Minimumloon 2008

0

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet tenminste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli 2008 gestegen. Het bruto wettelijk minimumloon voor een werknemer vanaf 23 jaar bedraagt per 1 juli 2008 € 1.356,60,- per maand, € 313,05 per week en € 62,61 per dag.

per maand € 1.356,60
per week € 313,05
per dag € 62,61


Opbouw minimum(jeugd)loon

Het wettelijk minimum(jeugd)loon gaat uit van het bruto loon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. Dit loon wordt aan de werknemer uitbetaald over de afgesproken betalingstermijn: per week of per maand.

Dat bruto loon kan uit verschillende uit geld bestaande elementen zijn opgebouwd:

 • contractueel overeengekomen (basis)loon
 • toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst, werkomstandigheden
 • vaste beloningen voor de omzet die de werknemer maakt en die elke betalingstermijn worden uitgekeerd
 • beloningen van derden die uit het werk voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, en waarover een regeling is getroffen tussen werkgever en werknemer

Het totaal van deze bedragen mag dus niet minder zijn dan het minimumloon. Aan de andere kant tellen sommige inkomsten in geld niet mee bij de bepaling van het minimum(jeugd)loon:

 • geld verdiend met overwerk
 • vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet
 • uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt)
 • vergoedingen voor kosten die de werknemer voor zijn werk heeft moeten maken eindejaarsuitkeringen
 • werkgeversbijdrage in ziektekosten naar boven

Minder dan minimumloon?

Betaalt een werkgever een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt hij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat de werkgever het achterstallige loon alsnog betaalt. Voor achterstallige vakantiebijslag is die termijn korter: twee jaar. De onderbetaalde werknemer kan hierover een rechtzaak tegen de werkgever beginnen. Hij kan ook een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Boete

Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer. Ook kan de Arbeidsinspectie deze werkgevers een dwangsom opleggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.