Stappenplan in dienst nemen expat

0

Waar moet je rekening mee houden als je een expat in dienst wil nemen? Een stappenplan.

1. Werkgever en werknemer moet besluiten of:

  • de bestaande arbeidsovereenkomst met de expat wordt gehandhaafd en eventueel wordt voorzien van een addendum ter zake van de uitzending;
  • de bestaande arbeidsovereenkomst ‘slapend’ wordt gemaakt en daarnaast een lokaal contract wordt aangeboden;
  • de bestaande arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en wordt een nieuw lokaal contract overeengekomen.

2. Werkgever en werknemer moeten een rechtskeuze maken over de vraag welk arbeidsrecht in beginsel op de overeenkomst van toepassing is of wordt.

3. Indien het niet om een incidentele uitzending gaat, is het opstellen van een uitzendpolicy, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zakenreizen, kortdurende, middellange en lange uitzendingen.

4. Stel vast hoe de heffingsbevoegdheid van de arbeidsinkomsten van de desbetreffende expat is verdeeld over de verschillende landen.

5. Stel vast welk sociaal stelsel van toepassing is.Indien een ander sociaal stelsel van toepassing is dan dat van het werkland, dient een A1-verklaring of certificate of coverage te worden gevraagd bij de bevoegde sociale zekerheidsautoriteit van het desbetreffende land.

 

6. Indien het sociale stelsel van een ander land van toepassing is, dient te worden nagegaan of en in hoeverre de aanspraken naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse aanspraken op sociale verzekeringen. Een en ander is van belang voor de fiscale behandeling van de premies bij het zogeheten bruto/netto traject.

7. Stel vast of de expat voor het werken in het werkland dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.


8. Zorg dat de expat een BSN nummer of sofinummer bij de Belastingdienst aanvraagt.


9. Zorg dat de identiteit van de expat wordt vastgesteld aan de hand van een geldig ID-document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht.

10. Zorg dat de 30 procentregeling binnen vier maanden na indienstneming wordt aangevraagd om er voor te zorgen dat die terugwerkt tot datum indiensttreding. Om voor de 30% regeling in aanmerking te komen dient:

  • De expat in het buitenland te zijn aangeworven;
  • Dient de expat te beschikking over specifieke deskundigheid (salarisnorm);
  • Dient die specifieke deskundigheid schaars te zijn in Nederland;
  • Dient de expat in de afgelopen 24 maanden voor de uitzending tenminste meer dan 16 maanden op meer dan 150 km van de Nederlandse grens te hebben gewoond.

11. Met betrekking tot pensioen is van belang om vast te stellen of de expat deelneemt aan een zuiver pensioen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964. Is dat niet het geval dan kan overwogen worden om dat pensioen te laten aanwijzen.


12. Wordt deelgenomen aan een zuivere pensioenregeling dan dient de aanspraak te worden belast en is te zijner tijd de uitkering belast.

[([002_RBIAdam-image-1421732.jpeg])]

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.