgerekt. Vooral in de horeca en retail kunnen ondernemers extra handjes gebruiken. Zij zijn echter niet altijd op de hoogte van de risico’ s die het inhuren van personeel met zich meebrengt.

Arbo
Wat doet een preventiemedewerker precies?

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven minimaal één preventiemedewerker in dienst moeten hebben. Deze medewerker moet zich bezighouden met het arbobeleid in de organisatie. Ook moet hij deskundige bijstand kunnen verlenen. Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

Arbo
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veel werknemers krijgen tijdens hun werk te maken met lawaai, tocht, stof of kou. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, veiligheidsbril of beschermende kleding kunnen bescherming bieden tegen deze gevaren.

Arbo
Agressie Diagnosemodel vult aan op RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gaat vaak niet in op agressie in organisaties. Aanvullend op het RI&E heeft expertisecentrum Veilige Publieke Taak (VPT) daarom het Agressie Diagnosemodel ontwikkeld. Tijdens het Landelijk Arbo Congres wordt het model toegelicht.

Arbo
Prijsvraag voor extra aandacht RI&E

Hoewel het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht gesteld is in de Arbowet, heeft een groot deel van de MKB-ondernemingen geen RI&E. Om de RI&E breed onder de aandacht te brengen en de invoering bij het MKB te stimuleren, heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten een prijsvraag in het leven geroepen.

Arbo
RI&E als kernbepaling voor arbozorg

Slechts 41 procent van de bedrijven heeft een RI&E, zo blijkt uit de Arbobalans 2012. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven niet voldoet aan deze wettelijke verplichting, omdat ze geen RI&E kunnen overleggen. De Inspectie SZW onderkent dit probleem en bestempelt de RI&E en het Plan van Aanpak in het jaarplan voor 2014 dan ook als een kernbepaling voor arbozorg.

Arbo
Slechts 40 procent RI&E in orde

De RI&E vormt de basis voor arbobeleidsvoering en is hèt startpunt voor verbeteracties in een organisatie. Maar iets meer dan veertig procent van de bedrijven heeft de RI&E op orde.

Algemeen
Per 1 april wijzigt de RI&E voor kleine werkgevers

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt vereenvoudigd. Werkgevers die voor het opstellen van de RI&E gebruikmaken van een erkend systeem van de branche, hoeven bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf geen deskundige meer in te schakelen.

Arbo
Vragenlijst risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een RI&E wordt vaak beschouwd als een noodzakelijk
kwaad. Om de pijn te verzachten, bieden veel brancheverenigingen een checklist
aan die als handleiding gebruikt kan worden. Is er echter geen branchechecklist,
dan kan deze vragenlijst houvast bieden.

Arbo
Stappenplan risico-inventarisatie & evaluatie

Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en  evaluatie
(RI&E) op te stellen in het kader van een verantwoord
arbeidsomstandighedenbeleid. Deze RI&E kan via onderstaand, gestructureerd
stappenplan worden uitgevoerd.