Adviesrecht Ondernemingsraad: concept sociaal plan voldoende voor adviesaanvraag

0

Ondanks een negatief advies van de OR, besluit het College van B&W in
Amsterdam om een gemeentelijke dienst op te splitsen. De OR gaat in beroep bij
de Ondernemingskamer.

De Dienst Advies en Beheer (DAB) is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam. Het College van B&W (hierna: ‘het College’) heeft op 26 september 2006 opdracht aan een derde gegeven tot een onderzoek naar de mogelijkheden om de onderdelen van DAB elders in de gemeentelijke organisatie onder te brengen.

Op 20 maart 2007 heeft het College een principebesluit genomen om DAB om te vormen tot een Beheerbedrijf Openbare Ruimte (BOR). Het College heeft met de ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) afgesproken dat over de beslissing tot opsplitsing van DAB advies aan de OR zal worden gevraagd als de plannen nader zijn uitgewerkt. Op 3 juli 2007 neemt het College het voorgenomen besluit tot opsplitsing van DAB.

Op 12 juli 2007 is aan de OR advies gevraagd over dit voorgenomen besluit. De OR adviseert negatief. Ondanks het negatieve advies van de OR, neemt het College op 13 november 2007 alsnog het besluit tot opsplitsing van DAB. Hiertegen gaat de OR in beroep bij de Ondernemingskamer.

In zijn verzoekschrift stelt de OR dat het besluit van 13 november 2007 tot opsplitsing van DAB bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet genomen had kunnen worden, omdat zijn negatieve advies onvoldoende is meegewogen in het uiteindelijke besluit.

Uitspraak

De Ondernemingskamer oordeelt dat van de Gemeente mag worden verwacht dat zij een grotere helderheid ter zake het besluitvormingsproces tracht te bereiken. Een dergelijke handelwijze had kunnen bijdragen aan het begrip bij de OR voor het genomen besluit. Het gebrek aan helderheid ter zake het besluitvormingsproces betreft de communicatie met de OR en niet de inhoudelijke kant van de besluitvorming als zodanig en de Ondernemingskamer acht het dan ook niet van dien aard dat het moet leiden tot het oordeel dat de Gemeente in redelijkheid niet tot het bestreden besluit had kunnen komen.

De verscheidene besluiten zijn grotendeels gebaseerd op de door de derde opgestelde rapportages. Nu in deze rapportages tevens de argumenten van de OR zijn betrokken, kan niet gezegd worden dat de argumenten niet bij de besluitvorming zijn betrokken. De uiteindelijke afweging van alle argumenten is echter voorbehouden aan het College.

Voorts oordeelt de Ondernemingskamer dat de Gemeente de verplichting heeft de gevolgen die een besluit naar verwachting zal hebben voor de medewerkers en de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen bij het vragen van een advies aan de OR kenbaar te maken.

De OR heeft volgens de Ondernemingskamer dan ook terecht naar voren gebracht dat het bestaan van een concept sociaal plan als zodanig de Gemeente niet ontslaat van deze verplichting. De Gemeente heeft echter aan deze verplichting voldaan nu ten tijde van het uitbrengen van het advies van de OR een concept sociaal plan was opgesteld, dat het resultaat was van de onderhandelingen van de werknemersorganisaties. Het feit dat de afzonderlijke leden van de werknemersorganisaties uiteindelijk niet met de uitkomst hebben ingestemd, doet hier niets aan af. De Ondernemingskamer wijst het verzoek van de OR af.

Bron: JAR 2008/127

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.