Eindejaarstips voor de administratie

0

Het einde van het jaar is een goed moment om te beoordelen of de administratie op orde is. Denk vooral aan de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan 2010 en profiteer  zo mogelijk  dit jaar nog van de crisismaatregelen. Waar moet u vóór het einde van het jaar rekening mee houden?

Index
Dien op tijd aanvraag S&O in
Profiteer van verhoogde S&O-percentages
Profiteer van verruiming afdrachtvermindering onderwijs
Levensloop of spaarloon? Kies vóór 1 januari 2010
Bied een collectieve levensloopregeling aan
Uniform loonbegrip komt eraan
Controleer id-gegevens werknemers
Geen correctieberichten meer
Jongeren met kleine baan? Geen premieplicht meer!
Benut premiekorting oudere werknemer
Benut Europese subsidies
Houd rekening met stijging WGA-premie

Dien op tijd aanvraag S&O in
De aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering (speur- en ontwikkelingswerk) moet vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode waarop de aanvraag betrekking heeft begint, zijn ingediend. Wilt u in 2010 in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering, dan moet uw aanvraag dus vóór 1 december 2009 bij SenterNovem binnen zijn!
Terug naar index >>

Profiteer van verhoogde S&O-percentages
In verband met de slechte economische omstandigheden gelden er voor 2009 en 2010 verhoogde percentages voor de S&O-afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering bedraagt voor deze jaren 50% (in plaats van 42%) van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat betrekking heeft op S&O-werk, voor zover het loon niet meer bedraagt dan € 150.000 (in plaats van € 110.000) en 18% (in plaats van 14%) voor het resterende loon. Ook het maximum van € 8.000.000 is verhoogd naar € 14.000.000 per werkgever. Voor het jaar 2010 geldt bovendien een extra verruiming. De loongrens zal dan omhoog gaan van € 150.000 naar € 220.000!
Terug naar index >>

Profiteer van verruiming afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs wordt volgend jaar verruimd met een nieuw onderdeel, namelijk de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Als een werknemer in 2010 een opleiding start die relevant is voor zijn huidige of een toekomstige functie of een opleiding start waarmee de werknemer een hoger opleidingsniveau behaalt, dan kunt u een afdrachtvermindering van € 500 toepassen mits u ten minste de helft van de kosten voor uw rekening neemt. Profiteer hier volgend jaar van. De regeling is tijdelijk en geldt alléén voor 2010.
Terug naar index >>

Levensloop of spaarloon? Kies vóór 1 januari 2010
Vraag de werknemers nog dit jaar een (schriftelijke) keuze te maken tussen de spaarloon- of de levensloopregeling. Werknemers kunnen namelijk per kalenderjaar maar van één regeling gebruikmaken en deze keuze moet vóór 1 januari van elk jaar bekend zijn. Het is niet mogelijk gedurende het kalenderjaar te ‘switchen’.
Terug naar index >>

Bied een collectieve levensloopregeling aan
Om de administratieve rompslomp met betrekking tot de levensloopregeling te beperken, doet de werkgever er verstandig aan de werknemers een collectieve levensloopregeling aan te bieden. Hierdoor heeft de werkgever maar met één regeling bij één externe uitvoerder te maken. Let echter op, de werkgever kan de werknemers niet verplichten aan een collectieve regeling deel te nemen.
Terug naar index >>

Uniform loonbegrip komt eraan
Hoewel het nog even op zich laat wachten kunt u zich alvast verheugen (en voorbereiden) op een uniform loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit gaat een enorme lastenverlichting voor werkgevers opleveren. Ingangsdatum is nog niet bekend, maar in elk geval niet vóór 1 januari 2011.
Terug naar index >>

Controleer id-gegevens werknemers
Controleer aan het einde van het jaar of van alle werknemers de identiteitsbewijzen op orde zijn. De werkgever is immers behoorlijk de dupe als bij een looncontrole blijkt dat zijn werknemers niet te identificeren zijn. Het controleren van het id-bewijs is overigens een serieuze bezigheid. Dit jaar benadrukte de belastingrechter nog eens dat u geen ‘paspoortexpert’ hoeft te zijn, maar wel ‘in het oog springende afwijkingen’ moet kunnen zien, zoals een scheve foto. Twijfelt u over de echtheid van een id-document van een nieuwe werknemer, dan kunt u contact opnemen het Nationaal Bureau Document of kijk op www.identiteitsdocumenten.nl. Vraag bij het eerste contact met een potentiële werknemer altijd het originele id-bewijs mee te nemen, controleer deze op onjuistheden, maak daarvan een afschrift en laat de werknemer tijdens dit contact zijn handtekening zetten. Controleer deze handtekening later ook met die op het arbeidscontract en andere documenten. De kopie van het id-bewijs moet minimaal vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bij de loonadministratie worden bewaard.
Terug naar index >>

Geen correctieberichten meer
Vanaf volgend jaar worden de correctieberichten afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2010 een eventuele fout in een aangifte loonheffingen over een al verstreken tijdvak in een lopend kalenderjaar niet langer kan worden hersteld door middel van het inzenden van een correctiebericht. Een dergelijke fout kan alleen nog maar worden hersteld in de eerstvolgende aangifte loonheffingen met betrekking tot dat jaar.
Terug naar index >>

Jongeren met kleine baan? Geen premieplicht meer!
Bent u van plan een jongere werknemer in dienst te nemen, wacht hier dan nog even mee tot na 2010. Als er sprake is van een ‘kleine baan’ geldt vanaf 2010 geen premieplicht meer voor de werknemersverzekeringen en wordt bovendien de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op 0% gesteld. Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon per maand onder een bepaald bedrag blijft. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van € 600 per maand. Een jaar later (per 2011) gaat een vrijstelling van loonheffing voor deze groep werknemers gelden.
Terug naar index >>

Benut premiekorting oudere werknemer
Oudere werknemers kunnen geld opleveren. Vanaf 1 januari 2009 wordt de werkgever fiscaal beloond als hij een werknemer in dienst neemt die vijftig jaar of ouder is en een uitkering ontvangt. De werkgever komt dan drie jaar lang in aanmerking voor een korting van € 6500 per jaar (op basis van 36-urige werkweek) op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Werkgevers die een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst hebben krijgen drie jaar lang € 2750 per jaar premiekorting. Vanaf 2013 wordt de premiekorting zelfs € 6500 per jaar.
Terug naar index >>

Benut Europese subsidies
Is uw bedrijf geraakt door de crisis en ontkomt u niet aan massaontslag, ga dan goed na of u in aanmerking komt voor geld uit het Europees Globaliseringsfonds. Dit ‘noodfonds’ is onlangs als gevolg van de crisis verruimd. Kijk op www.agentschapszw.nl voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
Terug naar index >>

Houd rekening met stijging WGA-premie
Een kleine werkgever – die minder dan 25 werknemers in dienst heeft – en bij het UWV verzekerd is, moet rekening houden met een forse stijging van de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in 2010. Voor deze groep stijgt de premie van 0,27% naar 0,59%.
Terug naar index >>

Bron: SalarisNet >> 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.