Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

0

In een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan welke risico’s
er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Naast de risico’s legt
de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat
nemen.

In een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Op elke werkplek zijn er risico’s. Is er niet te veel lawaai? Worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke straling? Zijn er specifieke risico’s voor jongeren of zwangere vrouwen? Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen.

Eisen voor een RI&E

Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico’s. Dit zijn de risico’s die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
 • Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
 • U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.
 • De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :
  • inventarisatie van risico’s;
  • evaluatie van risico’s (‘wegen’ van het gevaar);
  • adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige
  • plan van aanpak
 • U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:
  • jongeren
  • zwangere werkneemsters
  • uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn)

Toetsing van de RI&E

Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst, moeten een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen voor de toetsing van de RI&E. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bij cao kan worden afgesproken dat een lichte toets voldoende is.

De arbodienst of deskundige informeert de werkgever over de resultaten van de toetsing en adviseert  over maatregelen.

Als bedrijven met 25 mensen of minder de RI&E hebben opgesteld volgens de methode of met het RI&E-instrument zoals in de cao is vastgelegd, is geen toets nodig. Als er niet zo’n cao-afspraak is, kan het zijn dat in bepaalde sectoren een RI&E-instrument is afgesproken. Als een bedrijf dat instrument gebruikt voor de RI&E, dan zal de arbodienst een lichte, goedkopere toets doen.

Als er geen cao-afspraak is, en niet zo’n sectoraal RI&E-instrument, dan moet de werkgever met 25 werknemers of minder wel een arbodienst inschakelen voor een gewone toets. Maar: werkgevers die in totaal niet meer dan 40 uur per week mensen voor zich laten werken, hoeven hun RI&E niet door een arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Voor hen volstaat meestal het invullen van de Checklist gezondheidsrisico’s .

Evalueren en bijstellen RI&E

Het is belangrijk dat de RI&E regelmatig geëvalueerd wordt. Werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie. Zij ondervinden immers in de praktijk of er daadwerkelijk iets ten goede is veranderd.

Een goede evaluatie geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Is er een goede RI&E opgesteld?
 • Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? Dit kan zijn door nieuwe productieprocessen, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.
 • Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
 • Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico’s?
 • Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid?
 • Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?

De werkgever moet de RI&E bijstellen als de werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de dienstverlening wijzigen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • inrichting van een nieuwe productielijn;
 • een ingrijpende verbouwing;
 • ingrijpende wijziging van taken van werknemers.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.