Promotieonderzoek flexwerkers met psychische klachten

0

Half april is psychiater Ard van Oosten een driejarig promotieonderzoek gestart naar optimalisering en timing van interventies in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische klachten bij flexwerkers. Het onderzoek getiteld ‘Arbeid als medicijn’ is maatschappelijk relevant door de oververtegenwoordiging van flexwerkers die instromen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

In samenwerking met Acture, private uitvoerder van de Ziektewet, en PsyQ, landelijke aanbieder van psychomedische behandelprogramma’s vanuit de GGZ, wordt gezocht naar effectieve manieren om ‘arbeid als medicijn’ te benutten bij herstel. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de aard en het beloop van arbeidsongeschiktheid, de bevorderende en belemmerende factoren bij herstel en re-integratie, de benodigde interventies, de juiste timing en de kosten en baten van deze interventies. Promotoren zijn prof. dr. Lex Burdorf van het Erasmus MC en prof. dr. Roland Blonk van TNO. Ard van Oosten zal zijn promotieonderzoek uitvoeren in combinatie met zijn werkzaamheden als psychiater in de arbeidsgeneeskundige diagnostiekpoli’s van medisch expertisecentrum Ergatis.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een integraal diagnostisch model ontwikkeld voor de beoordeling van psychische klachten in relatie tot sociaal-maatschappelijke omstandigheden en de belastbaarheid voor arbeid. Daarnaast wordt op basis van reeds bestaande richtlijnen een nieuw protocol geschreven voor herstel en re-integratie van flexwerkers met psychische klachten. Dit wordt ten slotte gevolgd door een pilot waarbij deze nieuwe werkwijze wordt ingezet. Deze nieuwe werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd.

Momenteel is sprake van een onevenredig hoge instroom van flexwerkers in de WIA. Dat wil het kabinet door middel van de Modernisering van de Ziektewet veranderen. Hierbij wordt voor de re-integratie niet langer alleen naar de laatste functie gekeken, maar na een jaar ook naar gangbare arbeid. Verder wordt voor werkgevers de premie die zij moeten betalen afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet.

Wat opvalt is dat de nieuwe maatregelen laat in het traject getroffen worden, waarbij betrokkene al voor langere tijd is uitgevallen. De maatregelen werken als het ware van achter naar voren terwijl vanuit gezondheidsperspectief juist vanaf de eerste ziektedag behoefte is aan de juiste interventies. De inzet van ‘ arbeid als medicijn’ is daar één van.

In de huidige richtlijnen voor de behandeling en begeleiding van uitgevallen werknemers met psychische klachten wordt de terugkeer naar werk zo snel mogelijk vormgegeven. De achterliggende gedachte hierbij is dat snelle terugkeer naar werk bijdraagt aan structuur en een eerder herstel van functioneren zonder dat het de vermindering van klachten belemmert. Die terugkeer naar werk vindt meestal in stappen plaats door een geleidelijke toename in uren en taken waarbij taken soms tijdelijk worden aangepast.

Voor flexwerkers die met psychische klachten uitvallen ontbreekt vaak de benodigde relatie met een werkgever. Er zijn tevens aanwijzingen dat er bij deze groep vaker sprake is van destabiliserende sociaal-maatschappelijke problematiek op het gebied van schulden, huisvesting en relaties. Het ontbreken van werk en stabiliteit leidt mogelijk tot vertraging in behandeling, herstel en hervatting en daardoor tot een onevenredig hoge instroom in de WIA.

Hoe behandeling en begeleiding van deze doelgroep het beste vorm kan worden gegeven in een meer flexibel georganiseerde arbeidsmarkt is nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht hierin kan bijdragen aan oplossingsrichtingen voor dit maatschappelijke probleem. Het is daarom van belang om de huidige richtlijnen voor flexwerkers aan te passen en een protocol te ontwikkelen dat bij uitval gehanteerd kan worden om het herstel van flexwerkers te bevorderen en hun arbeidsongeschiktheid waar mogelijk te beperken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.