Nieuwe kantonrechtersformule basis voor meeste sociale plannen

2

De meeste werknemers die worden ontslagen, krijgen een ontslaguitkering gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule.

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar sociale plannen die het afgelopen jaar zijn afgesproken. In vrijwel alle sociale plannen worden regelingen afgesproken voor interne of externe herplaatsing van werknemers (werk naar werk).

Oude formule versus nieuwe
De vakbonden hebben zich sinds de wijziging sterk gemaakt voor toepassing van de oude formule. AWVN heeft steeds gepleit voor toepassing van de nieuwe formule. Omdat kantonrechters in individuele ontslagzaken hun eigen nieuwe formule toepassen, leidt gebruik van de oude formule in sociale plannen tot een niet-uitlegbare rechtsongelijkheid voor werknemers.

In 53 procent van de nieuwe sociale plannen wordt de nieuwe formule toegepast. In 2009 was dat nog maar 25 procent. De kantonrechtersformule werd begin 2009 gewijzigd. Ontslaguitkeringen gebaseerd op de nieuwe formule vallen lager uit dan die gebaseerd op de oude formule.

Vertrekstimuleringsregeling
64 procent van de sociale plannen kent naast een ontslaguitkering ook nog een vertrekstimuleringsregeling. Medewerkers die daar gebruik van maken, kunnen geen gebruik maken van de afspraken van het sociaal plan. In de praktijk maken vooral kansrijken op de arbeidsmarkt gebruik van de vertrekstimuleringsregeling.

UItkering
Het onderzoek van AWVN heeft betrekking op 72 sociale plannen die tussen voorjaar 2010 en zomer 2011 zijn afgesloten. Het gaat om sociale plannen in de gehele marktsector. 69 van deze 72 kennen een uitkering toe aan ontslagen medewerkers.

Herplaatsing
In vrijwel alle sociale plannen is behalve voor ontslagvergoedingen ook aandacht voor herplaatsing van werknemers in andere functies. In 49 regelingen zijn afspraken gemaakt over interne herplaatsing, in 71 staan afspraken voor externe plaatsing. In het overgrote deel van deze afspraken neemt de werkgever de kosten voor zijn rekening.

Formule
De formule die kantonrechters toepassen bij ontslagzaken is aantal dienstjaren maal beloning maal correctiefactor (A * B * C). De correctiefactor betreft de weging van het aantal dienstjaren – niet ieder dienstjaar telt even zwaar. De aanpassing van de formule in 2009 had betrekking op deze weging.

Lees ook:
> Ontslag

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  Dit artikel kan worden gezien als een waarschuwing voor hen die als werknemer de arbeidsmarkt (gaan) betreden.

  Werknemers die worden geconfronteerd met (dreigend) ontslag ervaren dat dikwijls in een aanzienlijke aanslag op voor hen bestaande zekerheden.
  Al snel wordt dan, al dan niet terecht, de “slachtofferrol” ingenomen.
  Het is van belang dat werknemers door ontwikkeling, opleiding en training hun (arbeids-)marktwaarde op niveau brengen en houden en daardoor hun “employability” inhoud geven.
  Het vergroten van hun zelfredzaamheid vereist responsibilisering van werknemers. De overgang van een zekere mate van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid is daartoe noodzakelijk.
  Vanuit een “internal locus of control” kan een pro-actieve houding worden gestimuleerd.

  Te lang hebben werknemers in een situatie geleefd waarin zij in een “te afhankelijke” rol van de werkgever zijn terechtgekomen. Dit kan worden gezien als een nawee van dat wat eens de “verzorgingsstaat” is geweest.
  Voor de komende generaties zal steeds duidelijker aandacht moeten worden geschonken aan het behoud door onderhoud van de individuele “arbeidsmarktwaarde” van werknemers.

  Een realistisch vertrouwen in eigen kennis, kunde en mogelijkheden dient daartoe met voorrang de nodige aandacht te krijgen om voor een relatief grote groep werknemers toekomstige problemen te helpen voorkomen.

  Werkgevers kunnen hieraan in het kader van stimulering en facilitering van relevante opleidingen en trainingen van werknemers een substanti?le bijdrage leveren.

 2. Hans van Dongen op

  De kantonrechtersformule is voor de goede orde geen wettelijke (ontslagvergoedings)verplichting, noch is het voor werkgevers verplicht om in een Sociaal Plan/afvloeiingsregeling op te nemen, noch is het overigens voor de rechters verplicht om toe te passen bij ontbindingsprocedures (vandaar dat er bij relatief korte dienstverbanden toch hoge ontslagbedragen uit kunnen komen).

  Het gaat er bij reorganisaties om, om alle belangen afwegende (die van de werkgever; die van de vertrekkende maar ook die van de blijvende werknemer), tot een pakket van maatregelen te komen om de pijn voor alle partijen te verzachten (en de wijze waarop iets geschiedt, is ook van belang voor het reorganisatie- en ontslagacceptatieproces en verwerkingsproces).

  Meer ontslagweetjes: steunpuntarbeidszaken.nl