Live updates coronacrisis: verlenging en uitbreiding noodpakket

0

Op deze pagina vind je de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot. Verder vind je overige nieuwsupdates omtrent de coronacrisis.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
20 mei 2020

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen:

 • Kunnen hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
 • Kunnen alleen aanspraak maken op een tegemoetkoming als het huishouden met een inkomen onder het sociaal minimum ligt.
 • Moeten melden dat er bij het bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Aanpassing en verlenging NOW-regeling
20 mei 2020

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

 • De vaste opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • Dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen.
 • Met vakbonden overleggen als bedrijven voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.
 • Verplicht werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

 

Verlenging belastingmaatregelen
20 mei 2020

 • De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.
 • De versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers wordt tot 1 september 2020 verlengd.
 • De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen wordt tot 1 september 2020 verlengd.
 • Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling.
 • Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.
 • Belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
20 mei 2020

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) krijgen bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Coronakredietverlenging aan ondernemers
20 mei 2020

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om:

 • De coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB)
 • De Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)
 • De nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC)
 • Het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

 

Aantal vacatures daalt met 60%
20 mei 2020

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 waren er 60.000 vacatures minder dan een kwartaal eerder, een afname van 21%. Het gemiddelde aantal banen groeide met 23.000, aanzienlijk minder dan in de voorgaande kwartalen. Het gemiddelde aantal werklozen daalde in het eerste kwartaal met 39.000. Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning op de arbeidsmarkt terug naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal waren dat er nog 91. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Aantal werkenden in recordtempo gedaald
20 mei 2020

Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds er maandelijkse cijfers over worden bijgehouden. Dat meldt het CBS. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen. Vorige maand daalde het aantal mensen met een baan met 160.000 naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds het CBS in 2003 begon met het bijhouden van maandcijfers. Het aantal werklozen bedroeg 314.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 3,4 procent. Dat was in maart nog 2,9 procent.

Nieuw steunpakket: meer compensatie voor vaste lasten bedrijven
19 mei 2020

Bedrijven die het zwaar hebben door de coronacrisis krijgen meer compensatie voor hun vaste lasten. Hiermee wil het kabinet bedrijven tegemoetkomen waar de omzet voor een groot deel, of helemaal is weggevallen. Momenteel gaat het om een bedrag van 4000 euro, maar dat kan vanaf juni oplopen tot 20.000 euro. Het nieuwe steunpakket gaat voor drie maanden gelden: juni, juli en augustus.

FNV: zorgmedewerkers moeten nog steeds onbeschermd werken
19 mei 2020

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen onderzoek onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar 60 procent bescherming zegt te missen.

In ziekenhuizen moet volgens de bond een op de drie werknemers zonder beschermingsmiddelen werken, in de kraamzorg een op de zes. ‘Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer erom vraagt’, aldus FNV.

Arbeidsmarkt ligt steeds: meer cv’s, maar niet meer werk
15 mei 2020

Volgens de HR-directeur van Lidl, Sophie Jaspers, staat de arbeidsmarkt door de coronacrisis weer even stil. ‘Dat zien wij nu al. We krijgen veel cv’s binnen, maar onze mensen blijven ook even iets meer zitten waar ze zitten. Dat snap ik ook wel want het zijn natuurlijk best onzekere tijden. We bieden sinds de crisis onze opleidingsprogramma’s zoveel mogelijk online aan. Zo kan iedereen ook vanuit huis, ook tijdens deze crisis, de blik op de toekomst richten en komen we er hopelijk samen weer sterker uit.’

Van protocol naar arbocatalogus
15 mei 2020

Sociale partners zijn druk bezig met het opstellen van coronaprotocollen voor hun sector. Meldt Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin geven zij aan hoe zij het werken tijdens de coronacrisis in hun branche of sector zo verantwoord mogelijk willen doen. Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving  en ontslaat niet van de verplichting voor ieder bedrijf of instelling om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en instellingen in hun RI&E het coronarisico onderkennen en een plan van aanpak hebben. Bedrijven hebben ook baat bij een Branche RI&E of een op te stellen “Corona-”arbocatalogus voor een sector of branche.

De Inspectie gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus ook als referentie bij de handhaving.Voor bedrijven is het van belang dat de toetsing door de Inspectie SZW snel plaatsvindt. De Inspectie heeft, gelet op de urgentie, besloten voor deze aanvragen een zeer korte doorlooptijd te hanteren. We hanteren in beginsel maximaal vijf werkdagen vanaf ontvangst door de Inspectie SZW.

Tijdelijke uitkering voor flexwerkers
14 mei 2020

Het kabinet wil flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis drie maanden een uitkering van 600 euro geven. Mits mogelijk moet UWV de maatregel uitvoeren. Dit meldt PW De Gids in haar liveblog. Er zijn meerdere opties bekeken om flexwerkers tegemoet te komen, maar dit was de enige maatregel die uitvoerbaar is. De Tweede Kamer moet zich er ook nog over uitspreken. Een deel van de flexwerkers kan gewoon een WW-uitkering krijgen, maar er valt ook een groep tussen wal en schip.

Cao-onderhandelingen liggen bijna stil
13 mei 2020

De coronacrisis heeft ook impact op onderhandelingen over nieuwe cao’s. Volgens de AWVN werden in april maar zes cao’s afgesloten waar dat er doorgaans tientallen zijn. Zo bedroeg de gemiddelde afgesproken loonstijging in april 2,4%. Dat is volgens de AWVN ver onder het gemiddelde van 3%. De AWVN is betrokken bij bijna alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s. De adviseur denkt dat het aprilcijfer het eerste is in een reeks van lagere maandgemiddelden. Maar momenteel liggen de meeste overleggen over nieuwe arbeidsvoorwaarden stil.

Discussie omtrent afschaffing ‘ontslagboete’
12 mei 2020

Minister Koolmees: ‘Werkgevers die gebruikmaken van loonkostensubsidie via de NOW-regeling mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dat kan nodig zijn om andere banen in het bedrijf te behouden. Bedrijven moeten kunnen herstructureren.’ Topambtenaren vinden echter dat de boete voor het ontslaan van werknemers door bedrijven die overheidssteun krijgen vanwege het coronavirus, moet blijven bestaan. Ze waarschuwen dat dat het draagvlak voor het coronabeleid van het kabinet kan verminderen. Dat meldt RTLZ. Verder zijn de ambtenaren kritisch over de snelheid waarmee minister Grapperhaus (Justitie) een nieuwe coronanoodwet in elkaar wil zetten. Die wet is nodig omdat de coronamaatregelen nu worden gehandhaafd op basis van gemeentelijke noodverordeningen.

Organisaties vrezen voor voortbestaan door coronacrisis
12 mei 2020

Veel niet-financiële bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Dit blijkt uit onder zoek van het CBS. Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan een jaar duren, verwacht 60% dat hun bedrijf geen stand houdt. Een ruime meerderheid van ondernemers gaat verder uit van afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis.

Eerdere corona liveblogs:

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.