Onbereikbare werknemer niet ontslaan

1

Het niet naleven van controlevoorschriften en overtreding van de gedragsregels tijdens ziekte is geen reden voor ontslag op staande voet.

Alleen als er andere, bijkomende feiten zijn, kan een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn.

De situatie

Een werkneemster is sinds 2001 in dienst bij een bank. Op haar arbeidsovereenkomst is de cao van de bank van toepassing. Daarin staan onder meer de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid: de werknemer moet zich ziek melden bij de leidinggevende; moet steeds bereikbaar te zijn en moet een verpleegadres doorgeven aan zijn leidinggevende als hij niet thuis verblijft.

Op 24 mei 2006 meldt de werkneemster zich ziek. Ze verblijft in plaats van thuis bij haar zus maar geeft dit niet door aan haar werkgever.

De werkgever roept haar op per brief, op haar thuisadres, en als de werkneemster even thuis komt, treft zij de brieven aan. Ze informeert de arbo-arts en laat daar haar mobiele telefoonnummer en e-mailadres achter. Zonder medeweten van de werkgever verblijft zij opnieuw bij haar zus. Dan stuurt de werkgever haar weer brieven op het woonadres waarin ze onder meer gesommeerd wordt contact op te nemen, op straffe van ontslag op staande voet.
Op 12 juni wordt de werkneemster op staande voet per brief ontslagen omdat ze niet bereikbaar is voor controle.
De kantonrechter verklaart het ontslag ongeldig; de bank moet het loon doorbetalen. In oktober 2006 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.

De vordering

De werkgever vordert nu het doorbetaalde loon over de periode van juni tot oktober, ruim  € 11.000,  terug. Het ontslag was volgens de werkgever rechtsgeldig.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was. Wel is het de werkneemster aan te rekenen dat zij in strijd met de gedragsregels bij ziekte handelde. Dat deed zij al eens eerder en was daarvoor ook – officieel – op de vingers getikt. De werkgever had als saqnctie wel de loonbetaling mogen opschorten.
Het hof overweegt dat de werkneemster bij haar tijdelijke thuiskomst wel contact heeft gezocht. Volgens het hof had de werkgever haar door de arbo-dienst moeten laten oproepen toen eenmaal bekend was waarom werkneemster eerder verschenen was en bekend was langs welke weg de werkneemster wèl bereikbaar was. Het hof rekent het de werkgever aan dat hij dit heeft nagelaten.

Nadeel voor de werkneemster te groot

De overtreding van de gedragsregels vindt het hof niet ernstig genoeg voor een ontslag op staande voet. Het hof laat ook meewegen dat de werkneemster door een reorganisatie boventallig was geworden en ze in een employability traject zat. Daarnaast zouden de gevolgen van ontslag voor de werkneemster wel erg groot zijn: ze zou de  bemiddelingskansen en het recht op WW verliezen.

Bijkomende feiten

In lijn met jurisprudentie van de Hoge Raad wijst het hof de vordering van de werkgever af. Alleen als er bijkomende feiten en omstandigheden zijn naast de overtreding van controlevoorschriften, kan er een reden voor ontslag op staande voet zijn. En dat is hier niet het geval.

LJN BQ5705
Gerechtshof Amsterdam
Schending verzuimvoorschriften
Hoger beroep
3 mei 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Erik de Vries op

    Van die bijkomende omstandigheden bij overtreding van verzuimvoorschriften is bijvoorbeeld sprake in de recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem (16 augustus 2011). Een kok is na 2 maanden op staande voet ontslagen. Er waren diverse klachten over de door hem bereide maaltijden. Hij beschikt ook over onvoldoende product- en apparatuurkennis om als zelfstandig werkend kok in een klein ? la carte restaurant te werken. De kok blijft werkzaamheden op zijn eigen manier uitvoeren en laat zich zeer lastig corrigeren. In korte tijd meldt de kok zich 2 keer ziek, zonder daarbij rekening te houden met het tijdstip waarop dat normaal gesproken zou moeten plaatsvinden, en bij een collega in plaats van bij de werkgever. Toen de werkgever bij de kok langs ging voor controle, bleek de kok onder invloed van alcohol over straat te lopen. De rechter beslist dat een en ander in samenhang – het disfunctioneren en ziekmelden bij een collega – een dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. Bij de beslissing heeft de rechter ook mee laten wegen dat de arbeidsovereenkomst pas 2 maanden bestond en dat de werkgever getracht heeft het functioneren van de kok te verbeteren.

    Erik de Vries
    Juripal.nl