Werkgever ook aansprakelijk voor schade vrijwilligers

2

De werkgeversaansprakelijkheid strekt zich ook uit tot vrijwilligers en zzp’ers. Zij hebben recht op dezelfde bescherming als werknemers en mogen niet de dupe worden van de keuze van de werkgever om hen geen arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De situatie

Een vrijwilligster bij een manege mag als tegenprestatie voor haar werk tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een paard van de manege. In 2008 valt ze tijdens haar vrijwilligerswerk van een paard en loopt daarbij blijvend letsel op. Ze stelt de manege aansprakelijk voor haar materiële en immateriële schade. De werkgever is volgens de werkneemster aansprakelijk op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel op grond van de zorgplicht voor werknemers en andere werkzame personen binnen het bedrijf (art. 7:658 lid 4 BW*). De kantonrechter wijst de vorderingen van de vrijwilligster toe op grond van de zorgplicht van de werkgever.

In hoger beroep

De manege gaat in hoger beroep. Er lag geen profijtbeginsel ten grondslag aan de inschakeling van de vrijwilligster. Het was een sportieve bezigheid die verband hield met het privé-team van de eigenaar van de manege. Ook vind de manege dat de rechter de schending van de zorgplicht niet goed heeft gemotiveerd.

Het oordeel

Het hof laat het vonnis van de kantonrechter in stand. De werkzaamheden die de vrijwilligster deed, behoren tot de werkzaamheden van de manage. Dat is onder meer af te leiden uit de website van de manege. Het hof verwijst ook naar de wetsgeschiedenis: met het wetsartikel over de werkgeversaansprakelijkheid is beoogd de vrijheid van de werkgever om mensen al dan niet betaald in te zetten, geen invloed te laten hebben op de rechtspositie van die mensen als ze betrokken raken bij een arbeidsongeval. 
De klacht dat de rechtbank de schending van de zorgplicht niet voldoende heeft gemotiveerd, heeft de manege niet voldoende onderbouwd, oordeelt de rechter. Daarnaast is voor verval van de aansprakelijkheid van de werkgever opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de –  in dit  geval – vrijwilligster nodig. En daar is geen sprake van.

* Artikel 7:658 lid 4 BW
Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

LJN BQ2718
Hof Amsterdam
Werkgeversaansprakelijkheid
Hoger beroep
29 aart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman » 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Het is de keuze van een zzp-er om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan!!

  2. Arie Bras op

    Dat kan dan wel waar zijn, maar daar gaat het hiet niet om. Het gaat om de werkgevers aansprakelijkheid van een werkgever, ook voor de vrijwilligers