Wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden

0

Het is de bedoeling dat werknemers de uren van de werkweek straks makkelijker kunnen aanpassen. De (toenmalige) minister van Sociale Zaken heeft op 11 augustus 2011 hierover een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In overleg met de sociale partners wordt bekeken of dit wetsvoorstel aanvullingen behoeft. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel?

Het is de bedoeling dat het aangepaste wetsvoorstel in het derde kwartaal van 2013 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Indiening bij de Eerste Kamer staat gepland voor het eerste kwartaal van 2014. De wet zou dan op 1 juli 2014 in werking moeten treden.

mr. Ingrid Kooijman stelt op P&Oactueel Connect de vraag:

Voorzien jullie een stroom aan verzoeken, of arbeidsrechtelijke conflicten hierover? Of past dit voorstel juist goed bij de huidige praktijk? Discussieer mee.

Het huidige wetsvoorstel in het kort

 • Aanpassingen in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
  De wachttijd voor het indienen van een verzoek wordt verkort van twee jaar naar één jaar.
  Binnen de wachttijd kan een nieuw verzoek worden ingediend als sprake is van onvoorziene omstandigheden.
  De voorwaarde dat de werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij een verzoek indient komt te vervallen.  De voorwaarde dat het verzoek minimaal vier maanden voor de beoogde aanpassing moet worden ingediend komt te vervallen. Het wordt ook mogelijk om een tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur te verzoeken.
 • Ouderschapsverlof
  De werknemer zal het ouderschapsverlof in het vervolg op elke gewenste wijze mogen opnemen, mits daarbij geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever in het geding zijn.
  De voorwaarde dat een werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij aanspraak kan maken op ouderschapsverlof, wordt geschrapt.
  Als de werknemer daarom verzoekt dient de voormalig werkgever opgave te doen van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever.
 • Pleegzorg- en adoptieverlof
  De opnametermijn wordt uitgebreid van achttien weken naar zesentwintig weken. De opname zelf wordt geflexibiliseerd, het verlof van vier weken hoeft niet meer volledig en aaneensluitend te worden opgenomen, maar kan in overleg met de werkgever ook op een andere manier worden opgenomen.
 • Langdurend zorgverlof
  Uitbreiding van de kring van personen waarvoor werknemers het verlof mogen opnemen met diegenen die wel deel uitmaken van hun huishouding, maar die niet hun ouder, kind of partner zijn. Flexibilisering van de wijze van opname, de wettelijke beperkingen ten aanzien van de spreiding en opname van het verlof zullen vervallen.
 • Kortdurend zorgverlof
  Uitbreiding van de kring van personen waarvoor werknemers het verlof mogen opnemen met diegenen die wel deel uitmaken van hun huishouding, maar die niet hun ouder, kind of partner zijn.
 • Verlenging bevallingsverlof bij ziekenhuisopname
  Als het kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, wordt het bevallingsverlof verlengd
 • Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
  Het wetsvoorstel voorziet vooral in een verduidelijking van de huidige omschrijving

Achtergrond van het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel bevat aanpassingen van de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur dienen om de combinatie van arbeid en andere verantwoordelijkheden mogelijk te maken. Met dit wetsvoorstel wil de regering de gebruiksmogelijkheden van beide wetten vergroten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.