Voorbeeldbrief voorstel opzegging dienstverband met instemming werknemer

2

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. XpertHR geeft  enkele voorbeeldbrieven om een ontslagprocedure te starten. Hier vind je een voorbeeldbrief voorstel opzegging van een dienstverband met instemming van de werknemer.

Wanneer dit document gebruiken

Per 1 juli 2015 is het mogelijk om een dienstverband (zonder ontslagvergunning van UWV) op te zeggen met de schriftelijke instemming van uw werknemer.
U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om uw werknemer uw voornemen om zijn dienstverband op te zeggen kenbaar te maken en daarbij de voorwaarden waaronder de opzegging wat u betreft kan geschieden aan uw werknemer mede te delen.

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:671 BW

Waarschuwingen

–      Het is pas vanaf 1 juli 2015 mogelijk om een dienstverband (zonder ontslagvergunning van UWV) op te zeggen met de instemming van uw werknemer.
–      Uw werknemer zal schriftelijk met het voorstel opzegging van zijn dienstverband moeten instemmen.

U kunt hem daarvoor de voorbeeldbrief instemming met opzegging door werknemer laten ondertekenen.
–      Binnen twee werkdagen na dagtekening van de brief waarin de werknemer met de opzegging van zijn dienstverband instemt moet de werkgever de werknemer schriftelijk wijzen op zijn recht om binnen twee weken na dagtekening van zijn instemmingsbrief zijn instemming zonder opgave van redenen te herroepen.
–      In dit voorbeelddocument wordt de werknemer ook al op zijn wettelijke recht gewezen, maar voor de zekerheid is het goed om de werknemer daar alsnog binnen de wettelijke termijn op te wijzen.

U kunt daarvoor de voorbeeldbrief wettelijke bedenktijd bij instemming met opzegging gebruiken.
–      Als een werkgever de werknemer niet (tijdig) schriftelijk wijst op zijn wettelijke bedenktijd, dan geldt een wettelijke bedenktijd van drie weken (in plaats van twee weken).
–      De bedenktijd gaat lopen op de dag na de dagtekening van de schriftelijke instemming.
–      Een werknemer kan niet oneindig instemmen met opzegging om die instemming vervolgens weer binnen de wettelijke bedenktijd te herroepen. Als een werknemer zijn instemming heeft herroepen òf een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden, dan kan hij dat binnen zes maanden niet nogmaals doen; artikel 7:671 lid 5 BW en artikel 7:670b lid 4 BW.
–      Bij het vaststellen van de beëindigingsdatum zal met de wettelijke bedenktijd rekening moeten worden gehouden.
–      Als u overweegt om een werknemer vrij te stellen van zijn verplichting werkzaamheden te verrichten, dan kan het verstandig zijn (om onrust en lastige situaties te voorkomen) om die vrijstelling pas te laten ingaan op het moment waarop de wettelijke bedenktijd is verstreken.
–      Het kan verstandig zijn om het ontslag van een werknemer binnen de organisatie pas bekend te maken nadat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

Voorbeeldbrief voorstel opzegging dienstverband met instemming werknemer

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Geachte [naam werkgever],

Wij hebben op [datum]met u gesproken over ons voornemen om uw dienstverband op te zeggen per [datum]onder de volgende voorwaarden:
–      Partijen zijn het er over eens dat werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van het dienstverband en dat geen sprake is van een dringende reden
–      Beëindigingdatum [datum]
–      Werknemer wordt [wel/niet] vrijgesteld van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden voor werkgever te verrichten [per [datum]]
–      Werkgever zal het loon inclusief emolumenten [eventueel: exclusief onkostenvergoedingen] aan de werknemer doorbetalen tot de datum waarop het dienstverband eindigt.
–      Werkgever is aan werknemer wel/geen transitievergoeding [ad bedrag] verschuldigd. [eventueel; partijen zijn overeengekomen dat een bedrag van [bedrag]in mindering wordt gebracht op de transitievergoeding, dit in verband met door werkgever gemaakte transitiekosten en inzetbaarheidskosten voor de werknemer]
–      De eindafrekening met afrekening van het tot de beëindigingsdatum opgebouwd vakantiegeld, afrekening vakantiedagen, door partijen vastgesteld op [aantal dagen]per einde dienstverband, [eventueel: de transitievergoeding] en [eventuele andere vergoedingen en/of kosten, denk aan terugbetaling studiekosten, afrekening van leningen, verkeersboetes ed.] zal uiterlijk één maand na einde dienstverband worden voldaan.
–      [eventueel; vergoeding van kosten voor rechtsbijstand door werkgever aan werknemer]
–      [eventueel; het vertrek van werknemer zal na [datum]door [manier van communiceren]bekend worden gemaakt binnen de organisatie.]
–      [eventueel; afspraken over concurrentie, relatie of poachtingbeding in stand laten, laten vervallen, afwijkende afspraken (bijvoorbeeld concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding)]
–      [eventueel; afspraken over geheimhoudingsbeding in stand laten, laten vervallen, afwijkende afspraken]
–      Zodra en indien werknemer daarom verzoekt, zal werkgever aan hem een getuigschrift verstrekken.
–      Werknemer zal alle bedrijfseigendommen op uiterlijk [datum] aan [naam] overhandigen.
–      Partijen zullen zich niet negatief over elkaar uitlaten.
–      [Eventuele andere afspraken, bijvoorbeeld over de leaseauto, over personeelsopties, over verzekeringen enz.]
–      Buiten het bovenstaande hebben partijen na beëindiging van het dienstverband over en weer niets meer van elkaar te vorderen [let op dat echt alle aspecten zijn opgenomen in deze brief want deze bepaling houdt in dat u daar later niet op terug kunt komen als uw werknemer heeft ingestemd met de opzegging van zijn dienstverband onder deze voorwaarden].

Als u zich kunt vinden in bovenstaande, dan verzoek ik u vriendelijk om mij dat op uiterlijk [datum]  schriftelijk te laten weten. In dit schrijven zult u dan uitdrukkelijk moeten instemmen met de opzegging van uw dienstverband per [datum] op de voorwaarden zoals genoemd in deze brief.

Als wij voor [datum] niet (positief) van u hebben vernomen, dan komt dit aanbod te vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan, in- noch buiten rechte.
Nadat u schriftelijk met de opzegging van uw dienstverband heeft ingestemd heeft u gedurende 2 weken (ingaande op de dag na dagtekening van uw schriftelijke instemming) wettelijk het recht om uw instemming schriftelijk en zonder opgave van redenen te herroepen. U kunt uw opzegging alleen herroepen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring.

U kunt van uw voornoemde wettelijke recht om uw instemming te herroepen geen gebruik maken binnen zes maanden na een eerdere herroeping. Ook wanneer u minder dan zes maanden geleden een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden als bedoeld in artikel 7:670b lid 2 BW, kunt u van uw voornoemde wettelijke recht geen gebruik maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]

© Reed Business bv

Meer weten?

Op XpertHR.nl vind je uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Jan van der Zanden op

    Beste Mevrouw Van Schie,

    Dit is (gelukkig) geen opzegging met instemming, maar in feite een beeindiging met wederzijds goedvinden. Want er wordt pas opgezegd, nadat de instemming is verleend.

    De nieuwe figuur ‘Opzeggen met instemming’ kan wel maar is tricky, omdat als de instemming niet komt, de opzegging niet meer ongedaan kan worden gemaakt. En dat kan voor de werkgever behoorlijke kosten met zich mee brengen.

  2. Dirk de Wit op

    Wat mij opvalt is dat de ‘wij’ in de brief betrekking heeft op de organisatie. Voor meer gelijkheid in het proces lijkt het mij beter om het ‘wij’ te definieren als werkgever (inclusief naam van de functionaris(sen) en werknemer.