Miljoenennota 2012: frauderende bedrijven hard aangepakt

0

Organisaties die zich niet houden aan de regels rondom arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid worden harder aangepakt. Dat is een van de plannen die het kabinet aankondigt in de Miljoenennota 2012.

INDEX

Hogere boetes fraude
Kinderopvang
Koopkracht
Specifieke sectoren:
Re-integratie
Langer doorwerken
Samenvoeging diensten
Bijstand
Onderwijs
Mobiliteitsbonus
Arbeidsmigratie

Hogere boetes fraude

Het kabinet gaat vanaf 1 juli de hogere boetes opleggen. Bedrijven die werknemers te weinig betalen, te lang of onder slechte arbeidsomstandigheden laten werken, realiseren volgens het Ministerie een oneigenlijk concurrentievoordeel. Bij recidive worden die bedragen nog eens verdubbeld en kan worden overgegaan tot preventieve stillegging of van een last onder dwangsom.
Terug naar index »

Kinderopvang

 • De werkgeversbijdrage kinderopvang gaat fors omhoog, van 721 miljoen naar 1021 miljoen. Dat is een stijging van meer dan 40 procent. Oneigenlijk gebruik van kinderopvang wordt bestreden.
 • Op de kinderopvang wordt ook 420 miljoen euro bezuinigd. Ouders gaan meer betalen, waarbij rekening wordt gehouden met lagere inkomens. Ook wordt de overheidsbijdrage in de vorm van de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren door de minst werkende partner.
  Terug naar index »

Koopkracht

 • De koopkracht daalt volgend jaar in doorsnee met 1 procent. Alleenverdieners die ver boven het minimumloon zitten, leveren het meest in: 1,5 tot 2,25 procent. Werkenden gaan er volgend jaar in doorsnee 0,75 procent op achteruit, 65-plussers 1 procent en uitkeringsgerechtigden 1,25 procent.
 • Voor werknemers gelden enkele veranderingen in de kortingen. Werkende ouders hebben 230 euro voordeel bij het verhogen van de combinatiekorting. Alle huishoudens hebben 46 euro voordeel van de hogere algemene heffingskorting. Door de afbouw van de overdraagbaarheid van de heffingskorting van een niet-werkende partner aan de kostwinner lopen deze gezinnen circa 135 euro mis. En werkenden hebben door de hogere arbeidskorting 10 euro voordeel.
  Terug naar index »

Specifieke sectoren: 

Omdat de overheid ook een grote werkgever is, zijn de plannen ook relevant voor verschillende sectoren.

 • Zo trekt het kabinet €10,5 miljoen extra uit voor de Lerarenbeurs. Het budget voor nieuwe aanvragen is hiermee verhoogd naar ruim €44 miljoen voor 2011.  Het totale budget (inclusief beurzen voor lopende opleidingen) voor de Lerarenbeurs is €77 miljoen.
 • Om de Rijksoverheid te verkleinen, wordt begonnen met het schrappen van banen. Bij uitkeringsinstituut en arbeidsbemiddelaar UWV moeten op termijn tussen de 5000 en 6000 banen verdwijnen, bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 400 tot 450 en bij het ministerie circa 350 arbeidsplaatsen.
  Terug naar index »

Re-integratie

Op het re-integratiebudget om werklozen aan een baan te helpen wordt 690 miljoen euro bezuinigd.
Terug naar index »

Langer doorwerken

Er worden diverse maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden. Er komt een zogenoemd vitaliteitspakket en er wordt in ieder geval gewerkt aan verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020.
Terug naar index »

Samenvoeging diensten

Per 1 januari gaan de Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en Inspectie Werk en Inkomen samen in de nieuwe Inspectie SZW.
Terug naar index »

Bijstand

De bijstand wordt strenger om mensen meer te stimuleren aan het werk te gaan.
Terug naar index »

Onderwijs

Op onderwijs wordt niet bezuinigd. Het belang van onderwijs wordt daarvoor van te groot belang geacht. Het toetsen van kennis en vaardigheden staat de komende jaren centraal, zo blijkt uit de begroting voor volgend jaar van het ministerie van Onderwijs.
Terug naar index »

Mobiliteitsbonus

De mobiliteit en baankansen van kwetsbare groepen werknemers worden verbeterd door het introduceren van mobiliteitsbonussen. Werkgevers krijgen bijvoorbeeld een bonus bij het aannemen van 55-plussers en van arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder.
Door de introductie van een werkbonus wordt het voor oudere werknemers met een lager inkomen aantrekkelijk om langer door te werken. Het kabinet compenseert sociale partners voor een extra inzet op het introduceren van een Van-Werk-Naar-Werk budget en intersectorale scholing.
Terug naar index »

Arbeidsmigratie

 • Het kabinet ziet een aantal nadelen van arbeidsmigratie. Daarom neemt het maatregelen om de aanwezigheid (en indien niet gewerkt wordt: het vertrek) van arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Ook worden malafide uitzendbureaus en werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen harder aangepakt.
 • Werkgevers moeten eerst aantonen dat vacatures niet vervuld kunnen worden met het arbeidsaanbod uit Nederland, voordat arbeidsmigranten voor wie een tewerkstellingsvergunning nodig is in Nederland aan de slag mogen gaan. De kennismigrantenregeling voor hooggekwalificeerde en gespecialiseerde migranten, blijft intact. Terug naar index »

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.