De ondernemingsraad

1

In ondernemingen met 50 of meer werknemers is de ondernemer op basis van
de WOR, artikel 2, verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

De WOR geeft nadere regels over de taak en bevoegdheden van de or en regelt voorts zaken als geheimhouding, faciliteiten, scholing, deskundig advies en vele andere zaken.

De or heeft op basis van de WOR:

 • overlegrecht;
 • informatierecht;
 • adviesrecht;
 • instemmingsrecht;
 • initiatiefrecht.

Grootte van de raad

Het aantal raadsleden wordt door de WOR gekoppeld aan het aantal werknemer. In goed overleg kunnen ondernemer en or van deze aantallen afwijken.

< 50 werknemers 3 leden  1000-2000 werknemers 15 leden 
50-100 werknemers 5 leden

2000-3000 werknemers 

17 leden 
100-200 werknemers 7 leden  3000-4000 werknemers  19 leden 
200-400 werknemers 9 leden  4000-5000 werknemers  21 leden 
400-600 werknemers 11 leden  5000-6000 werknemers  23 leden 
 600-100 werknemers  13 leden  > 6000 werknemers 

25 leden 

Uitbreiding van bevoegdheden

Er zijn drie wegen waarlangs de bevoegdheden van een or kunnen worden uitgebreid boven het bepaalde in de WOR:

 • Door middel van andere wetten.
 • Ondernemer en or kunnen met elkaar door middel van een schriftelijke ondernemingsovereenkomst extra bevoegdheden overeenkomen.
 • Door een collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden (cao of een publiekrechtelijke regeling).

Informatierecht

De informatierechten zijn vastgelegd in de artikelen 31, 31a, 31b en 31c van de WOR. Het beschikken over relevante informatie is de basis van alle medezeggenschap.

 • Basisinformatie: Gegevens die doorgaans algemeen bekend zijn: rechtsvorm, namen en adressen van de ondernemer of degenen die hem vertegenwoordigen, de bestuurders en hogere leidinggevenden, een organisatieplaatje, vaste leveranciers, schuldeisers en dergelijke.
 • Periodieke informatie: De bestuurder moet de or van tijd tot tijd informeren over de algemene gang van zaken. Het gaat hierbij om financieel-economische en sociale informatie.
 • Gevraagde informatie: De or heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs voor zijn taak nodig heeft. In het ‘redelijkerwijs’ zit de afweging tussen de kosten van de informatieverschaffing en het belang van de informatie voor de specifieke taak die de raad voor ogen heeft.

Adviesrecht

De ondernemingsraad heeft een advies- en beroepsrecht op voorgenomen besluiten betreffende:

 • overdracht van (een onderdeel van) de onderneming;
 • het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming;
 • beëindiging van de werkzaamheden van (een onderdeel van) de onderneming;
 • inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden;
 • reorganisatie;
 • verhuizing;
 • groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten;
 • investeringen;
 • aantrekken van een krediet;
 • verstrekken van een krediet en een zekerheidstelling;
 • invoeren of wijzigen van een technologische voorziening;
 • maatregel met betrekking tot de milieuzorg;
 • risicodragend worden in het kader van de wet Pemba;
 • inschakelen van een externe deskundige over een of meer van bovengenoemde zaken.

Instemmingsrecht

Op basis van het instemmingsrecht kan de or een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen.

Het instemmingsrecht van een or beperkt zich tot het voorgenomen vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling betreffende:

 • pensioenverzekering, winstdeling en sporen;
 • werktijden en vakantie;
 • belonings- en functiewaarderingssysteen;
 • arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim;
 • aanstelling, ontslag en bevordering;
 • personeelsopleiding;
 • personeelsbeoordeling;
 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • werkoverleg;
 • behandeling van klachten;
 • persoonsgegevens;
 • personeelscontrolesysteem.

Initiatiefrecht

Natuurlijk doet een ondernemingsraad zowel gevraagd als ongevraagd voorstellen.

Instelling van een ondernemingsraad

Een ondernemingsraad kan alleen door kandidaatstelling en verkiezing totstandkomen. Dat betekent dat er een reglement moet zijn op basis waarvan de verkiezingen georganiseerd worden. In dit reglement moeten nog enkele andere zaken met betrekking tot de grootte, de samenstelling en de werkwijze van de raad worden geregeld. De eerste keer is zowel het opstellen van een reglement als de uitvoering van de verkiezingen de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Bij vervolgverkiezingen is dit de verantwoordelijkheid van de zittende raad.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Bernard Jansen op

  In een bedrijf zijn nog twee leden van een OR welke niet meer actief is.
  Men wil nu dmv verkiezingen een nieuwe OR in stellen.
  Kan dit zomaar?
  In dit bedrijf moet 5 OR leden zijn.