Zieke werknemer moet zich aan controlevoorschriften houden

1

Zieke werknemers moeten zich aan de controlevoorschriften houden. De
werkgever heeft sanctiemogelijkheden als de werknemer dit niet doet, zo blijkt
uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch.

Wat kan de werkgever doen als een zieke werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt?
 

Om de reïntegratie van zieke werknemers te bevorderen zijn in 2002 de sancties in de wet (artikel 7:629 lid 3 en lid 6 BW ) opgenomen van de loonstopzetting en de loonopschorting.

1) Het loon kan worden opgeschort, kort gezegd, als de werknemer zich niet aan controlevoorschriften houdt, zoals wanneer hij niet naar de bedrijfsarts gaat  (lid 6).

2) Het loon kan worden stopgezet als de werknemer niet meewerkt aan zijn reïntegratie, meer concreet: als hij niet meewerkt aan de (in lid 3) genoemde verplichtingen, zoals het verrichten van passende arbeid.

Pas als deze sancties daadwerkelijk zijn ingezet, liefst meerdere malen en met een waarschuwing voor ontslag, dan kan blijkt uit de jurisprudentie een ontbindingsverzoek worden toegewezen. Ontslag geldt dus uitdrukkelijk wel als een uiterste middel.

 

Ontslag op staande voet

De volgende vraag is dan of een werknemer die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, ook op staande voet kan worden ontslagen. De Hoge Raad heeft als antwoord hierop gegeven dat de enkele overtreding van controlevoorschriften geen dringende reden kan zijn voor ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet kan eventueel wél mogelijk zijn als er naast de schending van de verzuimvoorschriften sprake is van bijkomende omstandigheden.

Begin 2005 deed het Gerechtshof te ’s Gravenhage hierover al een vergaande uitspraak (21 januari 2005, JAR 2005/82). De uitspraak luidt als volgt: 

‘De werknemer is bijna 30 jaar in dienst. Nadat hij een maand ziek was geweest zou hij weer aan het werk gaan. Hij kwam echter niet, zonder bericht, en was ook niet bereikbaar. De loonbetaling is stopgezet en hij is schriftelijk gewaarschuwd dat bij een volgende overtreding van de regels een ontslag op staande voet zou volgen. Hij is enkele dagen later weer aan het werk gegaan, maar ruim een maand later heeft hij zich weer ziek gemeld. Twee dagen later trof de Arbo-dienst hem bij een controle niet thuis aan en hij werd op staande voet ontslagen.’

Dit ontslag werd door het hof terecht bevonden, omdat de werknemer kort hiervoor nog een duidelijke waarschuwing had gekregen. De reden dat hij niet thuis was, namelijk dat hij zijn echtgenote voor een spoedbehandeling naar de tandarts moest brengen, mocht niet baten. Niet was immers gebleken dat er absolute noodzaak was dat hij haar zelf naar de tandarts moest brengen en dat er geen andere alternatieven waren.

Hij had volgens het verzuimreglement drie dagen thuis moeten blijven om controle door de Arbo-dienst mogelijk te maken en die regel had hij overtreden.

Inmiddels heeft vrij recent het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch een vergelijkbare uitspraak gedaan (1 mei 2007, JAR 2007/160). Deze uitspraak luidt als volgt:

‘Als gevolg van een reorganisatie is de functie van de werkneemster komen te vervallen. De werkneemster is vervolgens geplaatst in een mobiliteitstraject om voor haar een passende functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. De werkneemster heeft zich ziek gemeld. De Arbo-dienst trof haar niet thuis aan en heeft daarom een briefje achtergelaten met het verzoek contact op te nemen.

De werkneemster heeft dat niet gedaan. Evenmin is zij verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor zij vervolgens is uitgenodigd. Daarna heeft zij tot drie keer toe zonder bericht verstek laten gaan bij een gesprek bij de werkgever waarvoor zij was opgeroepen. De werkgever heeft daarop eerst het loon opgeschort en vervolgens de werkneemster op staande voet ontslagen.

Het Hof overweegt dat sprake is van bijkomende omstandigheden die het ontslag op staande voet wegens schending van controlevoorschriften rechtsgeldig maken. Één van deze omstandigheden is dat de opschorting van het loon niet het gewenste effect heeft gehad. De werkneemster heeft namelijk ook daarna niet gereageerd op de oproepen voor een gesprek.

Een andere omstandigheid is dat de werkneemster 2,5 jaar eerder al schriftelijk was berispt voor het niet naleven van de controlevoorschriften. Zij wist dus dat de werkgever de naleving daarvan serieus nam. Dat zij wellicht emotioneel was door haar ziekte en dat haar medicijnen waren voorgeschreven, maakte niet dat zij geen gehoor hoefde te geven aan de oproepen van de werkgever. En dat de werkneemster tot slot was vrijgesteld van de bedongen werkzaamheden, ontsloeg haar niet van de verplichting zich als een goed werknemer te gedragen . Het ontslag is derhalve rechtsgeldig gegeven.’

Conclusie

De conclusie luidt dus opnieuw dat zieke werknemers zich wel degelijk aan de controlevoorschriften moeten houden. En wanneer zij dit niet doen kan de werkgever sancties inzetten, te beginnen bij het opschorten van het loon met uiteindelijk zelfs als het loon meerdere malen is opgeschort en er is gewaarschuwd voor ontslag mogelijk een ontbinding of zelfs eventueel een ontslag op staande voet.

Dit laatste is echter wel zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag lijkt namelijk niet alleen sprake te zijn van overtreding van de verzuimregels, maar tevens van werkweigering. Een ontslag op staande voet moet dan ook nog steeds niet (te) snel worden gegeven.

Maar één ding is duidelijk, de zieke werknemer moet zich aan de controlevoorschriften houden en de werkgever heeft sanctiemogelijkheden als de werknemer dit niet doet.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Wat nou als de werkegever je loon bevriest omdat je op de afspraak van de bedrijfsarts niet kunt komen omdat je een dubbele botbreuk hebt in je rug, en je daarom afhankelijk bent van derden. Is de bedrijfsarts cq werkgever verplicht om de afspraak te verzetten een dag later ( wanneer er wel vervoer is ) of een andere keer? Bij mij ligt het zeker niet aan de instelling of ik weer aan het werk wil, liever gister dan vandaag. Maar gehouden het feit dat ik deze dag niet kon werd gelijk mijn loon opgeschort.