Nieuwe XYZ-formule resultaat van overleg gerechtshoven

0

De gerechtshoven Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden hebben met de XYZ-formule een gemeenschappelijk standpunt ingenomen over de berekening van de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.

In verschillende uitspraken in hoger beroep hebben de hoven vorige week de nieuwe XYZ-formule toegepast. Het hof  Den Haag hanteert al sinds eind 2008 de kantonrechtersformule minus 30% als standaard.

Formule is reactie op kritiek uit rechtspraktijk

De XYZ-formule komt als reactie op kritiek vanuit de rechtspraktijk. Juristen konden hun cliënten moeilijk adviseren over de kennelijk onredelijk ontslagprocedure omdat er geen eenduidige richtlijn was voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een ontbindingsprocedure is dat wel het geval. Daar wordt de kantonrechtersformule gehanteerd om de vergoeding te berekenen. Het hof Den Haag was ook bij het overleg betrokken maar houdt vast aan de eigen lijn omdat er inmiddels een aantal zaken waarin de Haagse formule is toegepast bij de Hoge Raad liggen.

XYZ-formule

De hoogte van de schadevergoeding wordt bij de XYZ-formule als volgt berekend:

X (aantal ‘ gewogen’ dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor).

De gewogen dienstjaren worden op dezelfde manier berekend als in de oude kantonrechtersformule. De schadevergoeding bedraagt in principe niet meer dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

X-factor: het aantal gewogen dienstjaren

De dienstjaren bij de werkgever voor het 40e levensjaar tellen voor 1, van het 40e tot het 50e voor 1,5 en elk dienstjaar vanaf het 50e telt voor 2. Een periode van meer dan zes maanden wordt naar boven afgerond en de totale diensttijd wordt afgerond op hele jaren.

Y-factor: laatstverdiende salaris

Er wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

Z-factor: correctiefactor

In de Z-factor worden alle omstandigheden van het geval op het moment van het ontslag gewogen. Uitgangspunt is Z=0,5. De Z-factor van 0,5 beoogt aan te sluiten bij de bestaande praktijk van de  rechtspraak van de hoven van de laatste jaren.

Haagse formule

Het hof Den Haag hanteer sinds oktober 2008 een eigen formule als uitgangspunt voor het berekenen van de vergoeding in kennelijk onredelijk ontslagzaken. Het hof hanteert de kantonrechtersformule verminderd met 30%. De verschillen tussen de ontbindingsprocedure (snel, geen toetsing door CWI) en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure (vaak toetsing CWI en opzegtermijn) rechtvaardigen volgens het hof deze vermindering.

» Meer informatie over de XYZ-formule

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.