Werkgever aansprakelijk voor schade uitgegleden postbode

1

De schade die een postbode leed doordat zij uitgleed tijdens het werk, moet door de werkgever vergoed worden. Die had zich beter moeten verzekeren.

De situatie

Een postbode glijdt tijdens het bezorgen van post op een winterse dag uit bij de oprit van een woning. Ze loopt daardoor blijvend letsel aan haar enkel op. Ze heeft problemen met lopen en autorijden en gebruikt dagelijks pijnstillers tegen de pijn aan haar enkel. Ze zal waarschijnlijk haar werk als postbode niet meer kunnen doen.
Op basis van de ongevallenverzekering van de werkgever is aan de werkneemster € 876,88 uitgekeerd.

De vordering

Bij de kantonrechter vordert de postbode vergoeding van nog vast te stellen materiële schade die ze heeft geleden en die ze in de toekomst nog zal lijden, en vergoeding van € 10.000 aan immateriële schade. Ze vindt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden door geen speciale schoenen of ijzertjes ter beschikking te stellen. Daarnaast had de werkgever een goede verzekering voor de werknemers moeten afsluiten.

Het verweer

De werkgever, TNT, vindt dat zij niet aansprakelijk is. De zorgplicht voor het voorkomen van ongevallen (art. 7:658 BW) op plaatsen buiten de invloedssfeer van de werkgever, is beperkt. Daarnaast heeft TNT het advies gegeven geschikt schoeisel te dragen. De werknemers krijgen ook kortingsbonnen voor dergelijke schoenen. Bij extreme gladheid wordt de bezorging gestaakt of worden er ijzertjes voor onder de schoenen uitgedeeld. Op de dag van het ongeval was er geen sprake van extreme gladheid die speciale maatregelen vergde.

TNT meent ook niet aansprakelijk te zijn op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). De aanvullende verzekeringsplicht (HR 1 febr. 2008, NJ 2009, 330) geldt volgens haar niet voor eenzijdige ongevallen van voetgangers.

Het oordeel

De werkgever heeft volgens de kantonrechter voldaan aan de zorgplicht. Er wordt van de werkgever geen absolute waarborg tegen gevaar verwacht. En bij werk op plekken waar de werkgever geen invloed op heeft, zoals de openbare weg, is de zorgplicht beperkt. Op de dag van de val was het ‘normaal Hollands winterweer’ en dan is het algemeen bekend dat het glad kan zijn. Van de postbode mocht verwacht worden dat ze extra zou opletten dat ze niet zou uitglijden.

Het ongeval is ook inherent aan de aard van het werk. Dat neemt overigens niet weg dat de werkgever wel de plicht heeft om een goede verzekering af te sluiten om te voorkomen dat de werkneemster voor alle eventuele schade opdraait. Er is niet aangetoond dat niet mogelijk was om zo’n verzekering af te sluiten. Sterker, de werkgever had een dergelijke verzekering.

De kantonrechter doet nog geen uitspraak maar geeft de werkneemster de tijd om aan te tonen hoeveel de verzekeraar zou hebben uitgekeerd als de werkgever een deugdelijke verzekering had afgesloten.

LJN BM9357
Kantonrechter
aansprakelijkheid werkgever voor ongevallen
Eerste aanleg
16 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van der Zanden op

    Heel vreemd is dat niet een schadestaat bepalend is, maar de hoogte van de uitkering in dit geval bij een redelijkerwijze mogelijk af te sluiten verzekering door TNT. De hoogte van de uitkering wordt dus afhankelijk gemaakt van wat redelijkerwijze verzekerbaar is.
    De Hoge Raad heeft namelijk in een aantal arresten overwogen dat een werkgever, naast zijn uit artikel 7:658 BW voortvloeiende zorgplicht, een aanvullende verplichting heeft om voor werknemers die in de uitoefening van hun werkzaamheden als deelnemer aan het wegverkeer schade kunnen lijden, zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering (HR 1 februari 2008, NJ 2009,330 Maasdam/Akzo).