Ontslag op staande voet na 3 oproepen niet redelijk

0

Een ontslag op staande voet van een medewerkster die drie maal gesommeerd is om op het werk te verschijnen is niet redelijk. Werkverzuim levert geen reden voor ontslag op staande voet op als de werknemer arbeidsongeschikt is of reden heeft om aan te nemen dat hij arbeidsongeschikt

De situatie

Tijdens haar ouderschapsverlof wordt de werkplek van een medewerkster bij de ABN AMRO bank verplaatst.  De werkneemster heeft gemeld dat de vier uur reistijd per dag die dat tot gevolg heeft, op de lange termijn te belastend is voor haar, ook gezien haar privé-situatie. De werkneemster krijgt een jaar lang reistijdcompensatie.

Als ze zich voor de derde maal ziek meldt, geeft de bedrijfsarts aan dat er geen sprake is van ziekte maar van een verstoorde arbeidsrelatie die leidt tot spanningsklachten. De arts adviseert dat de werkneemster voorlopig thuis blijft en geeft aan dat het arbeidsconflict eerst opgelost moet worden. De werkneemster meldt de werkgever schriftelijk dat er wel degelijk andere oorzaken zijn van haar ziekte. De werkneemster gaat weer aan de slag en wordt na vier weken weer ziek. Een andere bedrijfsarts adviseert een opbouw naar volledige werkhervatting maar de werkneemster blijft thuis. Ze wordt door de werkgever drie maal gesommeerd op het werk te verschijnen. De werkneemster gaat niet aan het werk maar reageert wel door te laten weten dat ze niet in staat is om te werken of tot het aanvragen van een second opinion. Ze overlegt een verklaring van haar huisarts dat ze een forse burn-out heeft en meldt dat ze een afspraak heeft met een psycholoog. De huisarts neemt ook nog telefonisch contact op met de bedrijfsarts. Als de werkgever haar op 2 juli 2007 op staande voet ontslaat, vraagt ze alsnog een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Die meldt dat haar medische situatie is verslechterd.

Vordering in kort geding en hoger beroep

De werkneemster vraagt in een kort geding loondoorbetaling en wedertewerkstelling. Dat verzoek wordt zowel door de kantonrechter in het kort geding als door het hof in hoger beroep toegewezen.

De bank heeft cassatieberoep aangetekend. De arbeidsovereenkomst is inmiddels door de kantonrechter ontbonden wegens verandering in de omstandigheden per 1 december 2007.

De vraag

De bank vraagt nu in deze nieuwe procedure een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven en dat de arbeidsovereenkomst op 2 juli 2007 is beëindigd.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat het ontslag een te zwaar middel is. Het is niet zo dat van de werkgever redelijkerwijs niet meer verwacht kon worden om de arbeidsrelatie nog langer te laten voortduren.

De werkgever had eerst het loon kunnen stopzetten in plaats van de sanctie van ontslag toe passen, zeker gezien de ingrijpende gevolgen van een ontslag op staande voet en de extra druk die dat met zich mee brengt. De werkneemster heeft steeds aangegeven dat ze niet kon werken, de huisarts heeft haar status bevestigd en ze had al een afspraak met de psycholoog en een afspraak met het bedrijfmaatschappelijk werk.

De kantonrechter neemt in de overweging ook mee dat ook de werkgever een deskundigenoordeel of second opinion had kunnen aanvragen.

Uit eerder rechtspraak blijkt dat werkverzuim geen reden voor ontslag op staande voet is  als de werknemer arbeidsongeschikt is of aan mag nemen dat hij arbeidsongeschikt is (HR 14 december 2001 JAR 2002/17). Uit het deskundigenoordeel bleek dat de werkneemster inderdaad reden had om zichzelf arbeidsongeschikt te achten.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af.

LJN BK2046

Kantonrechter Assen
Eerste aanleg
29 september 2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.