Zorgplicht werkgever na seksuele intimidatie

0

Een werkneemster raakt arbeidsongeschikt na seksuele intimidatie. Door het
ontbreken van een passende functie, wordt een re-integratietraject tweede spoor
opgestart. Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst na uitblijven van resultaat.
Werkneemster stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is.

Werkneemster is sinds 25 september 2000 als keetdame/koffiejuffrouw in dienst bij Dura Vermeer Infrastructuur B.V. Op 15 april 2005 heeft werkneemster zich in overspannen toestand ziek gemeld en gemeld dat zij geruime tijd ongewenst seksueel bejegend werd door een projectleider van werkgever.

Werkgever heeft de projectleider direct op non-actief gesteld en de beschuldiging door een extern bureau laten onderzoeken. Dit bureau heeft geadviseerd de projectleider schriftelijk te berispen, hem te verstaan te geven dat bij herhaling ontslag zou volgen en hem voortaan niet meer als leidinggevende van vrouwen te laten fungeren. Werkgever heeft dit advies opgevolgd.

Re-integratie

Werkgever heeft werkneemster aangeboden om in juni 2005 op neutraal terrein als keetdame te re-integreren. Werkneemster voelde zich daartoe nog niet in staat. Uit onderzoek van een arbeidsdeskundige is gebleken dat er binnen de organisatie van werkgever geen blijvende passende functies voor werkneemster zijn.

In maart/april 2006 is een re-integratietraject tweede spoor opgestart. Vanwege aanhoudende psychische klachten van werkneemster is dit traject zonder resultaat gebleven. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst na verkregen vergunning van CWI wegens langdurige arbeidsongeschikt opgezegd tegen 1 september 2007.

Werkneemster stelt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag en vordert schadevergoeding wegens inkomstenderving en pensioenschade, vermeerderd met de wettelijke rente.

Arbeidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid

Vast komt te staan dat de seksuele intimidatie de arbeidsongeschikt heeft veroorzaakt, zodat sprake is van arbeidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Indien een werkgever tekortschiet in de nakoming van zijn zorgplicht, is hij schadeplichtig jegens de werknemer die slachtoffer van seksuele intimidatie is geworden.

Schuldaansprakelijkheid

Het gaat hierbij echter om een schuldaansprakelijkheid, niet om een risicoaansprakelijkheid. Werkgever was niet van de situatie op de hoogte, onder andere doordat werkneemster, ondanks de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, langdurig heeft gezwegen. Zodra werkneemster werkgever heeft ingelicht, heeft werkgever adequate maatregelen getroffen.

Zorgplicht

De kantonrechter oordeelt dat werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Werkgever heeft zich voldoende ingespannen om werkneemster te laten re-integreren. Voorts heeft werkgever het salaris van werkneemster langer volledig doorbetaald dan volgens de wet en cao vereist is en heeft aan werkneemster bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een compensatie voor inkomensderving ad € 5.000,- betaald.

De kantonrechter acht het ontslag niet kennelijk onredelijk. De vordering van werkneemster wordt afgewezen.

Bron: LJN BG4499
Kantonrechter Haarlem
Datum: 12-11-2008 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.