De personeelsvertegenwoordiging

2

In ondernemingen waar 10 tot 50 mensen werken en waar geen
ondernemingsraad is, kan de ondernemer ten behoeve van het overleg met de
werknemers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in het leven
roepen.

De werkgever is verplicht om een pvt in te stellen als meer dan de helft van het personeel aangeeft behoefte te hebben aan een pvt. De pvt wordt geregeld in artikel 35c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

De pvt heeft op basis van de WOR:

 • overlegrecht;
 • informatierecht;
 • adviesrecht;
 • instemmingsrecht.

Waarom een pvt?

De drie belangrijkste voordelen van een personeelsvertegenwoordiging boven een personeelsvergadering zijn:

 • De pvt vertegenwoordigt het personeel en maakt daarmee het omgaan met en ruimte geven aan medezeggenschap minder bewerkelijk. Het is aan de gekozen pvt-leden om de vertegenwoordiging inhoud te geven.

 • Alleen met een pvt (of een ondernemingsraad) kan de ondernemer ten volle profiteren van de mogelijkheden van de Arbeidstijdenwet.

 • Een goed functionerende pvt bevordert de kwaliteit en het draagvlak van de besluitvorming en draagt bij aan de binding van het personeel met de onderneming,.

Overlegrecht

Alle zaken die de onderneming betreffen, zijn bespreekbaar in de overlegvergaderingen van de pvt. Zowel de ondernemer/bestuurder als de pvt-leden kunnen met agendapunten voor de vergadering komen en tijdens de vergadering hun mening geven. Voor wat betreft de werknemers beperkt dit recht zich tot degenen die zes maanden of langer in dienst zijn.

Minimaal één keer per jaar moet de algemene gang van zaken in het bedrijf aan de orde komen. Dat gebeurt met behulp van verplichte informatie over het verleden, heden en toekomst. En verder moeten advies- en instemmingsplichtige onderwerpen ook steeds besproken worden vóór de pvt tot zijn definitief standpunt komt.

Informatierecht

De bestuurder verschaft mondeling of schriftelijk gegevens over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar alsmede over zijn verwachtingen ten aanzien van het komend jaar. Het gaat om zowel financieel-economische als sociale informatie.

Adviesrecht

Ee pvt  heeft het recht de ondernemer advies te geven over voorgenomen besluiten die voor ten minste een vierde deel van het personeel gevolgen hebben op het gebied van:

 • verlies van arbeidsplaatsen;
 • belangrijke verandering van arbeid;
 • belangrijke verandering van arbeidsvoorwaarden;
 • belangrijke verandering van de arbeidsomstandigheden.

Instemmingsrecht

Op enkele onderwerpen heeft de pvt instemmingsrecht. De onderwerpen waarover de pvt instemmingsrecht heeft, zijn:

 • werktijdenregelingen en
 • regelingen aangaande veiligheid, gezondheid, welzijn (arbeidsomstandigheden) en het ziekteverzuim.

Hierbij gelden dezelfde regels als bij ondernemingsraden.

 • Instemming wordt schriftelijk aangevraagd met alle relevante informatie. Nadat het ten minste één keer in het overleg van pvt met bestuurder is besproken, reageert de pvt eveneens schriftelijk.

 • Als de pvt niet instemt, kan alleen de kantonrechter vervangende goedkeuring geven. Daarvóór moet de kwestie eerst aan de eigen bedrijfscommissie zijn voorgelegd.

 • Als het voorstel ondanks het ontbreken van instemming van de pvt of goedkeuring van de kantonrechter toch wordt uitgevoerd, kan de pvt nietigheid inroepen. Het besluit heeft dan geen rechtsgeldigheid meer, niemand hoeft er zich aan te houden.

 • Als ondanks de nietigverklaring het besluit wordt uitgevoerd, kan de pvt via de kantonrechter de uitvoering laten verbieden. Ook hierbij moet eerst de bedrijfscommissie in de gelegenheid worden gesteld te bemiddelen.

Samenstelling pvt

De pvt bestaat uit ten minste drie leden die rechtstreeks zijn gekozen bij geheime schriftelijke stemming door en uit de in de onderneming werkzame personen. De pvt moet uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter kiezen. In verband met noodzakelijke correspondentie en het opbouwen en beheren van het archief lijkt het goed de plaatsvervangend voorzitter tevens de rol van secretaris te geven.

Een disfunctionerend pvt-lid kan zowel op verzoek van de pvt als van de ondernemer uitsluitend door de kantonrechter van de werkzaamheden van de pvt worden uitgesloten.

Faciliteiten

De pvt mag gebruikmaken van alle in de onderneming aanwezige voorzieningen.

 • Vergadertijd is werktijd, maar er moet zoveel mogelijk in de normale werktijd worden vergaderd.

 • Zowel scholingsactiviteiten als  overige vrijstelling voor pvt-werkzaamheden moeten in overleg tussen ondernemer en pvt worden vastgesteld.

 • De pvt kan uitsluitend met toestemming van de ondernemer commissies instellen en (betaalde) deskundigen inhuren.

Rechtsbescherming

Zowel de (oud)leden van de pvt als de initiatiefnemers van een pvt zijn wettelijk beschermd tegen benadeling en ontslag. Bij de ontslagbescherming ligt de bewijslast bij de werkgever, voor het aantonen van andere vormen van benadeling bij de klager.

Elk besluit waarvan de pvt meent dat dit niet in overeenstemming is met de WOR kan na bemiddeling door de bedrijfscommissie worden voorgelegd aan de kantonrechter. De kosten van gerechtelijke procedures zijn steeds voor rekening van de ondernemer en de pvt kan niet tot betaling van de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Mijn werkgever heeft de onderneming in diverse BVs gesplitst met elk minder dan 10 medewerkers. Alles gebeurt in hetzelfde kantoor, zelfde bedrijfspapier, zelfde website, zelfde emailadressen, etc. Is het dan niet gewoon ??n onderneming?

 2. Volgens mij kun je op basis van artikel 3 danwel 4 WOR bepalen of dit aangemerkt kan worden als 1 onderneming. Verder kun je geloof ik ook een verzoek doen aan de onderneming obv artikel 5a lid 2 WOR of ze vrijwillig een ondernemingsraad willen instellen. Succes!