Transitievergoeding wel of niet verdisconteren in salaris?

1

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: is het mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer?

In de wetsgeschiedenis wordt op de vraag of de transitievergoeding in het salaris kan worden verdisconteerd geen antwoord gegeven. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren.

Transitievergoeding

Als de transitievergoeding verdisconteerd zou worden in het salaris, dan betaalt de werkgever in feite maandelijks een bedrag dat hij (nog) niet verschuldigd is. Op het moment waarop de werkgever de transitievergoeding wel verschuldigd is, zal hij zich op het standpunt moeten stellen dat de betalingen die hij (maandelijks via het salaris) heeft gedaan in mindering strekken op de op dat moment verschuldigde transitievergoeding.

Of dat kan is maar zeer de vraag. In artikel 7:673 lid 6 BW staat opgesomd welke kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding. Dat zijn outplacementkosten en/of inzetbaarheidskosten. Het vooruitbetalen van de transitievergoeding kan hoogstwaarschijnlijk onder geen van beide worden geschaard; noch onder de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen, noch onder de mogelijkheid om geen transitievergoeding verschuldigd te zijn.

Met heel veel fantasie zou een werkgever een constructie kunnen bedenken waardoor het verdisconteren van de transitievergoeding in het salaris zou kunnen worden geschaard onder ‘inzetbaarheidskosten’, maar dan is wel noodzakelijk dat aan de regels die daarover in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op de transitievergoeding staan wordt voldaan.

Verdisconteer niet

Ons advies is om de transitievergoeding niet in het salaris te verdisconteren. Het risico is namelijk aanwezig dat de werkgever aan het einde van de rit alsnog de transitievergoeding verschuldigd is en dus dubbel moet betalen. Sterker nog, de kans is zelfs groot dat bij het berekenen van de transitievergoeding het salaris inclusief het deel dat voor de transitievergoeding was bedoeld als uitgangspunt wordt genomen, waardoor de werkgever zelfs nog duurder uit is.

Ook bedrijfseconomisch gezien is het verdisconteren van de transitievergoeding in het salaris niet gunstig. Het is tijdens het dienstverband immers nog helemaal niet zeker is of de transitievergoeding überhaupt betaald hoeft te worden. Als de werknemer bijvoorbeeld zelf ontslag neemt omdat hij elders gaat werken of als het dienstverband binnen 24 maanden eindigt, dan is de werkgever helemaal geen transitievergoeding verschuldigd.

Reserveer wel

Om te voorkomen dat werkgevers voor onaangename financiële tegenvallers komen te staan, is het wel verstandig om te reserveren voor transitievergoedingen. Op basis van personeelsbestand en uitstroomgegevens vanuit het verleden kan een goede inschatting worden gemaakt van de kosten voor in de toekomst te betalen transitievergoedingen. In plaats van het verdisconteren van de transitievergoeding in de salarissen kunnen werkgevers dat geld beter gebruiken om te reserveren voor het uitbetalen van toekomstige transitievergoedingen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Geert Jan Eissens op

    wat ik een beetje mis in de artikel is de drijfveer om dit überhaupt te willen. Wat maakt dat bedrijven dit overwegen denk je?