De personeelsvergadering

0

In ondernemingen waar 10 tot 50 mensen werken en waar geen
ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) is, moeten ondernemer of bestuurder en werknemers ten minste twee keer per jaar een overleg voeren over de gang van zaken in het bedrijf. Dit wordt de personeelsvergadering (pv) genoemd.

Deze vorm  van directe medezeggenschap wordt geregeld in artikel 35b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De pv heeft op basis van deze wet:

  • overlegrecht;
  • informatierecht;
  • adviesrecht.
Let op!
In sommige cao’s wordt voor ondernemingen met minder dan 50 medewerkers een pvt of zelfs een or verplicht gesteld. De WOR staat dergelijke bepalingen toe.

Ten minste twee keer per jaar

Twee keer per jaar een personeelsvergadering beleggen is verplicht. Dat wil niet zeggen dat het niet vaker mag. Als ten minste een vierde van het personeel een beargumenteerd verzoek doet, moeten bestuurders en werknemers extra bij elkaar komen.

Organisatie, bijeenroepen en verslag

De vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of de ondernemer. Deze is ook verantwoordelijk voor het bijeenroepen van alle medewerkers, het opstellen van een agenda en het maken van een verslag. Natuurlijk kan hij zich laten assisteren door of deze taken zelfs delegeren naar één of enkele medewerkers. Zodra enkele werknemers extra taken krijgen ten behoeve van de personeelsvergadering ontstaat er een overgang naar de personeelsvertegenwoordiging.

Overlegrecht

Alle zaken die de onderneming betreffen, zijn bespreekbaar in de personeelvergaderingen. Zowel de ondernemer/bestuurder als de medewerkers kunnen met agendapunten voor de vergadering komen en tijdens de vergadering hun mening geven. Voor wat betreft de werknemers beperkt dit recht zich tot degenen die zes maanden of langer in dienst zijn.

Minimaal één keer per jaar moet de algemene gang van zaken in het bedrijf aan de orde komen. Dat gebeurt met behulp van verplichte informatie over het verleden, heden en toekomst. En verder moeten adviesplichtige onderwerpen ook steeds besproken worden.

Informatierecht

De bestuurder verschaft mondeling of schriftelijk gegevens over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar alsmede over zijn verwachtingen ten aanzien van het komend jaar. Het gaat om zowel financieel-economische als sociale informatie.

Adviesrecht

Het personeel heeft het recht de ondernemer advies te geven over voorgenomen besluiten die voor ten minste een vierde deel van het personeel gevolgen hebben op het gebied van:

  • verlies van arbeidsplaatsen;
  • belangrijke verandering van arbeid;
  • belangrijke verandering van arbeidsvoorwaarden;
  • belangrijke verandering van de arbeidsomstandigheden.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.