Tag: psa

Arbo
Rijk zet zich in tegen agressie

In 2014 had een derde van de werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Het Rijk zal zich in blijven spannen om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen, zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten.

Arbo
Kwart werknemers te maken met agressie op werk

Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers krijgt jaarlijks op het werk te maken met agressie door derden. Hierbij wordt een medewerker of leidinggevende door iemand van buiten de organisatie of het bedrijf verbaal of fysiek aangevallen, bedreigd of lastiggevallen in verband met werk.

Belonen
Premiekorting op de schop

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon verdienen of net iets daarboven. Hoe dit uitgevoerd kan worden is vastgesteld in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (WTL).

Duurzame inzet­­baarheid
Inspectie SZW: Harde aanpak PSA

De Inspectie SZW heeft in haar Jaarplan 2016 aangegeven om meer te doen aan de aanpak van een te hoge werkdruk, agressie en het pesten van collega s. Uitzendkrachten en zzp ers schijnen vaker slachtoffer te zijn dan vaste werknemers. Werkgevers zijn gewaarschuwd: een harde aanpak ligt in het vooruitzicht.

Duurzame inzet­­baarheid
Pesten kost bedrijf 45.000 euro per jaar

Pesten op de werkvloer wordt op veel bedrijven onderschat. Werkgevers geven er weinig aandacht aan. En dat terwijl 7,8 procent van de werknemers door collega’ s gepest wordt, volgens onderzoeksinstituut TNO. Dit kost bedrijven gemiddeld 45.000 euro per geval per jaar.

Duurzame inzet­­baarheid
Verveling is een serieus arbeidsrisico

Een te hoge werkdruk leidt tot minder bevlogen en betrokken medewerkers. En tot stress. Dat dit een groeiend probleem is, is alom bekend. Minder mensen zijn op de hoogte van de problematiek rondom een te lage werkdruk. Toch leidt te weinig (uitdagend) werk tot vergelijkbare ongewenste effecten. Verveling is een arbeidsrisico.

Verzuim
Stress begint steeds vroeger

Stress is de belangrijkste oorzaak voor verzuim bij werknemers. Stressklachten komen op steeds jongere leeftijd voor. Afgelopen jaar had 33 procent van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25- tot 34-jarigen.

Duurzame inzet­­baarheid
Angst om werkstress aan te kaarten

Deze week vindt de Check je werkstress-week plaats, een initiatief van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. En dat is belangrijk, want veel werknemers zijn bang om te zeggen dat ze last hebben van werkstress.

Duurzame inzet­­baarheid
Praten is nog taboe

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’ s in Nederland. Het veroorzaakt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Verzuim door PSA duurt gemiddeld bovendien langer dan verzuim door andere oorzaken. Dit kost ons vier miljard euro per jaar. Er is dus zowel voor werkgevers als werknemers een groot belang om PSA bespreekbaar te maken, maar in de praktijk blijkt dat op er vroegtijdig over praten nog altijd een taboe ligt.

Arbo
Daders seksuele intimidatie op het werk vaker externen

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

Arbo
PSA in de zorg blijft een aandachtspunt

Hoewel de aanpak van werkdruk in de zorg is verbeterd, constateert de Inspectie SZW dat het toch nodig blijft om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo is het percentage instellingen dat onvoldoende maatregelen neemt tegen agressie toegenomen.