Hoe worden HR en innovatie een koppel?

2

De verbanden tussen mens en werk en tussen werken en leren veranderen fundamenteel. Nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen zijn nodig. Dat betekent: innoveren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor HR-professionals want zij adviseren over gedrag en over de inzet van instrumenten om wenselijk gedrag te stimuleren. Hoe worden HR en innovatie een koppel?

Reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie, Het Nieuwe Werken, herstructurering: de gemene deler is organisatieverandering. De HR-professional wordt verandermanager. Lees welke kansen HR-professionals moeten pakken om innovatiekracht te stimuleren.

Talentmanagement
Onderzoek of het personeelsbeleid creatief gedrag stimuleert dan wel ontmoedigt. Breng dit voor elk onderdeel van het personeelsbeleid in beeld. Als iemand zegt “mijn medewerkers zijn niet creatief”, durf dan te kijken naar de context waarin de medewerkers werken. Creëer dan de juiste context voor deze medewerkers. Werk met duidelijke verwachtingen en koppel daar doelstellingen aan. Zorg dat het veilig is om te experimenten en fouten te maken. Dus zorg ervoor dat het veilig is om te leren. Leer medewerkers hun gemoedsinstelling herkennen zodat ze kunnen switchen tussen creatieve taken en routine taken. Medewerkers zijn creatiever als hun job uitdagend is en als ze autonomie vinden en ondersteund worden. Laat ze niet vastlopen in een job waar controle de scepter zwaait.
Bundel de krachten van medewerkers op een efficiënte manier. Kies voor heterogeniteit in kennis en expertise. Wanneer iedereen met zijn expertise naar een gemeenschappelijk doel kan streven, stijgt de creativiteit en ontstaan er ook innovatieve ideeën.
Zorg dat je in de selectie van personeel rekening houdt met creatief potentieel. Je kan binnen het klassieke assessment een test voor het creatieve potentieel opnemen.

Ideeënmanagement
Beheer een database met de ideeën die in de organisatie zijn aangedragen. Ontwikkel een systeem van kengetallen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het ideeënmanagement.

Individuele keuzevrijheid
Ondernemende en gemotiveerde medewerkers zijn de drijvende kracht achter innovatie. Bedenk dat enthousiast personeel innovatie tot leven brengt. Daarom is het slim om te investeren in het informeren en opleiden van de medewerkers.
De komende jaren ligt de nadruk op de inzet en ontwikkeling van talent. Zorg voor een positieve benadering waarbij medewerkers zelf vorm en inhoud geven aan hun eigen functie. Daarmee nemen we ook afscheid van het strakke keurslijf dat de functiebeschrijving is geworden.
Stimuleer dat  medewerkers tijdelijk ergens anders in het bedrijf gaan werken. Het zorgt niet alleen voor ervaringsverrijking op maar levert ook kruisbestuiving op. Maak in het verlengde daarvan afspraken over de balans werk/privé en arbeidsvoorwaarden. Dit wordt steeds meer individueel maatwerk.

Leiderschap
Door innovatie verandert leiderschap. Innovatie daagt managers uit om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. De HR-professionals spelen daarin een belangrijke rol maar moeten ook zelf leiderschap gaan tonen. Dat is nodig om marktontwikkelingen te kunnen vertalen naar de samenwerking binnen de organisatie. Bovendien speelt leiderschap een cruciale rol bij de ontwikkeling van talenten en de samenwerking.

Integriteit
Door de flexibilisering van arbeidsverhoudingen en trends als Het Nieuwe Werken is het belang van integriteit toegenomen. Het is een belangrijk onderwerp omdat HR-professionals zich begeven op het snijvlak van mens en werk, persoonlijk en professioneel. Om in je organisatie te kunnen adviseren over integriteit en professionalisering moet je je bewust zijn van je rol en de impact ervan. Besteed dus aandacht aan integriteit.

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken is in opmars. Het zorgt voor een sterke mate van onafhankelijkheid en een groeiende flexibiliteit van medewerkers. Het Nieuwe Werken vraagt behoorlijk veel van organisatie want je moet de mogelijkheden tot zelfontplooiing, talentontwikkeling en flexibilisering van de arbeidsrelatie uiteraard faciliteren om Het Nieuwe Werken te laten slagen. Sturen op vertrouwen is daarbij het toverwoord. Dit betekent dat je de medewerkers de ruimte laat om naar eigen inzicht invulling te geven aan een breed takenpakket. Daarnaast betekent het dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun persoonlijke doelstellingen laten aansluiten op de organisatiedoelstellingen. Het management moet daarvoor de middelen creëren om hechte sociale netwerken tussen medewerkers, intensieve samenwerking en uitgebreide kennisuitwisseling mogelijk te maken. Het uitdragen van een heldere en uitdagende visie door het management speelt daarbij een cruciale rol. De HR-professional zal zich dan meer tot een strategisch business partner moeten ontwikkelen. Het Nieuwe Werken is namelijk een strategisch-tactisch aspect van het HR-werkgebied. De HR-professional moet dan antwoord geven op vragen als ‘Hoe stuur je medewerkers aan die op afstand uitvoering geven aan hun werkzaamheden?’, ‘Hoe zie je erop toe dat de organisatiedoelstellingen worden behaald als medewerkers op hun eigen manier invulling kunnen geven aan hun taken?’, ‘Hoe behoud je de samenhang binnen de relatie tussen werkgever en werknemer?’ en ‘Hoe zorg je dat de organisatiecultuur gehandhaafd blijft?’

Deze ambitie is geen sinecure omdat de HR-professional veelal volledig in beslag wordt genomen door de dagelijkse activiteiten en administratieve taken. Een oplossing die het beheer van HR-processen vereenvoudigt kan een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld e-HRM.

E-HRM
Met e-HRM breng je het HR-werk terug naar de kern. De HR-professional kan dan datgene doen waarvoor hij is opgeleid: adviseren en begeleiden van mensen, creëren van visie en uitstippelen van beleid. Doordat je administratieve HR-taken volledig automatiseert en in de lijn legt bespaar je tijd en geld. Bedrijven die e-HRM met open armen ontvangen creëren een bedrijfscultuur die helemaal bij deze tijd past.
E-HRM is ook een communicatiemiddel waarmee je medewerkers en afdelingen met elkaar verbindt. De nieuwe generatie wil weten wat er speelt, wil meedenken en meebeslissen op alle niveaus. Je vergroot de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Onderzoek de medewerkerstevredenheid. Neem in je onderzoek de vraag op: ‘vind je dat er op je afdeling genoeg geluisterd wordt naar je ideeën over verbetering en vernieuwing in het werk?’ Bespreek het antwoord op deze vraag met de leidinggevenden.
Door het delen van informatie verkleint e-HRM de afstand tussen directie en medewerkers en tussen afdelingen. Het  vergroot tegelijkertijd het draagvlak en commitment binnen een organisatie. Je zorgt op deze manier voor goed werkgeverschap. De nieuwe generatie doet alles op internet, gebruikt Facebook en verwacht dat een werkgever hierop aansluit.

Verloning en erkenning
Als je innovatie wilt stimuleren en verhogen, denk dan aan verloningen die niet langer gerelateerd zijn aan de functie, of op basis van anciënniteit. Maar denk na over verloning op korte en lange termijn, en over individuele verloning ten opzichte van teamverloning. Zet ook in op erkenning. Llaat medewerkers hun ideeën presenteren. Waardeer elke vorm van ondernemerschap. Creëer een omgeving waar feedback in alle richtingen kan en waar elk idee waardevol is.

Lees ook: ‘Sociale innovatie: wat is dat precies?‘ en ‘Duurzaam personeelsbeleid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. H Verlinden op

  De Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar de vraag hoe HRM activiteiten de innovatiecapaciteit van bedrijven in Nederland kunnen bevorderen. De uitkomsten leveren inzichten op waarmee organisaties de effectiviteit van hun HRM beleid kunnen verbeteren om het innovatievermogen (en dus hun slagkracht) te optimaliseren.
  Voor het onderzoek is medewerking nodig van organisaties met meer dan 100 werknemers. Organisaties die graag willen deelnemen kunnen contact opnemen met de coördinator van dit onderzoek: Roel Schouteten: r.schouteten@fm.ru.nl;
  Meer informatie kunt U vinden op: http://www.ru.nl/imr/hrminnovatie. Hier kunt U zich ook aanmelden.
  Als tegenprestatie voor deelname bieden we uiteraard een samenvatting van het onderzoek maar ook een benchmark aan. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens een conferentie, die in samenwerking met de NVP, Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling op 13 november 2014 wordt georganiseerd. Deelnemers aan het onderzoek worden daarvoor uitgenodigd.

 2. Kamiel Rietsema op

  Ben het helemaal mee eens dat HR en innovatie een koppel vormen. Hoe komt het dat uit onderzoek toch blijkt dat weinig HRM?ers zich met innovatie bezighouden? Terwijl je klein kan beginnen met een aantal quick wins die een voedingsbodem voor innovatie creëren:

  -let bij je recruitment op een innovatief profiel (creatief, onderzoekend, initiatief);
  -betrek alle medewerkers, ook flexwerkers, bij innovatie;
  -stimuleer creativiteit door vertrouwen te geven, toon betrokkenheid en sta open voor ongebruikelijke ideeën;
  -investeer in opleidingen om creativiteit te bevorderen en geef medewerkers een eigen ontwikkelbudget;
  -via open-innovatie en co-creatie met klanten, leveranciers, distributeurs en onderwijsinstellingen ideeën uitwisselen;
  -organiseer innovatie events waar medewerkers kunnen sparren over ideeën, nodig externen uit die iets vertellen over innovatie;
  -creëer multidisciplinaire teams, laat mensen buiten hun eigen functie kijken, doe aan job-crafting. Het Nieuwe Werken kan helpen in work-life balans, maar pas op, want voor het scheppen van een creatieve sfeer moet je elkaar regelmatig ontmoeten;
  -organiseer jaarlijks de ?Week van de uitwisseling? waar medewerkers meelopen met een collega van een andere afdeling, of zelfs een klant of leverancier;
  -kijk naar lange termijn, draag visie uit en creëer een informeel management. Stimuleer Management by walking arround en leg je oor te luisteren op de werkvloer.

  Kamiel Rietsema
  Optines Consultancy