JurisprudentieMag gedetacheerde als ZZP’er verder of is dat concurrentiebeding?

0

Een gedetacheerde medewerker gaat als ZZP’er aan de slag bij de inlener. Volgens de ex-werkgever mag dat niet omdat hij concurrentiebeding heeft. De rechter buigt zich over de vraag of het belemmeringsverbod uit de WAADI ook voor ZZP’ers geldt.

Wat eraan voorafging

Een verpleegkundige komt in 2014 in dienst van FOH, een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als een organisatie-adviesbureau voor het verlenen van advies, training en coaching op het gebied van personeel en autisme. Hij werkt bij meerdere inleners, waaronder een huisartsenpraktijk. In zijn arbeidsovereenkomst is een non-concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen.
De verpleegkundige zegt in 2016 zijn arbeidsovereenkomst met FOH op, omdat hij het niet eens is met de handelswijze van de bestuurder. Hij blijft voor onder andere de huisartsenpraktijk werken, maar dan als ZZP’er. In een kort geding bij de kantonrechter vordert FOH onder meer nakoming van het concurrentiebeding en het relatiebeding en betaling van een boete wegens overtreding van deze bedingen.

Bij de rechter

Zowel de kantonrechter als het hof in hoger beroep oordelen dat de verpleegkundige een boete van 15.000 euro moet betalen wegens overtreding van het concurrentiebeding. De detachering was een terbeschikkingstelling zoals bedoeld in de WAADI. Als de medewerker na afloop van zo’n terbeschikkingstelling in dienst treedt bij de inlener, wordt hij beschermd door het belemmeringsverbod. Dat verbod houdt in dat de detacheerder geen barrières, zoals een concurrentiebeding, mag opwerpen voor de indiensttreding. Maar dit verbod geldt hier niet, volgens de kantonrechter en het hof, omdat verpleegkundige de werkzaamheden niet als werknemer maar als ZZP’er heeft voortgezet.

De Hoge Raad en opnieuw het hof

De verpleegkundige laat het er niet bij zitten en gaat door tot aan de Hoge Raad. Die oordeelt dat het belemmeringsverbod wel geldt. De Nederlandse wetgever heeft volgens de Hoge Raad de bedoeling gehad om het belemmeringsverbod uit de Europese Uitzendrichtlijn direct en exact om te zetten in nationaal recht.
In die richtlijn staat dat het belemmeringsverbod betrekking heeft op het tot stand komen van ‘een arbeidsverhouding’. Ook het belemmeringsverbod uit de WAADI moet dan zo orden uitgelegd. En volgens rechtspraak van het Hof van Justitie bestaat er een arbeidsverhouding als
1) de medewerker gedurende een bepaalde tijd;
2) voor een ander;
3) onder diens leiding;
4) prestaties levert in ruil voor vergoeding.

De voormalige uitzendkracht heeft volgens de Hoge Raad terecht aangevoerd dat de uitleg, en daarmee het oordeel, van de kantonrechter en het hof van art. 9a WAADI onjuist was.

De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof om te beoordelen of de rechtsverhouding van de verpleegkundige met de inlener voldeed aan deze eisen. Het hof beoordeelt de rechtsverhouding inderdaad als een arbeidsverhouding: de werkzaamheden (prestatie) vonden gedurende een bepaalde tijd plaats voor, en onder leiding van de huisartsenpraktijk. De verpleegkundige kreeg er een vergoeding voor. Dus ook deze ZZP’er kan zich volgens het hof beroepen op het belemmeringsverbod. De ex-werkgever kan daardoor geen beroep doen op een schending van het concurrentie- of relatiebeding. En daarmee wordt de werknemer in het gelijk gesteld.

In de praktijk

Als u als werkgever een uitzendkracht in dienst wil nemen, mag een uitzendbureau of de detacheerder dat niet belemmeren met een concurrentiebeding of een relatiebeding. Wat wel mag, is dat de uitlener een ‘redelijke vergoeding’ vraagt aan de inlener. Die vergoeding moet dan vooraf in de overeenkomst tussen uitlener en inlener zijn vastgelegd. Wilt u een ingehuurde uitzendkracht na een tijdje als ZZP’er voor u laten werken,dan is het zinvol om eerst te checken of de arbeidsrelatie die u wilt aangaan voldoet aan de eisen die de Europese uitzendrichtlijn stelt aan een arbeidsverhouding.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:1504, 10 april 2018

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.