Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

0

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De nieuwe wet bevat flink wat wijzigingen. Er komt meer aandacht voor preventie, dat nadrukkelijk een taak van de bedrijfsarts wordt. Werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en deze moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek. Werknemers krijgen de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.

Grotere rol voor ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
Door de wetswijziging moet de positie van de preventiemedewerker worden versterkt, evenals de samenwerking met arbodienstverleners. Ook moet de vernieuwde wetgeving de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. En de wet geeft meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht.

Basiscontract

Vanwege de grote diversiteit in contracten worden in het wetsvoorstel minimumeisen gesteld aan een basiscontract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Daarin moet geregeld worden:

  • het recht van de werknemer op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
  • de klachtenprocedure van de bedrijfsarts
  • het overleg tussen de OR, bedrijfsarts en andere arbo-deskundigen
  • de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden
  • de mogelijkheid van werknemers om een bedrijfsarts of arbodienst te raadplegen via een preventief spreekuur

Stijging arbokosten

Eind september vroeg HR Navigator meer dan veertig arbodiensten naar hun verwachtingen over de nieuwe wetgeving. Ruim 70 procent van de arbodiensten voorspelt dat de gemiddelde arbokosten per medewerker met meer dan 5 procent stijgen. Een op de vijf verwacht een stijging van meer dan 10 procent. Preventie zit nog niet zo ingebakken in het beleid. Meer dan de helft van de aanbieders ziet dit nog steeds als een zaak van de klant. Pas als die een signaal afgeeft, komt de arbodienst in actie. ‘Dat is bepaald niet wat de nieuwe Arbowet beoogt’, zegt Marco de Zeeuw van HR Navigator. ‘Die wil juist dat de arbodienstverlener met de OR en werkgever om de tafel gaat om invulling te geven aan preventie.’

De nieuwe wet zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Lees meer over:

Over Auteur