Geen informatieplicht aan OR over details ontslagbonussen

2

De ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht over de individuele afvloeiingsregelingen van managementleden maar wel recht op informatie over de invloed van die regelingen op de financiële positie van de onderneming, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter Arnhem.

De situatie

Vakbond De Unie heft het managementteam (MT) van drie leden op. Omdat de OR heeft gehoord dat een van de leden een fors ontslagbonus zou meekrijgen, wil de raad op grond van de Wet Harrewijn informatie over de met de MT-leden getroffen afvloeiingsregelingen. De Unie geeft de informatie niet. De kwestie wordt, zoals bepaald in artikel 36 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (Wor), voorgelegd aan de Algemene bedrijfscommissie (ABC). Die oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat er een regeling is voor ontslagbeleid voor de MT-leden zoals bedoeld in de Wor.

De vordering

De OR vraagt de kantonrechter om te bepalen dat het besluit tot het aangaan van afvloeiingsregelingen nietig is en De Unie te veroordelen tot het informeren van de OR. De centrale vraag is of De Unie verplicht is de OR te informeren over afvloeiingsregelingen en of de OR ook instemmingsrecht heeft over de toekenning daar van.

Het oordeel

Omdat niet vast is komen te staan dàt er afvloeiingsregelingen zijn getroffen, wijst de kantonrechter alle verzoeken van de OR af. Maar voor het geval er wel afspraken zijn gemaakt, wordt het volgende oordeel gegeven: De OR heeft wel recht op informatie over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per inkomensgroep, maar niet over de individuele afspraken. Ook het MT kan als zo’n groep worden gezien. Maar vanwege de privacy moet een groep uit minimaal vijf personen bestaan. Dat betekent dat er alleen informatie hoeft te worden verstrekt over de financiële effecten van de afspraken en niet over de afzonderlijke details. Er bestaat wel van informatieplicht over de invloed van de ontslagbonussen op de financiële positie van de onderneming betreft. Die informatie mag niet te herleiden zijn naar individuen.

Wet Harrewijn

De Wet Harrewijn is geen afzonderlijke wet maar een aanvulling op de Wor. Er zijn in 2006 twee subartikelen toegevoegd aan de regeling over de informatieplicht (artikel 36d en e Wor). Daarin is bepaald dat de ondernemer, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, minstens eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk moet informeren over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken voor de directie, bestuurders en toezichthouders en per groep medewerkers,

Bron: LJN BJ4325
kantonrechter Arnhem
Procedure: eerste aanleg
Datum: 15 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Het is wrang als een vakbond, die in algemene zin opkomt voor transparantie en oprechtheid, zijn OR kennelijk zo onduidelijk informeert dat een procedure voor de rechter noodzakelijk is. Besturen leidt kennelijk tot een specifieke intransparante cultuur die je links en rechts door de maatschappij ziet, of het nou gaat om bestuur van een bank of bestuur van een vakbond.

  2. Alexander, je hebt gelijk dat het wrang is. Ik denk dat dergelijke conflicten bij vakbonden zelfs meer voorkomen dan bij andere werkgevers. Toen ik uitzendkracht bij een vakbond was heb ik ook zo’n conflict meegemaakt waar de honden geen brood van lusten.
    In een bedrijf hebben bestuurder en OR uiteindelijk samen de verantwoordelijkheid om er een gezond bedrijf van te maken, anders houdt het voor werkgever en -nemer op. Bij vakbonden is men zich daar minder van bewust.
    Bovendien zijn de bestuurders van vakbonden semi-politici, niet per se goede bestuurders. En onder de werknemers van een vakbond zijn altijd een flink aantal ervaren actievoerders die het conflict niet uit de weg gaan.