Bewaking medezeggenschapstraject is taak ondernemer

0

Een onderneming die voor een besluit over het uitbesteden van werk niet het advies van de or afwacht, krijgt het deksel op de neus. De Ondernemingskamer rekent de gebrekkige communicatie over de adviestermijn toe aan de ondernemer en oormerkt het genomen besluit als onredelijk.

De situatie

Op 1 april 2010 vraagt een havenbedrijf uit Rotterdam de ondernemingsraad om advies uit te brengen over het voornemen om een aantal administratieve activiteiten uit te besteden aan een zusterbedrijf. Om financiële en operationele redenen vraagt het bedrijf de ondernemingsraad zo snel mogelijk, in ieder geval voor 15 mei 2010, advies uit te brengen.
In het medezeggenschapsconvenant is opgenomen dat als de ondernemingsraad niet aan een termijn kan voldoen, er schriftelijk nieuwe afspraken worden gemaakt.
De ondernemingsraad geeft aan de adviesaanvraag pas in de vergadering van 18 mei 2010 te kunnen behandelen en dus niet aan de gevraagde termijn te kunnen voldoen.
Tijdens de vergadering op 18 mei 2010 is de adviesaanvraag behandeld en is er ook een beslissing genomen. Voorafgaand aan die vergadering zijn er diverse overleggen geweest, onder andere over de looptijd van het adviestraject maar het is onduidelijk wat er toen precies is afgesproken.
Op 19 mei 2010 stelt het havenbedrijf de ondernemingsraad op de hoogte van het besluit tot uitbesteding. Het bedrijf vindt dat de ondernemingsraad genoeg tijd heeft gehad om de adviesaanvraag te behandelen en dat de gevolgen voor het niet tijdig uitbrengen van het advies voor risico van de ondernemingsraad zijn. Op 20 mei 2010 heeft de ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht.

De vordering

De ondernemingsraad vraagt de ondernemingskamer het besluit tot uitbesteding kennelijk onredelijk te verklaren omdat het is genomen zonder advies van de ondernemingsraad.

Het oordeel

De Ondernemingskamer wijst de vordering van de or toe.
Als uitgangspunt geldt dat de ondernemer pas mag overgaan tot het nemen van het voorgenomen besluit nadat het gevraagde advies is uitgebracht. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar die zijn in deze zaak niet aan de orde.
Het bestreden besluit is voorafgegaan aan gebrekkige communicatie over de adviestermijn. De or had ook het initiatief kunnen nemen door te vragen om meer duidelijkheid over het adviestraject maar de Ondernemingskamer rekent het verwijt van gebrekkige communicatie de onderneming zwaarder aan. De zorgplicht voor de bewaking van het medezeggenschapstraject rust vooral op de ondernemer. De Ondernemingskamer oordeelt dat het havenbedrijf bij de afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Het bestreden besluit is kennelijk onredelijk.

LJN BO5270
Ondernemingkamer Amsterdam
Adviestermijn ondernemingsraad
Eerste aanleg
26 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.