Reorganiseren? Niet or-advies negeren.

0

Een or heeft terecht negatief geadviseerd over de reorganisatie. In het reorganisatieplan waren te veel onduidelijkheden die ondanks meerdere verzoeken niet zijn opgehelderd.

De or moet voortvarendheid handelen als het voortbestaan op het spel staat maar dat hoeft niet af te doen aan de zorgvuldigheid, oordeelde de Ondernemingskamer.

De situatie

Een landelijk samenwerkingsverband van ouderenbonden, de Unie verkeert in financieel zwaar weer. Het bestuur van de Unie ziet zich genoodzaakt om snel een reorganisatie door te voeren. Het legt – na enig aandringen  – een reorganisatieplan ter advies voor aan de or. Er moeten in ieder geval 10 van de 28 arbeidsplaatsen vervallen.

Het bestuur dringt aan op een snel adviestraject. Maar de or mist informatie en vraagt diverse malen om toelichtingen en aanvullende stukken.  Als die niet doorkomen, adviseert de or negatief over de voorgenomen reorganisatie. Volgens de or is de financiële analyse onvoldoende en het is onduidelijk hoe de functies en activiteiten zullen worden ingericht, terwijl die vrijwel allemaal worden gewijzigd. Ondanks het negatieve advies stuurt het bestuur tien werknemers een brief  met de boodschap dat vanwege de reorganisatie het noodzakelijk is hun arbeidscontract te beëindigen. De or beschouwt dit als een uitvoeringshandeling en beveelt het bestuur iedere verdere uitvoeringshandelingen te staken, omdat onvoldoende op het advies van de or is ingegaan. Op 30 mei 2011 stelt het bestuur de or op de hoogte van haar besluit om de reorganisatie door te zetten.

De vordering

De or en het bestuur zijn het met elkaar eens dat de financiële situatie zo ernstig is dat er snel actie nodig is. Maar omdat het bestuur het or-advies negeert, stapt de or naar de Ondernemingskamer en vordert van de Unie stopzetting van alle uitvoeringshandelingen, met een beroep op schending van het adviesrecht van art. 25 WOR.

Het oordeel

De ondernemingskamer stelt de or in het gelijk. Het bestuur van de Unie moet alle uitvoeringshandelingen stop te zetten. Het is de partijen duidelijk dat de reorganisatie noodzakelijk is en dat haast is geboden, maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid waarmee het adviesrecht van art. 25 WOR moet worden toegepast.

De Unie heeft niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen omdat veel zaken nog niet duidelijk waren. De Ondernemingskamer verwijt beide partijen gebrek aan communicatie maar het bestuur van de Unie draagt daarvoor de meeste verantwoordelijkheid. Het adviesrecht op grond van de WOR is geschonden en het bestuur moet het besluit van 30 mei intrekken en alle handelingen die tot nu toe zijn verricht, terugdraaien.

LJN BR4231
Gerechtshof Amsterdam
Adviesrecht
Hoger beroep
3 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.