Checklist pesten

1

Pesten op het werk komt vaker voor dan je denkt. De gevolgen zijn groot: pesten leidt jaarlijks tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen. Gepeste werknemers gaan met minder plezier naar hun werk.

1. Vormen

Schrikbarend veel werknemers geven aan dat ze op hun werk structureel minimaal een keer per week, gedurende zeker een half jaar worden gepest. Pesten kan veel verschillende vormen aannemen. Werknemers maken bijvoorbeeld grapjes ten koste van of vervelende opmerkingen over een collega. Ook kunnen werknemers worden beledigd, genegeerd of openlijk terechtgewezen. Daarnaast komt roddelen, kritiek uiten op iemands leven of het beschadigen van eigendommen vaak voor.

2. Gevolgen

Pesten heeft grote gevolgen voor de gezondheid van werknemers. Gepeste werknemers gaan met minder plezier naar hun werk. Ze presteren minder en lopen meer risico op ongelukken. Ook melden werknemers die worden gepest zich vaker ziek; ze verzuimen drie keer meer dan hun collega’s. Mensen die gepest worden kunnen ook lichamelijke klachten krijgen, zoals hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slaapstoornissen.

3. Arbowet

De Arbowet schaart pesten onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn dan ook verplicht om beleid te voeren dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting, dus ook pesten, te voorkomen en te beperken. Het Arbobesluit verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in de RI&E. Bedrijven moeten in het Plan van Aanpak maatregelen opnemen om pesten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om werknemers voor te lichten over de risico’s en maatregelen op dit vlak.

4. Overige bescherming

Het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers ook tegen pestgedrag. Bedrijven hebben op grond van artikel 7:658 een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. De werkgever moet zich bovendien als een goed werkgever gedragen. Werknemers die worden gepest op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, burgerlijke staat of hetero- of homoseksuele gerichtheid, worden ook beschermd door de Wet Gelijke Behandeling. Zij kunnen in dat geval een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

5. Maatregelen

De volgende maatregelen gaan pesten op het werk tegen:

– Maak werknemers duidelijk dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd.
– Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende over pesten kunnen praten.
– Stel een vertrouwenspersoon in en informeer de werknemers hierover.
– Geef zelf het goede voorbeeld.

6. Rol collega’s

Werknemers die zien dat een collega wordt gepest, hebben ook een verantwoordelijkheid. Zij kunnen:

– het slachtoffer steunen en de dader op zijn gedrag aanspreken;
– medestanders zoeken onder collega’s;
– de positieve kanten van het slachtoffer benoemen;
– de dader niet belonen voor zijn gedrag door bijvoorbeeld mee te lachen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Paul Kemperman op

    In zijn kamerbrief van 9 april 2014 geeft minister Asscher aan dat een werkgever op grond van artikel 32 van de Arbowet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het niet optreden tegen pesten op het werk en dergelijke. Helaas wordt dit artikel nooit toegepast.