Loondoorbetaling bij ziekte

1

Werkgevers moeten het loon minimaal twee jaar doorbetalen aan een zieke werknemer.

Hoogte loondoorbetaling

De werkgever betaalt in principe de eerste twee jaar het loon door. Wettelijk is geregeld dat de werkgever minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon doorbetaalt. De loondoorbetaling bedraagt in het eerste ziektejaar minimaal het minimumloon. In het tweede ziektejaar is er geen verplichting tot aanvulling tot het minimumloon.

De werkgever betaalt over twee ziektejaren, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170 procent van het laatstverdiende loon.

Vaak staan in de cao afspraken over loondoorbetaling bij ziekte.

Duur loondoorbetaling

Loonvrije wachtdagen

In de cao kunnen afspraken gemaakt worden over de eerste twee ziektedagen. De werkgever hoeft dan over de eerste twee ziektedagen geen loon te betalen. Als de werknemer binnen vier weken weer ziek wordt, dan moet de werkgever wel vanaf de eerste ziektedag het loon doorbetalen.

Ziekteperiodes optellen

Als een werknemer meerdere malen ziek is en er minder dan vier weken tussen de ziekteperiodes zit, dan worden deze periodes opgeteld en beschouwd als een periode.

Verplichte loondoorbetaling na twee jaar

Het UWV kan na twee ziektejaren bepalen dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. De werkgever kan dan verplicht worden om het loon maximaal nog een jaar door te betalen.

Loondoorbetaling eerder stoppen

Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Hiervoor is wel altijd toestemming van het UWV Werkbedrijf nodig.

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling

De werkgever kan er voor kiezen het loon langer dan twee jaar door te betalen. Werkgever en werknemer dienen dan een gezamenlijk verzoek in bij het UWV.

Als de werkgever of werknemer de loondoorbetaling vervolgens willen stoppen, dan moet dit bij het UWV gemeld worden.

Werknemers met een tijdelijk contract

Ook werknemers met een tijdelijk contract die ziek worden, krijgen maximaal twee jaar minstens zeventig procent van het loon doorbetaald. Als de arbeidsovereenkomst in die twee jaar afloopt, dan neemt het UWV de loondoorbetaling over. De werknemer krijgt dan een uitkering op basis van de Ziektewet.

Als het dienstverband eindigt tijdens ziekte, dan stellen werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op. Dit is niet nodig als de werk nemer aan het einde van het contract minder dan zes weken ziek is. Het UWV beoordeelt of er voldoende gedaan is door werkgever en werknemer om een uitkering te voorkomen. Is dat niet het geval, dan kan het UWV een sanctie opleggen: het ziekengeld verhalen op de werkgever of een lagere ziektewetuitkering voor de werknemer.

> Checklist loondoorbetaling bij ziekte

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Stel: een werknemer is reeds 1 jaar ziek, er wordt een reintegratiebedrijf ingeschakeld, dit bedrijf adviseerd om een omscholingscursus te volgen, moet de werkgever dit betalen volgens het UWV ????