Aanpassing second opinion in ontwerp Arbobesluit

0

Per 1 juli dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van een internetconsultatie zijn er nog enkele aanpassingen gemaakt in het voorstel voor het Arbobesluit.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. In die reacties zijn mensen positief over het belang van de second opinion, maar is er met name kritiek op de wijze waarop de second opinion moet worden uitgevoerd. Zorgpunten zijn de vrije artsenkeuze van de werknemer en de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’. Ook het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV zorgt voor vraagtekens.

Aanpassingen

Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien:

  • de positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat;
  • de regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd zijn met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht;
  • de second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting;
  • het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet gaat vooralsnog gelden per 1 juli dit jaar. Iedere organisatie heeft na de invoering van de nieuwe Arbowet één jaar de tijd, tot 1 juli 2018, om het contract met de arbodienstverlener hierop aan te passen.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.