Boete bij niet tijdig inleveren urenbriefje terecht

0

Werkgever houdt 100 euro in op het loon van de werknemer als boete voor het te laat inleveren van het wekelijkse werkbriefje. Werknemer vordert dit bedrag terug, stellende dat het boetebeding niet deugt.

Werknemer moet wekelijks een urenbriefje inleveren om het salaris uit betaald te krijgen. Dit staat vermeld in zijn arbeidsovereenkomst. In het informatieboekje van de werkgever wordt de sanctie van het niet tijdig inleveren van het urenbriefje uitgelegd. Bij de eerste keer te laat inleveren bedraagt de boete 50 euro, bij iedere volgende keer 100 euro.

Werknemer heeft tweemaal zijn urenbriefje te laat ingeleverd en wordt daarom 100 euro gekort op zijn salaris.

Werknemer stelt dat de boeteregeling in strijd is met art 7.650 BW en eist dat de boete terugbetaald wordt. Door de werkgever is aangevoerd dat het ingehouden bedrag bedoeld is voor de extra administratiekosten die het gevolg zijn van het te laat inleveren van het urenbriefje, omdat er (onder andere) een tussentijdse loonronde dient plaats te vinden.

De beoordeling

De kantonrechter is van oordeel dat het hier gaat om een boetebeding in de zin van art. 7:650 BW. Een redelijke uitleg van met name de bewoordingen Sanctie te laat inleveren urenbriefje(s) gekoppeld aan de zowel in de arbeidsovereenkomst als in de informatiegids verwoorde verplichting om het urenbriefje iedere week tijdig in te leveren, leidt tot het oordeel dat het hier gaat om een boete die is gesteld op overtreding van (één van) de voorschriften van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat dit boetebeding niet strijdig is met het bepaalde in art. 7:650 BW. Werknemer heeft zich door ondertekening van de arbeidsovereenkomst akkoord verklaard met de in de informatiegids opgenomen arbeidsvoorwaarden.

Ten aanzien van de hoogte van de boete overweegt de kantonrechter als volgt. In art. 7:650 lid 5 BW is bepaald dat binnen een week aan de werknemer geen hoger bedrag aan boetes worden opgelegd dan een half dagloon. Op grond van de loonspecificatie stelt de kantonrechter vast dat het loon van werknemer circa € 78,56 (bruto) per dag bedraagt. De inhouding van € 100,00 (netto) vanwege het te laat inleveren van het urenbriefje, is duidelijk meer dan een half dagloon, zodat de opgelegde boete als bovenmatig wordt geoordeeld. Met toepassing van de hem op grond van art. 7:650 lid 6 BW toekomende bevoegdheid, zal de kantonrechter de boete matigen tot € 25,00 (netto), hetgeen bij benadering overeenkomt met een half dagloon.

Bron: LJN BH9952
Kanton Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak: 24-03-2009
Procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.