Arbodienstverlening en medezeggenschap

0

Bij de keuze voor een maatwerkoplossing in de arbodienstverlening moet de werkgever rekening houden met het medezeggenschapsorgaan. Zo niet, dan biedt de cao mogelijk uitkomst. De P&O’er doet er goed aan de werkgever hierop te wijzen, want zonder toestemming treedt automatisch de vangnetregeling in werking.

Absoluut vetorecht

De ondernemingraad en personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben een absoluut vetorecht over maatwerk bij de arbodienstverlening. Maakt de cao geen maatwerk mogelijk of weigert de or of PVT in te stemmen met de plannen, dan kan de werkgever alleen proberen alsnog toestemming te krijgen door een nieuw voorstel in te dienen.

Conflicterende regels

Wanneer de werkgever zowel rekening moet houden met een cao als met een afspraak met de or of PVT, gelden in principe de regels van beide. Spreken deze regels elkaar echter tegen, dan wegen de bepalingen in de cao zwaarder.

Keuze van een arbodienst

De or of PVT heeft ook instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst. Of de werkgever nu kiest voor maatwerk of is aangewezen op de vangnetregeling, hij kan geen besluit nemen of een contract afsluiten als hij niet eerst de or of PVT om toestemming heeft gevraagd.

Contract met een arbodienst

De or of PVT heeft ook instemmingsrecht bij de inhoud van het contract met een arbodienst voor zover dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), het preventief medisch onderzoek, het medisch spreekuur of het verzuimbeleid betreft.

Verzuimbeleid

Het medezeggenschapsorgaan heeft vanouds ook instemmingsrecht bij het verzuimbeleid van de onderneming. Het vaststellen of wijzigen van het verzuimbeleid moet altijd in overleg met de ondernemingsraad gebeuren.

Initiatiefrecht

Or en PVT kunnen ook zelf voorstellen lanceren op het gebied van de arbeidsomstandigheden als de werkgever hier niet mee komt. De or kan een schriftelijk voorstel indienen, de PVT kan dit desgewenst ook mondeling doen.

Contact met arbodienstverlener

Het is van belang dat de or of PVT een goed en regelmatig contact heeft met de arbodienstverlener waar de werkgever gebruik van maakt. In de praktijk komt hier helaas vaak weinig van terecht. De P&O’er kan de werknemers erop wijzen dat zij inzichten over arboproblemen die ze op de werkvloer ervaren, kunnen delen met de arbodienstverlener. Het arbobeleid kan hier alleen maar beter van worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.